Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.9.16 30.9.17 (mill. kr) 30.9.17 30.9.16 31.12.16
10.290 9.419 11.217 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 11.486 9.607 10.499
1.599 1.359 1.352 Havbruk 1.745 1.738 1.985
2.701 2.692 3.256 Industri og bergverk 3.560 2.977 2.985
2.980 3.160 2.712 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.341 3.684 3.532
2.288 2.276 2.288 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.546 2.482 2.510
4.983 5.027 4.678 Sjøfart og offshore 4.678 5.027 4.983
13.688 13.704 14.807 Eiendomsdrift 14.867 13.761 13.744
2.442 2.534 2.415 Forretningsmessig tjenesteyting 2.216 2.174 2.072
3.220 3.311 3.588 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.332 3.893 3.836
273 255 211 Offentlig forvaltning 226 269 288
1.670 1.533 1.766 Øvrige sektorer 1.796 1.463 1.700
46.135 45.270 48.289 Sum næring  50.794 47.074 48.133
86.513 84.650 92.818 Lønnstakere 96.352 87.388 89.402
132.648 129.920 141.107 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 147.146 134.462 137.535
33.142 32.930 34.196 Herav Boligkreditt  34.196 32.930 33.142
2.069 1.963 2.255 Herav Næringskreditt 2.255 1.963 2.069
97.437 95.027 104.656 Brutto utlån til kunder 110.695 99.569 102.325
620 546 685  - Individuelle nedskrivninger 700 558 632
318 373 323  - Nedskrivning på grupper av utlån 346 391 339
96.499 94.108 103.647 Netto utlån til kunder 109.649 98.619 101.354

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN