Note 10 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
  Januar - September   Januar - September  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
             
      Renteinntekter      
124 92 100 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  31 37 48
2.986 2.235 2.331 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 2.570 2.417 3.240
292 213 221 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  219 211 289
- - - Andre renteinntekter 17 14 19
3.401 2.539 2.652 Sum renteinntekter 2.836 2.680 3.597
             
      Rentekostnader      
152 114 97 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  100 114 153
652 488 490 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 479 476 636
708 535 499 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 499 535 708
145 109 106 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 108 110 146
2 2 -0 Andre rentekostnader 11 10 13
58 44 37 Avgift Sparebankenes sikringsfond 37 44 58
1.717 1.292 1.229 Rentekostnader og lignende kostnader  1.233 1.289 1.714
             
1.684 1.248 1.422 Netto renteinntekter 1.603 1.391 1.883

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN