Hovedtall

  Januar-Mars 2017 Januar-Mars 2016 2016
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 522 1,49 469 1,41 1.883 1,37
Netto provisjons- og andre inntekter 455 1,30 401 1,20 1.674 1,22
Netto avk. på finansielle investeringer 138 0,39 172 0,52 944 0,69
Sum inntekter 1.115 3,18 1.042 3,13 4.502 3,28
Sum driftskostnader 571 1,63 489 1,47 2.003 1,46
Resultat før tap 544 1,55 553 1,66 2.499 1,82
Tap på utlån, garantier m.v. 89 0,26 170 0,51 516 0,38
Resultat før skatt  454 1,30 383 1,15 1.983 1,45
Skattekostnad 96 0,27 72 0,22 341 0,25
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 0 0,00 4 0,00
Periodens resultat 358 1,02 311 0,93 1.647 1,20
             
Nøkkeltall 31.3.17   31.3.16   31.12.16  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 9,4 %   8,9 %   11,3 %  
Kostnadsprosent 3) 51 %   47 %   44 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 104.117   95.331   102.325  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 140.038   129.520   137.535  
Innskudd fra kunder 70.176   63.851   67.168  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 67 %   67 %   66 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 50 %   49 %   49 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 8,1 %   5,4 %   8,0 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 9,9 %   5,4 %   4,8 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 140.061   133.129   137.060  
Forvaltningskapital 142.042   134.345   138.080  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,26 %   0,53 %   0,39 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 4) 0,15 %   0,16 %   0,16 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 4) 0,77 %   0,32 %   1,07 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  19,0 %   18,1 %   19,4 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,8 %   15,6 %   17,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,8 %   13,6 %   14,9 %  
Kjernekapital 15.254   14.237   15.069  
Netto ansvarlig kapital 17.288   16.516   17.185  
Likviditetsdekning (LCR) 136 %       129 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 %   6,8 %   7,4 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   49   48  
Antall årsverk 1.362   1.216   1.254  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 31.3.17 31.3.16 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 66,50 52,75 64,75 50,50 58,50 55,00
Børsverdi (mill. kroner) 8.634 6.849 8.407 6.556 7.595 7.141
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 72,03 67,37 73,26 67,65 62,04 55,69
Resultat per EKB, majoritetsandel 1,73 1,49 7,91 7,02 8,82 6,92
Utbytte per EKB     3,00 2,25 2,25 1,75
Pris / Resultat per EKB 9,59 8,83 8,19 7,19 6,63 7,95
Pris / Bokført egenkapital 0,92 0,78 0,88 0,75 0,94 0,99
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
3) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
4) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN