Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
   Januar-Mars    Januar-Mars  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
             
      Renteinntekter      
124 31 32 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  9 14 48
2.986 766 768 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 842 824 3.240
292 68 76 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  75 68 289
- - - Andre renteinntekter 5 4 19
3.401 865 876 Sum renteinntekter 931 910 3.597
             
      Rentekostnader      
152 33 37 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  37 33 153
652 169 158 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 154 165 636
708 189 168 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 168 189 708
145 36 35 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 35 36 146
2 1 -0 Andre rentekostnader 2 3 13
58 15 12 Avgift Sparebankenes sikringsfond 12 15 58
1.717 442 409 Rentekostnader og lignende kostnader  409 441 1.714
             
1.684 423 467 Netto renteinntekter 522 469 1.883

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN