Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.16 2.597 895   4.105 3.790 292 40 279 - 11.998
Periodens resultat - -   411 730 389 220 -95   1.655
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   2 3 - - -57 - -52
Estimatavvik pensjoner - -   -20 -36 - - 0  - -56
Sum utvidede resultatposter - -   -18 -33 - - -57 - -108
Totalresultat for perioden - -   393 697 389 220 -152 - 1.547
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - - -40
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - 0 -292 -40 - - -332
Egenkapital per 31.12.16 2.597 895   4.498 4.487 389 220 126 - 13.212
                     
                     
Egenkapital per 1.1.17 2.597 895   4.498 4.487 389 220 126  - 13.212
Periodens resultat - -   - - - - - 279 279
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - - - -
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - - - -
Totalresultat for perioden - -   - - - - - 279 279
                     
Transaksjoner med eierne                    
Besluttet utbytte for 2016 - -   - - -389 - - - -389
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -220 - - -220
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - 0 -389 -220 - - -609
Egenkapital per 31.03.17 2.597 895   4.498 4.487 - - 126 279 12.883

 

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.16 2.576 895   4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904
Periodens resultat - -   411 730 389 220 -95 -49 41 1.647
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - -8 - -8
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   2 3 - - -56 -0 - -50
Estimatavvik pensjoner - -   -20 -36 - - - -1 -0 -58
Sum utvidede resultatposter - -   -18 -33 - - -56 -9 -0 -116
Totalresultat for perioden - -   393 697 389 220 -151 -58 41 1.531
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - - - -40
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - -12 - -12
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 132 - 132
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 17 -   - -3 - - - -2 - 11
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 66 66
Sum transaksjoner med eierne 17 -   - -3 -292 -40 - 118 66 -135
Egenkapital per 31.12.16 2.593 895   4.498 4.484 389 220 139 1.656 425 15.299
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.593 895   4.498 4.484 389 220 139 1.656 425 15.299
Periodens resultat - -   - - - - - 352 6 358
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 3  - 3
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - - -  - -
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - -  - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - - 3 - 3
Totalresultat for perioden - -   - - - - - 354 6 361
                       
Transaksjoner med eierne                      
Besluttet utbytte for 2016 - -   - - -389 - - - - -389
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -220 - - - -220
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - 5  - 5
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet**) - -   - - - - - 260  - 260
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -3 -   - -14 - - - 4 - -12
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 12 12
Sum transaksjoner med eierne -3 -   - -14 -389 -220 - 269 12 -345
Egenkapital per 31.03.17 2.590 895   4.498 4.470 - - 139 2.280 443 15.315

*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

**) Inkluderer effekt av reklassifisering av fondsobligasjoner til egenkapital fra SpareBank1 Boligkreditt og SpareBank1 Næringskreditt med tilsammen 267 millioner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN