Resultater fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015
Renteinntekter  989 959 945 931 917 874 896 910 962
Rentekostnader 400 389 413 398 413 414 412 429 477
Netto renteinntekter 589 570 532 533 504 460 483 481 484
Provisjonsinntekter 372 360 349 308 300 326 331 295 309
Provisjonskostnader 49 46 38 35 35 34 36 28 38
Andre driftsinntekter 206 168 227 182 149 120 154 134 107
Netto provisjons- og andre inntekter 529 482 538 455 414 412 448 401 378
Utbytte 0 1 3 1 1 13 73 0 3
Netto resultat fra eierinteresser 147 126 94 71 74 103 127 119 121
Netto resultat fra finansielle instrumenter 108 108 35 66 153 157 71 53 -15
Netto avk. på finansielle investeringer 256 235 131 138 228 274 271 172 109
Sum inntekter 1.374 1.287 1.202 1.126 1.146 1.145 1.203 1.054 971
Personalkostnader 362 357 362 345 251 294 318 295 280
Andre driftskostnader 255 225 236 227 231 210 209 194 235
Sum driftskostnader 618 582 598 571 482 504 528 489 515
Resultat før tap 756 705 604 555 664 641 675 565 456
Tap på utlån og garantier 78 88 86 89 99 130 118 170 56
Resultat før skatt  678 617 518 466 565 512 558 395 399
Skattekostnad 122 118 111 99 102 87 88 75 103
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -4 -0 3 -0 7 -1 -1 -0 -0
Periodens resultat 553 500 409 367 470 423 468 320 296

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN