Resultater fra kvartalregnskapene

 

  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
Konsern (mill. kr) 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018
Renteinntekter 945 971 1.031 1.250 1.235 1.190 1.127 1.075 1.082
Rentekostnader 258 276 365 540 538 512 463 426 438
Netto renteinntekter 688 695 666 710 697 678 664 649 644
Provisjonsinntekter 416 414 331 349 371 374 363 329 343
Provisjonskostnader 58 52 47 50 47 55 51 40 42
Andre driftsinntekter 399 277 323 271 255 235 294 262 242
Netto provisjons- og andre inntekter 757 638 607 570 579 554 606 551 543
Utbytte 27 2 2 8 1 1 11 2 2
Netto resultat fra eierinteresser 117 170 177 217 8 85 231 555 130
Netto resultat fra finansielle instrumenter 53 32 269 -124 8 35 95 169 -37
Netto avk. på finansielle investeringer 197 205 448 101 17 121 336 727 95
Sum inntekter 1.642 1.538 1.721 1.381 1.292 1.353 1.607 1.926 1.282
Personalkostnader 570 422 449 443 411 404 438 447 391
Andre driftskostnader 275 263 258 273 309 269 263 257 311
Sum driftskostnader 845 685 706 716 720 673 701 704 701
Resultat før tap 797 853 1.015 665 572 680 907 1.223 580
Tap på utlån, garantier m.v. 242 231 170 308 103 71 59 67 67
Resultat før skatt  554 621 845 357 469 609 848 1.155 513
Skattekostnad 104 102 126 67 123 121 165 109 104
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -8
Periodens resultat 450 519 719 290 346 488 683 1.046 401

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN