Hovedtall

  Januar-September  
  2017 2016 2016
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 1.603 1,48 1.391 1,36 1.883 1,37
Netto provisjons- og andre inntekter 1.475 1,36 1.260 1,23 1.674 1,22
Netto avk. på finansielle investeringer 504 0,47 717 0,70 944 0,69
Sum inntekter 3.582 3,31 3.368 3,28 4.502 3,28
Sum driftskostnader 1.751 1,62 1.521 1,48 2.003 1,46
Resultat før tap 1.831 1,69 1.847 1,80 2.499 1,82
Tap på utlån, garantier m.v. 263 0,24 417 0,41 516 0,38
Resultat før skatt  1.568 1,45 1.430 1,39 1.983 1,45
Skattekostnad 320 0,30 242 0,24 341 0,25
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2 0,00 -3 0,00 4 0,00
Periodens resultat 1.250 1,16 1.185 1,15 1.647 1,20
             
Nøkkeltall 30.9.17   30.9.16   31.12.16  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 10,8 %   11,0 %   11,3 %  
Kostnadsprosent 3) 49 %   45 %   44 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 110.695   99.569   102.325  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 147.146   134.462   137.535  
Innskudd fra kunder 73.086   66.290   67.168  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 66 %   67 %   66 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 50 %   49 %   49 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 9,4 %   6,6 %   8,0 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 10,3 %   4,2 %   4,8 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 144.121   136.805   137.060  
Forvaltningskapital 146.913   139.815   138.080  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,25 %   0,42 %   0,39 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 4) 0,18 %   0,16 %   0,16 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 4) 0,83 %   1,01 %   1,07 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  19,1 %   18,8 %   19,4 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,6 %   16,3 %   17,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,7 %   14,3 %   14,9 %  
Kjernekapital 15.807   14.736   15.069  
Netto ansvarlig kapital 18.093   17.011   17.185  
Likviditetsdekning (LCR) 124 %   138 %   129 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,5 %   7,1 %   7,4 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   49   48  
Antall årsverk 1.415   1.205   1.254  

 

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.9.17 30.9.16 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 81,25 55,75 64,75 50,50 58,50 55,00
Børsverdi (mill. kroner) 10.549 7.238 8.407 6.556 7.595 7.141
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 76,21 71,17 73,26 67,65 62,04 55,69
Resultat per EKB, majoritetsandel 6,06 5,70 7,91 7,02 8,82 6,92
Utbytte per EKB     3,00 2,25 2,25 1,75
Pris / Resultat per EKB 10,05 7,33 8,19 7,19 6,63 7,95
Pris / Bokført egenkapital 1,07 0,78 0,88 0,75 0,94 0,99
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
3) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
4) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN