Balanse

 Morbank     Konsern 
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) Note 31.12.17 31.12.16
315 3.313 Kontanter og fordringer på sentralbanker   3.313 315
8.203 9.543 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   4.214 3.892
96.499 104.769 Netto utlån til kunder 5 110.959 101.354
17.636 19.895 Sertifikater og obligasjoner  15 19.736 17.557
4.812 4.328 Derivater 15 4.351 4.752
248 169 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.825 1.542
3.766 3.940 Investering i eierinteresser   5.760 5.638
3.005 3.120 Investering i konsernselskaper   - -
226 82 Virksomhet holdt for salg 2 649 15
470 522 Immaterielle eiendeler   793 639
882 703 Øvrige eiendeler 12 1.654 2.376
136.062 150.383 Eiendeler   153.254 138.080
10.299 9.047 Innskudd fra kredittinstitusjoner   9.607 10.509
68.391 77.362 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 76.476 67.168
36.317 42.194 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 42.194 36.317
3.973 3.341 Derivater 15 3.343 4.074
731 909 Annen gjeld 13 1.923 1.531
- - Virksomhet holdt for salg 2 1 0
2.186 2.159  Ansvarlig lånekapital  14 2.201 2.228
121.896 135.011 Sum gjeld   135.744 121.827
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -8 -4
895 895  Overkursfond    895 895
4.490 5.079  Utjevningsfond    5.072 4.487
389 571  Avsatt utbytte   571 389
220 322  Avsatt gaver    322 220
4.499 4.831  Grunnfondskapital    4.831 4.499
126 126  Fond for urealiserte gevinster    126 139
- -  Annen egenkapital    1.547 1.656
950 950  Hybridkapital    993 950
     Ikke-kontrollerende eierinteresser    565 425
14.166 15.372  Sum egenkapital    17.510 16.253
136.062 150.383  Gjeld og egenkapital    153.254 138.080

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN