Kontantstrømoppstilling

  Morbank   Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
2 263 747 106 Resultat etter skatt 290 1.046 2.563
 109 29 109 + Av- og nedskrivninger 172 46 172
 245 60 302 + Tap på utlån/garantier 308 67 299
2 617 836 517 Tilført fra årets virksomhet 770 1.160 3.035
 869 348 -8.936 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -9.527 179 1.235
- 96 1.653 6.707 Økning/(reduksjon) annen gjeld 6.537 2.158 716
-4 613 650 -1.051 Reduksjon/(økning) utlån -1.155 376 -5.843
1 998 -3.534 -227 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -129 -3.313 2.964
5 422 747 2.137 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 2.235 496 5.302
- 960 2.122 5.155 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 4.297 2.387 -361
-2 766 -457 -4.278 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -4.281 -458 -2.766
2 471 2.365 24 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -1.252 2.985 4.280
-66 -378 270 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler 414 -641 -120
84 -110 -52 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -229 -271 -312
36 32 -2 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 1.516 -143 -1.080
54 -456 216 B) Netto likviditetsendring investeringer 1.701 -1.055 -1.512
-177 5 -21 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -19 5 -177
1 -0 -0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -2 -20 -33
-661 -661 -647 Utbetalt utbytte -647 -661 -661
-373 -373 -364 Besluttet gaveutdeling -364 -373 -373
203 -19 -23 Hybridkapital -24 -19 201
-1.639 -1.097 5.902 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 5.694 -1.097 -1.846
-2.646 -2.145 4.847 C) Netto likviditetsendringer finansiering 4.638 -2.166 -2.890
-121 -236 5.086 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 5.086 -236 -121
883 883 761 Likviditetsbeholdning per 01.01 761 883 883
761 647 5.848 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 5.848 647 761
-121 -236 5.086 Endring 5.086 -236 -121

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN