Egenkapitalbevisbrøk

(mill. kr) 31.3.17 31.12.16
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 4.487 4.487
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 81 81
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 8.060 8.060
Grunnfondskapital 4.498 4.498
Fond for urealiserte gevinster 45 45
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 4.543 4.543
Avsetning gaver - 220
Avsatt utbytte - 389
Egenkapital ekskl. periodens resultat 12.603 13.212
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95 % 63,95 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95 % 63,95 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN