Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015
Renteinntekter  959 945 931 917 874 896 910 962 1.058
Rentekostnader 400 424 409 424 425 424 441 489 593
Netto renteinntekter 559 521 522 493 449 472 469 473 466
Provisjonsinntekter 360 349 308 300 326 331 295 309 317
Provisjonskostnader 46 38 35 35 34 36 28 38 38
Andre driftsinntekter 168 227 182 149 120 154 134 107 99
Netto provisjons- og andre inntekter 482 538 455 414 412 448 401 378 378
Utbytte 1 3 1 1 13 73 0 3 0
Netto resultat fra eierinteresser 126 94 71 74 103 127 119 121 78
Netto resultat fra finansielle instrumenter 108 35 66 153 157 71 53 -15 -91
Netto avk. på finansielle investeringer 235 131 138 228 274 271 172 109 -13
Sum inntekter 1.276 1.191 1.115 1.134 1.134 1.191 1.042 959 831
Personalkostnader 357 362 345 251 294 318 295 280 264
Andre driftskostnader 225 236 227 231 210 209 194 235 203
Sum driftskostnader 582 598 571 482 504 528 489 515 466
Resultat før tap 694 593 544 652 630 664 553 444 364
Tap på utlån, garantier m.v. 88 86 89 99 130 118 170 56 56
Resultat før skatt  607 507 454 553 500 546 383 388 309
Skattekostnad 115 109 96 99 85 85 72 100 61
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 3 -0 7 -1 -1 -0 -0 0
Periodens resultat 491 401 358 462 414 460 311 287 248

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN