Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.9.16 30.9.17 (mill. kr) 30.9.17 30.9.16 31.12.16
2.791 2.805 2.896 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.896 2.805 2.791
420 229 848 Havbruk 848 229 420
1.727 1.481 1.915 Industri og bergverk 1.915 1.481 1.727
2.416 2.148 2.287 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.287 2.148 2.416
4.067 3.365 3.509 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.509 3.365 4.067
1.740 1.675 1.288 Sjøfart og offshore 1.288 1.675 1.740
4.387 5.325 4.786 Eiendomsdrift 4.535 5.104 4.153
5.550 5.216 6.199 Forretningsmessig tjenesteyting 6.199 5.216 5.550
4.848 5.062 5.898 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.438 4.623 4.339
8.627 8.419 11.106 Offentlig forvaltning 11.106 8.419 8.627
2.048 1.992 1.788 Øvrige sektorer 1.560 1.555 1.569
38.621 37.715 42.518 Sum næring  41.580 36.618 37.398
29.769 29.672 31.506 Lønnstakere 31.506 29.672 29.769
68.391 67.387 74.024 Sum innskudd 73.086 66.290 67.168

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN