Resultatregnskap

Morbank     Konsern
  Januar-Mars     Januar-Mars  
2016 2016 2017 (mill. kr) Note 2017 2016 2016
3.401 865 876 Renteinntekter    931 910 3.597
1.717 442 409 Rentekostnader   409 441 1.714
1.684 423 467 Netto renteinntekter 10 522 469 1.883
971 234 244 Provisjonsinntekter   308 295 1.251
85 18 21 Provisjonskostnader   35 28 133
36 8 8 Andre driftsinntekter   182 134 556
922 224 232 Netto provisjons- og andre inntekter   455 401 1.674
817 29 46 Utbytte   1 0 88
- - - Netto resultat fra eierinteresser 3 71 119 423
188 37 9 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 66 53 434
1.006 66 55 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 138 172 944
3.612 714 754 Sum inntekter   1.115 1.042 4.502
536 148 153 Personalkostnader   345 295 1.159
615 142 153 Andre driftskostnader   227 194 844
1.151 290 306 Sum driftskostnader 11 571 489 2.003
2.461 424 449 Resultat før tap   544 553 2.499
502 167 87 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 89 170 516
1.959 257 362 Resultat før skatt  3 454 383 1.983
290 63 82 Skattekostnad   96 72 341
-13 - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 -0 -0 4
1.655 193 279 Periodens resultat   358 311 1.647
      Kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   352 303 1.606
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 6 8 41
               
      Resultat per egenkapitalbevis   1,76 1,53 8,11
      Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   1,73 1,49 7,91

Utvidet resultatregnskap

 

Morbank    Konsern
  Januar-Mars   Januar-Mars  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
1.655 193 279 Periodens resultat 358 311 1.647
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-75 - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -   -77
19 - - Skatt på estimatavvik pensjon -   19
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 3 0 -1
-56 - - Sum  3 0 -58
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
-52 - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg -   -50
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -0 -14 -7
- - -  Skatt  - - -
-52 - -  Sum  -0 -14 -58
1.547 193 279 Totalresultat 361 297 1.531
      Kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 354 289 1.490
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 6 8 41

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN