Balanse

 

Morbank     Konsern 
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) Note 31.12.20 31.12.19
761 2.764 Kontanter og fordringer på sentralbanker   2.764 761
9.181 12.901 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   5.091 2.110
117.033 124.214 Netto utlån til kunder 5 133.131 125.279
23.195 26.684 Sertifikater og obligasjoner  15 26.606 23.115
2.872 7.175 Derivater 15 7.226 2.972
355 319 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 2.366 2.953
4.526 4.933 Investering i eierinteresser   7.324 6.468
2.309 2.317 Investering i konsernselskaper   - -
82 82 Virksomhet holdt for salg 2 41 40
512 515 Immaterielle eiendeler   905 872
1.241 963 Øvrige eiendeler 12 2.457 2.092
162.066 182.870 Eiendeler   187.912 166.662
7.585 12.630 Innskudd fra kredittinstitusjoner   13.095 8.853
86.870 98.166 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 97.529 85.917
43.014 43.919 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 43.919 43.014
3.159 6.845 Derivater 15 7.179 3.528
1.570 1.466 Annen gjeld 13 3.084 2.841
- - Virksomhet holdt for salg 2 1 0
2.047 1.752  Ansvarlig lånekapital  14 1.795 2.090
144.245 164.778 Sum gjeld   166.602 146.243
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -9 -11
895 895  Overkursfond    895 895
6.144 6.556  Utjevningsfond    6.536 6.123
840 569  Avsatt utbytte   569 840
474 321  Avsatt gaver    321 474
5.432 5.664  Grunnfondskapital    5.664 5.432
189 239  Fond for urealiserte gevinster    239 189
- -  Annen egenkapital    2.366 1.827
1.250 1.250  Hybridkapital    1.293 1.293
     Ikke-kontrollerende eierinteresser    838 761
17.822 18.092  Sum egenkapital    21.310 20.420
162.066 182.870  Gjeld og egenkapital    187.912 166.662

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN