Kontantstrømoppstilling

 Morbank   Konsern 
  1. halvår   1. halvår  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
2 263 1.544 830 Resultat etter skatt 1.003 1.729 2.563
 109 56 52 + Av- og nedskrivninger 82 90 172
 245 104 453 + Tap på utlån/garantier 478 126 299
2 617 1.704 1.334 Tilført fra årets virksomhet 1.563 1.945 3.035
 869 -3.080 -7.933 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -8.388 -3.230 1.235
- 96 1.481 8.062 Økning/(reduksjon) annen gjeld 7.741 1.999 716
-4 613 -696 -4.091 Reduksjon/(økning) utlån -4.554 -1.423 -5.843
1 998 -1.324 -3.670 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -3.141 -873 2.964
5 422 6.149 8.001 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 8.372 5.938 5.302
- 960 2.208 6.175 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 4.992 2.579 -361
-2 766 478 -5.840 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -5.841 479 -2.766
2 471 6.921 2.037 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 743 7.414 4.280
-66 -402 -11 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -34 -723 -120
84 -393 -298 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -377 -211 -312
36 27 -101 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 1.280 -329 -1.080
54 -768 -409 B) Netto likviditetsendring investeringer 869 -1.263 -1.512
-177 -6 -295 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -294 -4 -177
1 1 3 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 16 3 -33
-661 -661 -647 Utbetalt utbytte -647 -661 -661
-373 -373 -364 Besluttet gaveutdeling -364 -373 -373
203 -28 -37 Hybridkapital -38 -29 201
-1.639 -4.691 3.065 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 3.068 -4.691 -1.846
-2.646 -5.758 1.725 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.741 -5.755 -2.890
-121 395 3.354 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 3.354 395 -121
883 883 761 Likviditetsbeholdning per 01.01 761 883 883
761 1.278 4.115 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 4.115 1.278 761
-121 395 3.354 Endring 3.354 395 -121

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN