Hovedtall (Konsern)

 

  Januar - Desember 2017 Januar - Desember 2016
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 2.225 1,52 1.929 1,41
Netto provisjons- og andre inntekter 2.005 1,37 1.674 1,22
Netto avk. på finansielle investeringer 760 0,52 944 0,69
Sum inntekter 4.989 3,42 4.547 3,32
Sum driftskostnader 2.369 1,62 2.003 1,46
Resultat før tap 2.621 1,80 2.544 1,86
Tap på utlån, garantier m.v. 341 0,23 516 0,38
Resultat før skatt  2.279 1,56 2.029 1,48
Skattekostnad 450 0,31 352 0,26
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 0,00 4 0,00
Periodens resultat 1.828 1,25 1.681 1,23
Renter hybridkapital 33   34  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 1.795   1.647  
         
Nøkkeltall 31.12.17   31.12.16  
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning 2) 11,5 %   11,3 %  
Kostnadsprosent 2) 47 %   44 %  
Balansetall        
Brutto utlån til kunder 112.071   102.325  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 148.784   137.535  
Innskudd fra kunder 76.476   67.168  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 68 %   66 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 51 %   49 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 8,2 %   8,0 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 13,9 %   4,8 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 145.948   137.060  
Forvaltningskapital 153.254   138.080  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 2) 0,23 %   0,39 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2)
0,19 %   0,16 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 0,80 %   1,07 %  
Soliditet        
Kapitaldekningsprosent  19,0 %   19,4 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,9 %   17,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,9 %   14,9 %  
Kjernekapital 15.824   15.069  
Netto ansvarlig kapital 17.746   17.185  
Likviditetsdekning (LCR) 164 %   129 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 %   7,4 %  
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor 48   48  
Antall årsverk 1.403   1.254  
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten.

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,38 129,64 129,43 129,83 129,83
Børskurs 82,25 64,75 50,50 58,50 55,00
Børsverdi (mill. kroner) 10.679 8.407 6.556 7.595 7.141
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 78,81 73,35 67,39 62,04 55,69
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 8,71 7,93 6,96 8,82 6,92
Utbytte per EKB 4,40 3,00 2,25 2,25 1,75
Pris / Resultat per EKB 2) 9,44 8,17 7,26 6,63 7,95
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,04 0,88 0,75 0,94 0,99
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten.

                                                                                                           

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN