Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.3.16 31.3.17 (mill. kr) 31.3.17 31.3.16 31.12.16
10.290 9.061 10.460 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 10.679 9.222 10.499
1.599 1.351 1.306 Havbruk 1.700 1.715 1.985
2.701 2.537 2.820 Industri og bergverk 3.113 2.806 2.985
2.980 2.917 2.756 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.335 3.391 3.532
2.288 2.705 2.496 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.735 2.898 2.510
4.983 5.609 4.863 Sjøfart og offshore 4.863 5.631 4.983
13.688 14.327 14.060 Eiendomsdrift 14.115 14.390 13.744
2.442 2.125 2.465 Forretningsmessig tjenesteyting 2.100 1.822 2.072
3.220 3.037 3.203 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.840 3.544 3.836
273 194 277 Offentlig forvaltning 291 212 288
1.670 1.688 1.895 Øvrige sektorer 1.924 1.583 1.700
46.135 45.550 46.600 Sum næring  48.696 47.214 48.133
86.513 79.988 88.257 Lønnstakere 91.343 82.307 89.402
132.648 125.538 134.857 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 140.038 129.520 137.535
33.142 32.676 33.757 Herav Boligkreditt  33.757 32.676 33.142
2.069 1.514 2.164 Herav Næringskreditt 2.164 1.514 2.069
97.437 91.348 98.935 Brutto utlån til kunder 104.117 95.331 102.325
620 188 551  - Individuelle nedskrivninger 564 198 632
318 508 328  - Nedskrivning på grupper av utlån 349 527 339
96.499 90.652 98.056 Netto utlån til kunder 103.204 94.606 101.354

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN