Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.

Konsern 31. mars 23                
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 433 406 1 123 1 - 70 1.035
Renter av anvendt kapital 91 68 - - - - -158 -
Sum renteinntekter 524 474 1 123 1 - -88 1.035
Netto provisjons- og andre inntekter 181 63 105 -27 201 - 17 541
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 4 - -7 - 131 -101 28
Sum inntekter  706 541 107 90 202 131 -172 1.604
Sum driftskostnader 325 127 89 30 158   -0 728
Resultat før tap 381 413 18 59 44 131 -172 875
 Tap på utlån, garantier m.v.  9 -86 - 7 - - -0 -71
Resultat før skatt  372 500 18 53 44 131 -172 946
Ek-avkastning *) 15,8 % 28,4 %           13,0%
Eksporter til Excel

 

Konsern 31. mars 22                
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 287 309 1 111 0 - 52 759
Renter av anvendt kapital 25 22 - - - - -47 -
Sum renteinntekter 313 330 1 111 0 - 5 759
Netto provisjons- og andre inntekter 203 72 94 -25 166 - 12 522
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -0 2 - -6 - 68 112 175
Sum inntekter  515 404 95 80 166 62 129 1.456
Sum driftskostnader 248 124 81 28 143   4 629
Resultat før tap 266 280 14 51 23 62 124 827
 Tap på utlån, garantier m.v.  -7 3 - 4 - - -0 -0
Resultat før skatt  274 277 14 47 23 62 125 827
Ek-avkastning *) 13,4 % 11,5 %           12,6%
Eksporter til Excel

 

Konsern 31. desember 22                
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.328 1.380 3 459 2 - 167 3.339
Renter av anvendt kapital 163 125 - - - - -288 -
Sum renteinntekter 1.491 1.505 3 459 2 - -121 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 796 290 418 -106 605 - 39 2.042
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -4 9 8 -23 - 466 -76 380
Sum inntekter  2.283 1.804 429 329 607 466 -158 5.760
Sum driftskostnader 958 467 371 108 511   28 2.443
Resultat før tap 1.325 1.337 58 221 96 466 -186 3.317
 Tap på utlån, garantier m.v.  29 -66 - 30 - - -0 -7
Resultat før skatt 1.296 1.403 58 191 96 466 -186 3.324
Ek-avkastning *) 13,6% 20,8%           12,3%
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 17,2 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål 
Eksporter til Excel

 

**) Spesifikasjon av øvrig virksomhet (mill. kr)  31.3.23 31.3.22 31.12.22
SpareBank 1 Gruppen 34 13 175
SpareBank 1 Boligkreditt  33 -5 1
SpareBank 1 Næringskreditt 2 -0 3
BN Bank 62 49 203
SpareBank 1 Kreditt -4 3 9
SpareBank 1 Betaling -8 -5 13
SpareBank 1 Forvaltning 8 8 33
Andre selskaper 4 5 29
Sum avkastning på eierinteresser 131 68 466
SpareBank 1 Mobilitet Holding -7 -6 -23
Sum netto avkastning på eierinteresser 125 62 442
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN