Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern  
  Januar - September   Januar - September  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
1.655 1.179 1.446 Resultat etter skatt 1.250 1.185 1.647
34 31 34 + Av- og nedskrivninger 74 73 98
502 408 252 + Tap på utlån/garantier 263 417 516
2.191 1.618 1.732 Tilført fra årets virksomhet 1.587 1.675 2.261
2.310 915 -59 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -420 560 2.234
-1.586 190 640 Økning/(reduksjon) annen gjeld 890 220 -1.601
-7.405 -4.920 -7.400 Reduksjon/(økning) utlån -8.558 -5.621 -8.454
-2.318 -4.871 607 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 1.582 -4.245 -1.485
3.299 2.296 5.633 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 5.918 2.200 3.078
2.144 2.336 -1.130 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -1.025 2.436 2.354
-1.885 -1.225 -354 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -351 -1.146 -1.805
-3.249 -3.661 -331 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -378 -3.921 -3.418
-26 -30 -50 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -130 -33 -52
-223 -230 -187 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 51 -213 33
36 50 113 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 0 253 -67
-213 -211 -120 B) Netto likviditetsendring investeringer -74 7 -86
-324 44 321 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 321 86 -281
0 0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 0 0 0
-292 -292 -390 Utbetalt utbytte -390 -292 -292
-40 -40 -220 Besluttet gaveutdeling -220 -40 -40
1.162 1.970 1.775 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 1.775 1.970 1.162
507 1.682 1.487 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.487 1.724 549
-2.955 -2.190 1.035 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 1.035 -2.190 -2.955
3.270 3.270 315 Likviditetsbeholdning per 1.1 315 3.270 3.270
315 1.080 1.351 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.351 1.080 315
-2.955 -2.190 1.035 Endring 1.035 -2.190 -2.955

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN