Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 31. mars 2017  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1- Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter  228 246 -2 1 51 -1 - - -1 522
Renter av anvendt kapital 31 30 - - - - - - -60 -
Sum renteinntekter 259 276 -2 1 51 -1 -  -  -61 522
Netto provisjons- og andre inntekter 173 47 59 113 12 105 - - -55 455
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 2 18 - - - 66 29 22 138
Sum inntekter  432 325 75 114 63 104 66 29 -94 1.115
Sum driftskostnader 201 89 72 110 33 89     -23 571
Resultat før tap 230 237 2 4 30 15 66 29 -71 544
 Tap på utlån, garantier m.v.   0 87 - - 2 - - - -0 89
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 230 150 2 4 28 15 66 29 -71 454
EK avkastning *) 14,9 % 9,6 %               9,4 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  95.482 39.421 - - 5.746 - - - -611 140.038
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -33.919 -2.003 - - - - - - 0 -35.921
Individuell nedskrivning utlån  -23 -528 - - -11 - - - -2 -564
Gruppenedskrivning utlån  -90 -218 - - -21 - - - -20 -349
Andre eiendeler  167 192 1.867 1.002 10 288 1.543 1.217 32.552 38.838
Sum eiendeler 61.618 36.863 1.867 1.002 5.725 288 1.543 1.217 31.919 142.042
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  34.943 35.778 - - - - - - -545 70.176
Annen gjeld og egenkapital  26.675 1.086 1.867 1.002 5.725 288 1.543 1.217 32.464 71.866
Sum egenkapital og gjeld 61.618 36.863 1.867 1.002 5.725 288 1.543 1.217 31.919 142.042

 

 

 

Konsern 31. mars 2016  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1- Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total  
Netto renteinntekter 222 232 -2 1 43 -0     -26 469  
Renter av anvendt kapital 14 12             -26 -  
Sum renteinntekter 236 243 -2 1 43 -0  -   -  -52 469  
Netto provisjons- og andre inntekter 166 49 59 86 -2 54     -11 401  
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 2 10 - - - 61 20 79 172  
Sum inntekter  402 294 67 87 41 54 61 20 15 1.042  
Sum driftskostnader 198 93 63 77 15 50     -6 489  
Resultat før tap 204 202 5 10 26 4 61 20 22 553  
 Tap på utlån, garantier m.v.  9 158 2 - 3 - - - -2 170  
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 195 44 3 10 23 4 61 20 23 383  
EK avkastning *) 12,9 % 3,1 %               8,9 %  
                       
Balanse                       
Utlån til kunder 86.451 37.479 - - 4.603 - - - 987 129.520  
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -32.769 -1.421 - - - - - - 0 -34.190  
Individuell nedskrivning utlån -34 -155 - - -8 - - - -2 -198  
Gruppenedskrivning utlån -95 -414 - - -18 - - - 1 -527  
Andre eiendeler 213 8 1.669 283 8 145 1.705 1.180 34.528 39.739  
Sum eiendeler 53.767 35.497 1.669 283 4.585 145 1.705 1.180 35.515 134.345  
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 33.671 29.655 - - - - - - 525 63.851  
Annen gjeld og egenkapital 20.096 5.842 1.669 283 4.585 145 1.705 1.180 34.989 70.494  
Sum egenkapital og gjeld 53.767 35.497 1.669 283 4.585 145 1.705 1.180 35.515 134.345  
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 (14,5) prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål.  

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  31.3.17 31.3.16
Kursgevinst/utbytte på aksjer 2 3
Obligasjoner og derivater 34 25
Valuta- og renteforretninger Markets 31 26
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 67 53
SpareBank 1 Gruppen 66 61
SpareBank 1 Boligkreditt  -24 24
SpareBank 1 Næringskreditt 8 8
BN Bank 29 20
SpareBank 1 Kredittkort   2 6
SpareBank 1 Mobilbetaling   -13 -
Andre selskaper 3 -0
Sum avkastning på eierinteresser 71 119
Sum 138 172

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN