Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.16 30.9.16 30.9.17 (mill. kr) 30.9.17 30.9.16 31.12.16
0 0 0 Utsatt skatt 34 22 33
266 292 159 Betalbar skatt 222 351 319
8 13 8 Formuesskatt 8 13 8
73 73 200 Tidsavgrensninger 585 331 367
118 95 130 Avsetninger 130 95 118
26 25 26 Pensjonsforpliktelser 26 31 26
90 75 72 Trasseringsgjeld 72 75 90
3 4 17 Leverandørgjeld 104 51 39
0 605 618 Gjeld verdipapirer 906 940 147
- - - Egenkapitalinstrumenter 217 176 181
146 226 470 Annen gjeld 511 267 203
731 1.409 1.699 Sum annen gjeld 2.816 2.353 1.531

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN