Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 30. september 2017 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk  kapitalbuffer 1,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 2,1 prosent med virkning fra fjerde kapital 2016. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 13,6 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer økte fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016. Finansdepartementet har vedtatt at kapitalbufferen økes med 0,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

Fra fjerde kvartal 2016 er differensierte satser på motsyklisk buffer trådt i kraft. For engasjementer i andre land benyttes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. For tredje kvartal 2017 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 1,5 prosent.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 50 prosent i 2017. Nedtrappingen øker med ytterligere 10 prosent for hvert år. Per 30. september 2017 hadde banken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Tilsvarende for ansvarlig lån er 636 millioner kroner. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

 

Morbank   Konsern
31.12.16 30.9.16 30.9.17 (mill. kr) 30.9.17 30.9.16 31.12.16
13.212 12.792 14.055 Sum balanseført egenkapital 16.255 14.893 15.299
- - - Hybridkapital inkludert i egenkapital -262 - -
-470 -475 -484 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -888 -758 -741
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 117 119 117
-609 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -609
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -516 -411 -425
- - - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 303 211 220
- -93 - Overfinansiering pensjonsforpliktelse - -94 -
- -1.179 -1.446 Periodens resultat -1.250 -1.185 -
- 823 821 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent etter skatt av konsernresultat for 2017) 625 830 -
-29 -30 -28 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -46 -51 -48
-190 -146 -200 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -264 -205 -248
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 8 - -
- - - Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -92 -453 -337
11.913 11.693 12.717 Sum ren kjernekapital 13.990 12.895 13.229
950 950 950 Fondsobligasjon 1.358 1.354 1.358
483 487 459 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 459 487 483
13.346 13.129 14.126 Sum kjernekapital 15.807 14.736 15.069
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.000 1.368 Ansvarlig kapital 1.979 1.644 1.698
673 673 561 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 561 673 673
-256 -43 -254 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -254 -43 -256
1.418 1.631 1.675 Sum tilleggskapital 2.286 2.275 2.116
14.764 14.760 15.801 Netto ansvarlig kapital 18.093 17.011 17.185

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.065 1.025 1.050 Spesialiserte foretak 1.177 1.166 1.206
1.064 1.068 1.040 Foretak 1.054 1.107 1.102
1.270 1.282 1.284 Massemarked eiendom 1.763 1.752 1.753
85 49 87 Massemarked øvrig 89 52 88
1.223 1.240 1.222 Egenkapitalposisjoner IRB 1 3 3
4.707 4.665 4.683 Sum kredittrisiko IRB 4.084 4.080 4.153
             
5 5 4 Stater og sentralbanker 4 5 5
73 69 74 Obligasjoner med fortrinnsrett 136 129 130
426 532 453 Institusjoner 377 457 340
5 0 5 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 11 10 7
45 57 40 Foretak 254 260 253
0 0 0 Massemarked 376 169 179
13 12 14 Engasjementer med pant i fast eiendom 198 332 342
245 243 227 Egenkapitalposisjoner 342 333 338
86 49 63 Øvrige eiendeler 172 135 178
898 968 881 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.870 1.828 1.772
             
35 18 22 Gjeldsrisiko 24 19 36
- - - Egenkapitalrisiko 18 10 5
- - - Valutarisiko - 1 1
334 334 341 Operasjonell risiko 510 479 479
51 48 74 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 134 88 84
- - - Overgangsordning 956 723 574
6.026 6.033 6.000 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.595 7.228 7.103
75.325 75.407 75.004 Beregningsgrunnlag 94.938 90.351 88.786
3.390 3.393 3.375 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.272 4.066 3.995
             
      Bufferkrav       
1.883 1.885 1.875 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.373 2.259 2.220
2.260 2.262 2.250 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.848 2.711 2.664
1.130 1.131 1.125 Motsykliskbuffer, 1,5 prosent (1,0 prosent) 1.424 1.355 1.332
5.273 5.278 5.250 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.646 6.325 6.215
3.251 3.021 4.092 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 3.072 2.505 3.018
      Kapitaldekning      
15,8 % 15,5 % 17,0 % Ren kjernekapitaldekning 14,7 % 14,3 % 14,9 %
17,7 % 17,4 % 18,8 % Kjernekapitaldekning 16,6 % 16,3 % 17,0 %
19,6 % 19,6 % 21,1 % Kapitaldekning 19,1 % 18,8 % 19,4 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
133.514 135.133 142.840 Balanseposter 203.155 197.689 194.324
8.234 8.232 7.535 Poster utenom balansen 9.506 10.266 10.068
-690 -744 -713 Øvrige justeringer -1.301 -1.572 -1.388
141.058 142.620 149.662 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 211.361 206.383 203.005
13.346 13.129 14.126 Kjernekapital 15.807 14.736 15.069
9,5 % 9,2 % 9,4 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,5 % 7,1 % 7,4 %

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN