Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
      1. halvår     1. halvår      
2019 2.kv.19 2.kv.20 2019 2020 (mill. kr) Note 2020 2019 2.kv.20 2.kv.19 2019
3.732 916 775 1.777 1.788 Renteinntekter effektiv rentes metode   1.996 1.968 883 1.013 4.121
509 115 149 236 286 Andre renteinntekter   284 234 148 114 505
1.916 457 363 878 895 Rentekostnader   905 889 365 463 1.939
2.325 574 561 1.136 1.179 Netto renteinntekter 10 1.376 1.313 666 664 2.687
1.127 276 253 537 539 Provisjonsinntekter   680 692 331 363 1.437
95 26 17 44 42 Provisjonskostnader   97 91 47 51 193
30 6 13 13 22 Andre driftsinntekter   593 556 323 294 1.046
1.061 256 249 507 519 Netto provisjons- og andre inntekter   1.177 1.157 607 606 2.290
884 477 340 812 416 Utbytte   10 13 2 11 15
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 394 786 177 231 879
54 8 167 96 29 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 145 264 269 95 307
937 485 507 908 445 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 549 1.063 448 336 1.201
4.324 1.315 1.316 2.550 2.142 Sum inntekter   3.102 3.533 1.721 1.607 6.178
614 152 154 314 330 Personalkostnader   892 885 449 438 1.699
750 181 185 352 375 Andre driftskostnader   530 520 258 263 1.098
1.364 333 339 666 706 Sum driftskostnader 11 1.422 1.404 706 701 2.797
2.960 982 977 1.884 1.436 Resultat før tap   1.680 2.129 1.015 907 3.380
245 45 151 104 453 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 478 126 170 59  299
2.715 937 826 1.779 984 Resultat før skatt  3 1.202 2.003 845 848 3.081
452 140 98 236 149 Skattekostnad   193 274 126 165 518
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 -0 0 -0 0 0
2.263 797 729 1.544 835 Periodens resultat   1.008 1.729 719 683 2.563
47 9 13 28 37 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   38 29 14 10 49
1.417 504 457 969 510 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   585 1.066 423 416 1.572
799 284 258 546 288 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   330 601 238 234 886
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   55 33 43 22 56
2.263 797 729 1.544 835 Periodens resultat   1.008 1.729 719 683 2.563
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 4,53 8,23 3,27 3,21 12,14

 

Totalresultat 

  Morbank    Konsern  
      1. halvår   1. halvår      
2019 2.kv.19 2.kv.20 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2.kv.20 2.kv.19 2019
2.263 797 729 1.544 835 Periodens resultat 1.008 1.729 719 683 2.563
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-33 - -23 - -62 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -62 - -23 - -33
8 - 6 - 16 Skatt på estimatavvik pensjon 16 - 6 - 8
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 7 2 4 1 21
-25 - -17 - -47 Sum  -40 2 -14 1 -4
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - - -
6 -1 3 -0 6 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 6 -0 3 -1 6
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 16 -9 8 14 -12
- - - - -  Skatt  - - - - -
6 -1 3 -0 6  Sum  21 -9 11 14 -5
-18 -1 -14 -0 -41  Sum andre inntekter og kostnader -19 -8 -3 14 -9
2.245 796 715 1.543 794 Totalresultat 990 1.721 716 697 2.554
47 9 13 28 37 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 38 29 14 10 49
1.405 504 448 969 484 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 573 1.061 421 425 1.566
792 284 253 546 273 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 323 598 237 240 883
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 55 33 43 22 56
2.245 796 715 1.543 794 Totalresultat 990 1.721 716 697 2.554

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN