Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 30.9.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 37.600 7.250 5.645 460 35.535
Verdijusteringer 247 - - -206 453
Påløpte renter 244 - - -84 328
Totalt 38.091 7.250 5.645 169 36.317
           
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 30.9.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.16
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 2.047 1.000 632 -25 1.704
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 46 - - -18 64
Påløpte renter 10 - - -4 14
Totalt  3.503 1.000 632 -47 3.182

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN