Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings-fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen-egenkapital Sum- egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.16 2.597 895   4.105 3.790 292 40 279 - 11.998
Periodens resultat - -   411 730 389 220 -95   1.655
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   2 3 - - -57 - -52
Estimatavvik pensjoner - -   -20 -36 - - 0 - -56
Sum utvidede resultatposter - -   -18 -33 - - -57 - -108
Totalresultat for perioden - -   393 697 389 220 -152 - 1.547
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - - -40
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - 0 -292 -40 - - -332
Egenkapital per 31.12.16 2.597 895   4.498 4.487 389 220 126 - 13.212
                     
                     
Egenkapital per 1.1.17 2.597 895   4.498 4.487 389 220 126 - 13.212
Periodens resultat - -   - - - - - 1.106 1.106
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - - 9 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - - 9 9
Totalresultat for perioden - -   - - - - - 1.115 1.115
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -389 - - - -389
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -220 - - -220
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - 0 -389 -220 - - -609
Egenkapital per 30.06.17 2.597 895   4.498 4.487 - - 126 1.115 13.718

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen- egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum- egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.16 2.576 895   4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904
Periodens resultat - -   411 730 389 220 -95 -49 41 1.647
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - -8 - -8
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   2 3 - - -56 -0 - -50
Estimatavvik pensjoner - -   -20 -36 - - - -1 -0 -58
Sum utvidede resultatposter - -   -18 -33 - - -56 -9 -0 -116
Totalresultat for perioden - -   393 697 389 220 -151 -58 41 1.531
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - - - -40
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - -12 - -12
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 132 - 132
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 17 -   - -3 - - - -2 - 11
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 66 66
Sum transaksjoner med eierne 17 -   - -3 -292 -40 - 118 66 -135
Egenkapital per 31.12.16 2.593 895   4.498 4.484 389 220 139 1.656 425 15.299
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.593 895   4.498 4.484 389 220 139 1.656 425 15.299
Periodens resultat - -   - - - - - 742 17 759
Utvidede resultatposter                     -
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 2 - 2
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - - 9 - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - - 11 - 11
Totalresultat for perioden - -   - - - - - 753 17 770
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2016 - -   - - -389 - - - - -389
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -220 - - - -220
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - 0 - 0
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 256 - 256
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -2 -   - -2 - - - -5 - -8
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 71 71
Sum transaksjoner med eierne -2 -   - -2 -389 -220 - 252 71 -290
Egenkapital per 30.06.17 2.591 895   4.498 4.482 - - 139 2.661 514 15.780
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN