Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 30. september 2017  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  728 730 -11 1 165 -1 - - -10 1.603
Renter av anvendt kapital 92 84 - - - - - - -175 -
Sum renteinntekter 819 814 -11 1 165 -1 -  -  -185 1.603
Netto provisjons- og andre inntekter 576 151 239 371 41 285 - - -189 1.475
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 9 50 - - - 214 70 162 507
Sum inntekter  1.396 974 279 373 206 284 214 70 -213 3.584
Sum driftskostnader 598 276 289 360 101 239  -  - -111 1.751
Resultat før tap 798 699 -10 12 105 45 214 70 -101 1.833
 Tap på utlån, garantier m.v.   3 249  - - 12 - - - -0 263
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 796 450 -10 12 94 45 214 70 -101 1.570
EK avkastning *) 16,3 % 10,1 %               10,8 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  100.745 40.419 - - 6.502 - - - -520 147.146
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -34.361 -2.090 - - - - - - -0 -36.451
Individuell nedskrivning utlån  -20 -665 - - -12 - - - -2 -700
Gruppenedskrivning utlån  -90 -218 - - -23 - - - -15 -346
Andre eiendeler  157 928 2.076 899 15 307 1.460 1.126 30.297 37.265
Sum eiendeler 66.430 38.374 2.076 899 6.482 307 1.460 1.126 29.759 146.913
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  36.974 36.275 - - - - - - -164 73.086
Annen gjeld og egenkapital  29.456 2.099 2.076 899 6.482 307 1.460 1.126 29.923 73.828
Sum egenkapital og gjeld 66.430 38.374 2.076 899 6.482 307 1.460 1.126 29.759 146.913

 

Konsern 30. september 2016  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total  
Netto renteinntekter 679 703 -7 3 135 0  -  - -123 1.391  
Renter av anvendt kapital 34 28  -  -  -  -  -  - -61 -  
Sum renteinntekter 713 731 -7 3 135 0  -   -  -184 1.391  
Netto provisjons- og andre inntekter 513 148 153 327 -9 172  -  - -45 1.260  
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 10 59 - - - 220 79 346 713  
Sum inntekter  1.227 889 205 330 126 172 220 79 117 3.365  
Sum driftskostnader 602 264 195 271 43 139  -  - 7 1.521  
Resultat før tap 625 625 10 59 83 33 220 79 109 1.844  
 Tap på utlån, garantier m.v.  10 398 4 - 9 - - - -3 417  
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 615 227 6 59 75 33 220 79 113 1.427  
EK avkastning *) 13,5 % 4,1 %               11,0 %  
                       
Balanse                       
Utlån til kunder 91.655 38.312 - - 5.170 - - - -676 134.462  
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -33.021 -1.872 - - - - - - 0 -34.893  
Individuell nedskrivning utlån -24 -522 - - -10 - - - -2 -558  
Gruppenedskrivning utlån -95 -279 - - -18 - - - 1 -391  
Andre eiendeler 203 47 1.636 323 9 213 1.590 1.181 35.995 41.196  
Sum eiendeler 58.718 35.686 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.317 139.815  
                        
Innskudd fra og gjeld til kunder 34.911 31.441 - - - - - - -63 66.290  
Annen gjeld og egenkapital 23.807 4.245 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.380 73.526  
Sum egenkapital og gjeld 58.718 35.686 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.317 139.815  
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 (14,5) prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål per 31. desember 2017

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  30.9.17 30.9.16
Utbytte    5 87
Gevinst/(tap) på aksjer 79 100
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 32 52
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 11 26
Gevinst/(tap) på valuta 29 53
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 206 138
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -147 -89
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 209 281
SpareBank 1 Gruppen 214 220
SpareBank 1 Boligkreditt  -26 9
SpareBank 1 Næringskreditt 18 20
BN Bank 70 79
SpareBank 1 Kredittkort   11 20
SpareBank 1 Mobilbetaling   -14 -19
Andre selskaper 19 16
Sum avkastning på eierinteresser 293 346
Sum 507 713
     
Virkelig verdi sikring    
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -147 -89
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 127 71
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -20 -17

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN