Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.16 30.6.16 30.6.17 (mill. kr) Note 30.6.17 30.6.16 31.12.16
315 1.200 2.448 Kontanter og fordringer på sentralbanker   2.448 1.200 315
8.203 9.918 10.002 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   4.997 6.013 3.892
96.499 92.724 100.733 Netto utlån til kunder 5 106.388 96.960 101.354
17.636 19.939 20.394 Sertifikater og obligasjoner  15 20.312 19.862 17.557
4.812 7.005 4.587 Derivater 15 4.673 6.927 4.752
248 232 200 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.475 1.464 1.542
3.766 3.672 3.771 Investering i eierinteresser   5.633 5.524 5.638
3.005 3.005 3.120 Investering i konsernselskaper   0 - -
226 330 226 Virksomhet holdt for salg   32 217 15
470 473 480 Immaterielle eiendeler   709 583 639
882 734 991 Øvrige eiendeler 12 2.780 2.395 2.376
136.062 139.231 146.952 Eiendeler   149.449 141.145 138.080
10.299 10.212 9.261 Innskudd fra kredittinstitusjoner   9.521 10.227 10.509
68.391 68.026 76.494 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 75.559 67.031 67.168
36.317 38.137 39.674 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 39.674 38.137 36.317
3.973 5.831 3.750 Derivater 15 3.761 5.924 4.074
731 937 913 Annen gjeld 13 1.970 1.772 1.531
- - - Virksomhet holdt for salg   0 16 0
3.140 3.536 3.142  Ansvarlig lånekapital  14 3.184 3.579 3.182
122.850 126.680 133.234 Sum gjeld   133.670 126.685 122.781
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -6 -7 -4
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
4.487 3.790 4.487  Utjevningsfond    4.482 3.783 4.484
389 - -  Avsatt utbytte   - - 389
220 -  -  Avsatt gaver    - - 220
4.498 4.105 4.498  Grunnfondskapital    4.498 4.105 4.498
126 221 126  Fond for urealiserte gevinster    139 233 139
- 5 9  Annen egenkapital    1.902 1.681 1.656
- 938 1.106  Ordinært resultat    759 771 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    514 403 425
13.212 12.552 13.718  Sum egenkapital    15.780 14.460 15.299
136.062 139.231 146.952  Gjeld og egenkapital    149.449 141.145 138.080

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN