Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.9.16 30.9.17 (mill. kr) 30.9.17 30.9.16 31.12.16
27 33 27 Utsatt skattefordel 202 184 196
121 124 118 Varige driftsmidler 877 925 906
37 22 80 Opptjente ikke motatte inntekter 124 53 63
20 1.165 585 Fordringer verdipapirer 989 1.657 220
198 124 198 Pensjonsmidler 208 125 207
479 87 429 Andre eiendeler 857 386 785
882 1.556 1.438 Sum øvrige eiendeler 3.256 3.331 2.376

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN