Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 31. mars 2023 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 14,0 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 2,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men i tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet.  

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 31. mars 2023 er det både i morbank og konsern foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnittlig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. mars 2023 er den reelle satsen for morbank og for konsern 4,45 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. mars 2023 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. 

Morbank   Konsern
31.12.22 31.3.22 31.3.23 (mill. kr) 31.3.23 31.3.22 31.12.22
20.887 18.275 20.021 Sum balanseført egenkapital 24.092 22.439 24.807
-1.726 -1.230 -1.617 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.659 -1.271 -1.769
-467 -457 -467 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -951 -957 -947
-1.314   - Fradrag for avsatt utbytte og gaver -   -1.314
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -1.031 -1.005 -997
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 834 579 784
- -459 -552 Periodens resultat -778 -698 -
- 100 147 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 372 338 -
-72 -46 -78 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -95 -62 -89
-194 -469 -258 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -363 -529 -279
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -4 -2 -4
-281 -202 -281 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -460 -603 -417
16.833 15.513 16.915 Sum ren kjernekapital 19.959 18.229 19.776
1.726 1.250 1.650 Fondsobligasjon 2.073 1.616 2.106
-47 -47 -46 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -46 -47 -47
18.512 16.715 18.519 Sum kjernekapital 21.985 19.797 21.835
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
2.000 1.750 2.000 Ansvarlig kapital 2.522 2.258 2.523
-210 -217 -209 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -209 -217 -210
1.790 1.533 1.791 Sum tilleggskapital 2.313 2.041 2.312
20.301 18.249 20.309 Netto ansvarlig kapital 24.298 21.839 24.147
Eksporter til Excel

 

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.148 1.157 1.234 Spesialiserte foretak 1.469 1.376 1.351
901 1.052 920 Foretak 947 1.072 923
1.379 1.356 1.368 Massemarked eiendom 2.587 2.374 2.559
98 101 108 Massemarked øvrig 111 104 100
1.249 1.008 1.253 Egenkapitalposisjoner IRB - 1 -
4.774 4.674 4.884 Sum kredittrisiko IRB 5.113 4.927 4.933
             
6 3 3 Stater og sentralbanker 3 4 6
82 97 109 Obligasjoner med fortrinnsrett 156 144 139
403 421 383 Institusjoner 285 301 276
187 1 217 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 242 20 207
143 139 174 Foretak 421 401 385
7 4 7 Massemarked 679 485 662
27 33 36 Engasjementer med pant i fast eiendom 111 123 109
90 279 90 Egenkapitalposisjoner 501 495 504
97 65 102 Øvrige eiendeler 180 125 162
1.042 1.041 1.121 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.578 2.098 2.450
             
27 52 42 Gjeldsrisiko 43 54 29
- - - Egenkapitalrisiko 10 30 10
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 4 2 1
458 433 458 Operasjonell risiko 852 809 853
30 28 40 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 149 67 101
6.331 6.228 6.544 Minimumskrav ansvarlig kapital 8.749 7.988 8.377
79.140 77.846 81.801 Beregningsgrunnlag (RWA) 109.366 99.847 104.716
3.561 3.503 3.681 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.921 4.493 4.712
             
      Bufferkrav       
1.978 1.946 2.045 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.734 2.496 2.618
3.561 3.503 3.640 Systemrisikobuffer, 4,45 prosent 4.867 4.493 4.712
1.583 778 2.045 Motsykliskbuffer, 2,5 prosent  2.734 998 2.094
7.123 6.228 7.730 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 10.335 7.988 9.424
6.149 5.782 5.504 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 4.702 5.748 5.639
             
      Kapitaldekning      
21,3 % 19,9 % 20,7 % Ren kjernekapitaldekning 18,2 % 18,3 % 18,9 %
23,4 % 21,5 % 22,6 % Kjernekapitaldekning 20,1 % 19,8 % 20,9 %
25,7 % 23,4 % 24,8 % Kapitaldekning 22,2 % 21,9 % 23,1 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
209.285 193.702 216.517 Balanseposter 311.331 275.296 300.772
6.234 9.942 6.724 Poster utenom balansen 8.046 11.167 7.744
-313 -563 -382 Øvrige justeringer -504 -641 -419
215.205 203.081 222.858 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 318.873 285.823 308.097
18.512 16.715 18.519 Kjernekapital 21.985 19.797 21.835
8,6 % 8,2 % 8,3 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 6,9 % 7,1 %
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN