Hovedtall

  1. halvår 17 1. halvår 16 2016
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 1.043 1,46 942 1,39 1.883 1,37
Netto provisjons- og andre inntekter 993 1,39 849 1,25 1.674 1,22
Netto avk. på finansielle investeringer 269 0,38 443 0,65 944 0,69
Sum inntekter 2.306 3,22 2.234 3,29 4.502 3,28
Sum driftskostnader 1.169 1,63 1.016 1,50 2.003 1,46
Resultat før tap 1.137 1,59 1.217 1,79 2.499 1,82
Tap på utlån, garantier m.v. 175 0,24 287 0,42 516 0,38
Resultat før skatt  961 1,34 930 1,37 1.983 1,45
Skattekostnad 205 0,29 157 0,23 341 0,25
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2 0,00 -2 0,00 4 0,00
Periodens resultat 759 1,06 771 1,14 1.647 1,20
             
Nøkkeltall 30.6.17   30.6.16   31.12.16  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 9,9 %   10,9 %   11,3 %  
Kostnadsprosent 3) 51 %   46 %   44 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 107.358   97.790   102.325  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 143.800   132.583   137.535  
Innskudd fra kunder 75.559   67.031   67.168  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 70 %   69 %   66 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 53 %   51 %   49 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 8,5 %   6,5 %   8,0 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 12,7 %   1,3 %   4,8 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 143.190   135.801   137.060  
Forvaltningskapital 149.449   141.145   138.080  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,25 %   0,44 %   0,39 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 4) 0,18 %   0,19 %   0,16 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 4) 0,80 %   0,90 %   1,07 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  19,1 %   18,7 %   19,4 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,9 %   16,1 %   17,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 15,0 %   14,1 %   14,9 %  
Kjernekapital 15.622   14.604   15.069  
Netto ansvarlig kapital 17.649   16.882   17.185  
Likviditetsdekning (LCR) 160 %   149 %   129 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 %   6,8 %   7,4 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   49   48  
Antall årsverk 1.408   1.252   1.254  
             
Egenkapitalbevis (EKB)  30.6.17 30.6.16 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 71,75 46,70 64,75 50,50 58,50 55,00
Børsverdi (mill. kroner) 9.316 6.063 8.407 6.556 7.595 7.141
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 73,85 69,18 73,26 67,65 62,04 55,69
Resultat per EKB, majoritetsandel 3,65 3,71 7,91 7,02 8,82 6,92
Utbytte per EKB     3,00 2,25 2,25 1,75
Pris / Resultat per EKB 9,82 6,30 8,19 7,19 6,63 7,95
Pris / Bokført egenkapital 0,97 0,68 0,88 0,75 0,94 0,99
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
3) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
4) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN