Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2017:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 7 4.255 - 4.262
- Obligasjoner og sertifikater 2.840 15.069 - 17.908
- Egenkapitalinstrumenter 1.137 - 409 1.546
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.459 3.502
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 61 61
Sum eiendeler 3.983 19.366 3.929 27.279
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 5 3.674 - 3.679
- Egenkapitalinstrumenter 217 - - 217
Sum forpliktelser 223 3.674 - 3.896

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2016:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 70 5.419 - 5.489
- Obligasjoner og sertifikater 1.936 14.962 - 16.898
- Egenkapitalinstrumenter 622 - 505 1.127
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.771 3.813
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter 42 - 84 126
Sum eiendeler 2.670 20.423 4.359 27.453
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 58 4.947 - 5.004
- Egenkapitalinstrumenter 174 6 - 180
Sum forpliktelser 231 4.953 - 5.184

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2016:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 44 4.708 - 4.752
- Obligasjoner og sertifikater 2.511 15.046 - 17.557
- Egenkapitalinstrumenter 959 - 524 1.483
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.783 3.826
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 60 60
Sum eiendeler 3.514 19.796 4.367 27.676
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 48 4.026 - 4.074
- Egenkapitalinstrumenter 173 8 - 181
Sum forpliktelser 221 4.034 - 4.255

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 2017:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.17 3.783 524 60 4.367
Tilgang 269 10  - 279
Avhending -601 -149  - -751
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 9 24 2 34
Utgående balanse 30.09.17 3.459 409 61 3.929

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 377 24 28 429
Avhending -991 -70 -3 -1.064
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -20 -22 -49 -91
Utgående balanse 30.09.16 3.771 505 84 4.359

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 770 28 1 799
Avhending -1.347 -66 - -1.413
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -44 -13 -50 -106
Utgående balanse 31.12.16 3.783 524 60 4.367

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN