Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank        
  31.3.17 31.3.16 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 28 597 625 28 148 176 28 148 176
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 2 146 148 4 0 4 8 34 42
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 6 8 2 3 5 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 79 79 7 4 11 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger -2 10 8 4 8 12 4 518 523
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 23 534 557 34 157 190 24 602 625
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'      
                   
  31.3.17 31.3.16 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318 90 268 358 90 268 358
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 10 10 - 150 150 - -40 -40
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 238 328 90 418 508 90 228 318

 

Konsern        
  31.3.17 31.3.16 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 31 607 638 31 153 184 31 153 184
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 2 146 148 4 0 4 8 36 44
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 6 8 2 3 5 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 79 79 7 4 11 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger -2 10 8 5 9 14 4 523 528
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 26 544 570 37 163 200 27 611 638
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'          
                   
  31.3.17 31.3.16 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339 96 281 376 96 281 376
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 1 10 11 0 150 150 4 -42 -38
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 100 249 349 96 431 527 100 239 339

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN