Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.3.22 31.3.23 (mill. kr) 31.3.23 31.3.22 31.12.22
10.707 9.446 10.773 Jordbruk og skogbruk 11.214 9.807 11.140
7.047 7.069 7.095 Fiske og fangst 7.123 7.086 7.075
2.324 1.949 1.864 Havbruk 2.179 2.194 2.656
2.563 2.259 2.736 Industri og bergverk 3.321 2.856 3.150
4.370 3.287 4.923 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 6.086 4.266 5.526
2.976 2.783 3.129 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.872 3.212 3.632
5.382 5.067 5.700 Sjøfart og offshore 5.700 5.067 5.382
18.722 17.468 19.587 Eiendomsdrift 19.703 17.570 18.840
3.561 4.649 3.817 Forretningsmessig tjenesteyting 4.635 5.207 4.312
5.327 5.500 5.102 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.182 6.448 6.375
1 2 3 Offentlig forvaltning 37 32 35
1.343 1.280 1.142 Øvrige sektorer 1.094 1.223 1.288
64.322 60.759 65.872 Sum næring  71.146 64.966 69.411
134.841 128.673 135.646 Lønnstakere 142.822 134.998 141.833
199.163 189.432 201.518 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 213.967 199.965 211.244
56.876 51.233 59.054 Herav Boligkreditt  59.054 51.233 56.876
1.739 1.709 1.732 Herav Næringskreditt 1.732 1.709 1.739
140.549 136.490 140.731 Brutto utlån til kunder 153.181 147.023 152.629
890 1.098 784 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 870 1.162 972
109 87 102 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 102 87 109
139.550 135.306 139.845 Netto utlån til kunder 152.208 145.773 151.549
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN