Styrets beretning

Første halvår 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

Hovedtrekk første halvår 2020

 • Resultat før skatt 1.202 millioner kroner (2.003 millioner)
 • Resultat 1.008 millioner kroner (1.729 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,3 prosent (19,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent (15,0 prosent)
 • Vekst i utlån 7,0 prosent (5,7 prosent) og innskudd 8,9 prosent (7,7 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 7,9 prosent (6,7 prosent) siste 12 måneder.
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 5,2 prosent (3,6 prosent) siste 12 måneder
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 478 millioner kroner (126 millioner), 0,16 prosent (0,16 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,53 kroner (8,23). Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,37 kroner (87,04)

Resultat andre kvartal 2020

 • Resultat før skatt 845 millioner kroner (848 millioner)
 • Resultat 719 millioner kroner (683 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 15,1 prosent (14,9 prosent)
 • Vekst i utlån 2,5 prosent (1,6 prosent) og vekst i innskudd 7 prosent (6,7 prosent)
 • Utlån til privatkunder økte med 2,4 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 0,7 prosentpoeng høyere enn i første kvartal.
 • Utlån til næringslivet økte med 2,7 prosent (0,3 prosent) som var 0,8 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser 177 millioner kroner (231 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter 271 millioner kroner (106 millioner)
 • Tap på utlån 170 millioner kroner (59 millioner), 0,39 prosent (0,14 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,27 kroner (3,21 kroner)

Koronakrisen setter fortsatt sitt preg

Situasjonen etter nedstenging i en rekke land ved utgangen av første kvartal var en bred internasjonal økonomisk krise med økt ledighet og dramatisk fall i etterspørselen tross en svært ekspansiv finanspolitikk i de fleste land. Også norsk økonomi var hardt rammet. Oljeprisen ble sterkt redusert og den norske kronen svekket seg betydelig i første kvartal. Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 prosent med påfølgende rentenedsettelser i bankene. Det ble utløst en bølge av permitteringer i flere bransjer og i april var 15 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere og 10 prosent registrert som helt ledige. Myndighetene iverksatte en rekke tiltak for å bistå bedrifter og privatpersoner. Det makroøkonomiske bildet var preget av svært stor usikkerhet og uvissheten om hvordan smittesituasjonen ville utvikle seg var betydelig.

Ved utgangen av andre kvartal er usikkerheten fortsatt stor. Det er likevel ingen tvil om at det har vært positive utviklingstrekk i løpet av andre kvartal og etter det. Oljeprisen og den norske kronen har styrket seg. Verdpapirmarkeden er fortsatt volatile, men har hatt betydelig verdiøkning siden april. Arbeidsledigheten er redusert fra et svært høyt nivå til om lag 4,5 prosent – som riktig nok er det dobbelte av ledigheten før krisen. Boligmarkedet har også bedret seg, men usikkerheten er fortsatt til stede. Enkeltnæringer som offshore og reiseliv har utfordringer.

Etter en periode med svært strenge koronarestriksjoner er samfunnet gradvis gjenåpnet, og man ser en normalisering av samfunn og næringsliv. SpareBank 1 SMN har i hele perioden betjent kundene med utstrakt bruk av hjemmekontor, og har gjennom dette opprettholdt normal drift. I perioden siden mars har digitaliseringen av både samfunnet og av banken skutt fart, og en stadig større andel av bankens produkter selges og benyttes digitalt.     

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanshus og tok tidlig ansvar i en svært krevende situasjon. Det ble satt i verk en rekke tiltak for å komme bedrifter og privatkunder i møte. Konsernet tilbød blant annet avdragsutsettelser på lån til bedrifter og private, og forskuttering av dagpenger til privatkunder. SpareBank 1 SMN ble tildelt 1,75 milliarder kroner i statsgaranterte lån til formidling til næringslivskunder i landsdelen. Det ble satt ned en egen innsatsgruppe for å bistå konsernets næringslivskunder i en svært krevende periode. I tillegg ble det gjennom konsernets samfunnsutbyttemodell øremerket 100 millioner kroner til å hjelpe frivillige, lag og foreninger i regionen gjennom krisen.

SpareBank 1 SMN har en robust og veldiversifisert forretningsmodell som viser styrke særlig ved kriser. Ambisjonen og strategiene står fast. SMN skal fortsatt være blant de best presterende bankene i Norden.

Ett SMN

Gjennom andre kvartal har konsernet videreført arbeidet med et omfattende lønnsomhets- og forbedringsprosjekt i konsernet, Ett SMN. Prosjektet er et viktig fundament i realiseringen av konsernets strategi, og skal gi grunnlag for et samlet og fremtidsrettet konsern. Overordnede mål er bedre kundeopplevelser, lønnsomhetsforbedring og styrket markedsposisjon. Det er identifisert tiltak med en målsatt resultatforbedring på 400 mill kroner gjennom økt synergiuttak, økte inntekter, kostnadseffektivisering og bedret kapitalutnyttelse på tvers av hele konsernet. Noen av tiltakene er igangsatt, andre vil besluttes og implementeres utover høsten. Tiltakene omfatter:

 • Utvikling av nye verdiforslag til konsernets kunder og av nye konsepter i samarbeid mellom forretningsområdene
 • Forbedring av prismodeller og økt anvendelse av analytisk innsikt i kundedialogen
 • Fornyede betjeningskonsepter til prioriterte segmenter.
 • Økt grad av digitalisering for en fremtidsrettet, forenklet og mer effektiv distribusjon. SpareBank 1 SMN skal fortsatt ha en sterk fysisk tilstedeværelse i sitt markedsområde
 • Konsernorientert organisering for å skape mer forretning på tvers av konsernet og for å ta ut effektiviseringsgevinster. Konsernledelsen skal tilpasses ny organisering, og felles konsernfunksjoner etableres
 • Reduksjon av drifts- og IT-kostnader i alle forretningsområdene

Lederskifte i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset

Jon Havdal har sluttet som leder i SpareBank 1 Regnskapshuset for å bygge opp egen virksomhet. Jon Havdal har ledet SpareBank 1 SMN Regnskapshuset gjennom 13 år med meget sterk vekst og gode resultater. Arne Nypan tar over som leder i Regnskapshuset. Arne Nypan kommer fra stillingen som leder av SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Prosess for å rekruttere ny leder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge er i gang.

Resultat for andre kvartal 719 millioner kroner 

SpareBank 1 SMN har i andre kvartal et resultat på 719 millioner kroner (683 millioner), og en egenkapitalavkastning på 15,1 prosent (14,9 prosent). Resultatet i andre kvartal er 429 millioner kroner bedre enn i første kvartal 2020. Resultatet per egenkapitalbevis i andre kvartal ble 3,27 kroner (3,21) og bokført verdi per egenkapitalbevis 90,37 kroner (87,04).  

Resultatet før finansielle investeringer i andre kvartal ble 397 millioner kroner og 142 millioner kroner bedre enn første kvartal 2020, hovedsakelig som følge av lavere tap. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019 er resultatet før finansielle investeringer noe svakere – grunnet høyere tap.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 666 millioner kroner (664 millioner), og er 44 millioner lavere enn første kvartal. Norges Bank har siden mars satt ned styringsrenten med 150 punkter til null, og NIBOR har fra første til andre kvartal falt med 120 punkter. Det er som følge av dette gjennomført to rentenedsettelser på boliglån i løpet av andre kvartal med virkning fra 30. april og fra 25. mai, mens innskuddsrentene ble satt ned med virkning fra 22. mai og 12. juli. Dette har resultert i økte marginer på utlån og reduserte marginer på innskudd fra første til andre kvartal, ettersom NIBOR falt raskere enn renter på utlån og innskudd i andre kvartal. Lavere rentenivå har gitt lavere forrentning på egenkapitalen i andre kvartal.

Provisjonsinntektene økte fra foregående kvartal med 37 millioner og ble 607 millioner kroner (606 millioner). Det var økte inntekter fra spareprodukter, verdipapirtjenester og eiendomsmegling sammenlignet med forrige kvartal. Inntektene er på samme nivå som i tilsvarende kvartal i 2019.

Avkastning på finansielle investeringer ble meget god i andre kvartal og ble 271 millioner kroner (106 millioner) og med det 387 millioner kroner bedre enn i første kvartal. Tap på finansielle investeringer i første kvartal som følge av koronakrisen er i stor grad reversert i andre kvartal, både i banken, SpareBank1 Markets, SpareBank 1 Boligkreditt og i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet fra tilknyttede selskaper ble 177 millioner kroner (231 millioner) og økte med 300 millioner kroner fra første kvartal, sett bort fra forsikringsgevinst i første kvartal på 340 millioner kroner. Endringen fra første til andre kvartal skyldes i all hovedsak bedret resultat i SpareBank 1 Gruppen som følge av bedre forsikringsresultat og mer positive verdipapirmarkeder.

Driftskostnadene ble redusert med 10 millioner kroner fra første til andre kvartal og ble 706 millioner (701 millioner).

Tap på utlån i andre kvartal ble 170 millioner kroner (59 millioner), 138 millioner kroner lavere enn første kvartal. På utlån til konsernets næringslivskunder var tapene i andre kvartal 168 millioner kroner (44 millioner). På utlån til privatmarkedskunder ble tapene i andre kvartal 2 millioner kroner (14 millioner). 

Tiltagende vekst i andre kvartal

Utlånsveksten i andre kvartal 2020 var 2,5 prosent (1,6 prosent). Vekst i utlån til privatkunder i andre kvartal 2020 var 2,4 prosent (2,2 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 2,7 prosent (0,3 prosent) i andre kvartal 2020.

Innskuddene økte med 7,0 prosent (6,7 prosent) i andre kvartal. I andre kvartal 2020 var innskuddsveksten fra Privatmarked 10,2 prosent (6,3 prosent) og fra Næringsliv 4,6 prosent (7,0 prosent).

Resultat første halvår 2020 1.008 millioner

SpareBank 1 SMN oppnådde i første halvår 2020 et resultat før skatt på 1.202 millioner kroner (2.003 millioner). Overskuddet er 1.008 millioner kroner (1.729 millioner) og avkastning på egenkapitalen 10,3 prosent (19,0 prosent).

Samlede driftsinntekter i første halvår 2020 utgjorde 2.553 millioner kroner (2.470 millioner), en økning på 83 millioner kroner fra året før. Av inntektsveksten kommer 55 millioner kroner fra bankdriften og 28 millioner fra bankens datterselskaper.

Driftskostnadene ble 1.422 millioner kroner (1.404 millioner) i første halvår 2020. Av økningen på 18 millioner kroner kommer 40 millioner kroner fra bankdriften mens datterselskapene har hatt en samlet nedgang på 22 millioner kroner.

Resultatandelen fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 394 millioner kroner (786 millioner), inklusiv engangsgevinst fra forsikring på 340 millioner kroner (460 millioner).

Avkastning på finansielle instrumenter inklusive utbytte ble 155 millioner kroner (277 millioner).

Tap på utlån og garantier ble på 478 millioner kroner (126 millioner).

Utlånsveksten har tiltatt, og samlet utlånsvekst siste 12 måneder var på 7,0 prosent (5,7 prosent). Samlede innskudd økte med 8,9 prosent (7,7 prosent).

Ren kjernekapitaldekning var per 30. juni 2020 17,2 prosent (15,0 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 15,4 prosent.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved halvårsskiftet 78,30 kroner (97,70). Det er i 2020 utbetalt et kontantutbytte på 5,00 kroner (5,10) per egenkapitalbevis for 2019.

Resultatet per egenkapitalbevis var 4,53 kroner (8,23). Bokført verdi var 90,37 kroner (87,04) per egenkapitalbevis.

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter økte med 63 millioner kroner til 1.376 millioner (1.313 millioner) i første halvår 2020. Endringer i netto renteinntekter tilskrives i hovedsak

 • utlåns- og innskuddsvekst til privat- og næringslivskunder
 • økte utlånsmarginer på lån til privat og næringslivskunder
 • reduserte innskuddsmarginer til privat og næringslivskunder
 • NIBOR var 30 punkter lavere i 1. halvår 2020 enn i 1. halvår 2019, noe som har gitt lavere forrentning på bankens egenkapital

Siden 13. mars 2020 har Norges Bank redusert styringsrenten fra 1,50 til 0. SpareBank 1 SMN satte ned renten på boliglån med inntil 85 punkter med virkning fra 5. april 2020 og med inntil ytterligere 40 punkter fra 22. mai 2020. Innskuddsrentene er satt ned med virkning fra 22. mai og 12. juli. NIBOR har i løpet av 2020 blitt redusert med 150 punkter.

Banken satte ned utlånsrentene tidligere enn den sedvanlige seksukersfristen, samtidig som endring innskuddsrentene ble gjennomført innenfor vanlig åtteukersfrist. Det tar noe tid før redusert NIBOR gir effekt på kostnaden ved markedsfinansiering. Dette har påvirket rentenetto i kvartalet negativt.

Lavere rentenivå har gitt lavere netto renteinntekter fra balanseført egenkapital fra andre kvartal.

Norges Bank forventer uendret styringsrente de neste par årene. Deretter forventer Norges Bank en gradvis heving av renten etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

Økte andre inntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte i 2020 med 20 millioner kroner til 1.177 millioner (1.157 millioner).

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde i første halvår 2020 samlet 150 millioner kroner (178 millioner). Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er redusert med 28 millioner som følge av reduserte marginer på solgte lån.

Andre provisjonsinntekter ble 1.027 millioner kroner (980 millioner). Veksten på 47 millioner kroner er fordelt på de fleste inntektsgruppene.

Høy produktdekning hos kundene er viktig for banken. Det gir høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for banken.

  1. halvår   
Provisjonsinntekter (mill. kr) 2020 2019 Endring
Betalingstjenester 109 103 7
Kredittkort 31 29 1
Sparing og forvaltning 50 45 5
Forsikring 95 89 5
Garantiprovisjoner 28 25 3
Eiendomsmegling 188 199 -11
Regnskapstjenester 290 278 11
Markets 210 187 22
Øvrige provisjoner 27 24 3
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1.027 980 47
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 144 169 -25
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 6 8 -2
Sum provisjonsinntekter 1.177 1.157 20

 Avkastning finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer eksklusive utbytte ble 145 millioner kroner (264 millioner). Dette fordeler seg slik:

 • Tap på aksjer i konsernet ble 6 millioner kroner (gevinst 107 millioner)
 • Gevinster på obligasjons- og sertifikatporteføljen ble 174 millioner kroner (47 millioner) etter spreadinngang
 • Finansielle derivater har gitt tap på 97 millioner kroner (gevinst 63 millioner). Dette er i hovedsak tap på renteinstrumenter og tilskrives rentenedgang gjennom første halvår.
 • Øvrige finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi inkluderer verdiendring på bankens portefølje av fastrentelån og har gitt et tap på 11 millioner kroner (gevinst 6 million).
 • Inntekter fra valutaforretninger på 68 millioner kroner (23 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets og resultat av kurssvingninger på bankens finansiering i utenlandsk valuta
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 21 millioner kroner (23 millioner) 
  1. halvår   
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2020 2019 Endring
Gevinst/(tap) på aksjer -6 107 -113
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 174 47 127
Gevinst/(tap) på finansielle derivater -97 63 -160
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -3 -5 2
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) -11 6 -17
Gevinst/(tap) på valuta 68 23 45
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 21 23 -2
Netto resultat fra finansielle instrumenter 145 264 -118

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Gjennom produktselskapene får bankene tilgang til et bredere produktspekter og dermed provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultat i produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble på 54 millioner kroner (326 millioner) i 1. halvår 2020. I tillegg inngår gevinst på 340 millioner kroner ved overføring av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring per 1. januar 2020. I første halvår 2019 inngikk en gevinst på 460 millioner kroner ved etablering av Fremtind Forsikring. 

  1. halvår   
Resultat fra eierinteresser 2020 2019 Endring
SpareBank 1 Gruppen -7 224 -231
Gevinst Fremtind 340 460 -120
SpareBank 1 Boligkreditt 10 22 -12
SpareBank 1 Næringskreditt 9 10 -1
SpareBank 1 Kreditt 2 8 -6
BN Bank 50 51 -1
SpareBank 1 Betaling -2 10 -12
Andre selskaper -9 1 -10
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 394 786 -392

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 SMN eier 19,5 prosent av SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Gruppen Finans. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av Fremtind som ble etablert per første januar 2019. DNB eier resten av Fremtind.

Resultatandel etter skatt fra SpareBank 1 Gruppen ble redusert med totalt 351 millioner kroner fra første halvår 2019, hvorav 120 millioner kroner skyldes lavere fusjonsgevinst. I første halvår 2019 var det 460 millioner kroner i resultateffekt av fusjon Fremtind Forsikring, mens det i 2020 var 340 millioner kroner i resultateffekt av fusjon Fremtind Livsforsikring. Underliggende resultatandel i SpareBank 1 Gruppen ble redusert med 231 millioner kroner fra 2019 til -7 millioner kroner i 2020. Underskuddet i første halvår 2020 er sterkt preget av Covid-19 situasjonen. Det er foretatt betydelige forsikringsmessige avsetninger og utbetalinger på reiseforsikring som delvis motvirkes av inntekter fra reassurandør knyttet til Covid-19 skader. I tillegg har selskapet hatt negativ avkastning på finansielle instrumenter. I første halvår 2019 inkluderte resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen 116 millioner kroner i oppskrivning av eiendommer i livselskapet.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1 Alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 30. juni 2020 har banken solgt lån på samlet 43,1 milliarder kroner (40,0 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 35,9 prosent (36,1 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt i er 20,9 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første halvår 2020 ble 10 millioner kroner (22 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 30. juni 2020 er utlån på 1,4 milliarder kroner (1,7 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel er 31,0 prosent av selskapet og bankens andel av resultatet for 2020 ble 9 millioner kroner (10 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 Kredittkort har endret navn til SpareBank 1 Kreditt. Selskapet leverer nå produkter for alle typer usikret kreditt, herunder kredittkort, forbrukslån, refinansiering, delbetaling og betalingsutsettelser til privatkunder i Norge. Selskapet har per i dag 48 ansatte og har hovedkontor i Trondheim.

Resultatet i første halvår 2020 ble 11 millioner kroner (44 millioner). SpareBank 1 Kreditt eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 17,3 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første halvår 2020 ble 2 millioner kroner (8 millioner), og andel av porteføljen er 892 millioner kroner (892 millioner).

SpareBank 1 Kreditt håndterer også kredittkortprogrammet i LOfavør og i Sparebanken Møre.

BN Bank

SpareBank 1 SMN eier 35,0 prosent av BN Bank per 30. juni 2020.  BN Bank er en bank for boliglån og næringseiendom, og hovedmarkedet er Oslo og Østlandsområdet.

Resultatet i BN Bank i første halvår 2020 ble 150 millioner kroner (152 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 7,5 prosent (7,5 prosent). SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første halvår 2020 ble 50 millioner kroner (51 millioner) justert for resultatandel i BN Bolig.

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps har mål om å være Nordens ledende finansteknologimiljø, og for SpareBank 1 SMN vil eierandel og tett samarbeid med Vipps være viktig for å holde på kunderelasjoner etter innføringen av PSD2.

SpareBank 1 Betaling fikk i første halvår 2020 et underskudd på 9 millioner kroner, og SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør 2 millioner kroner (overskudd 10 millioner). 

Driftskostnader

Samlede kostnader i konsernet økte med 18 millioner kroner tilsvarende 1,3 prosent i 2020 og ble 1.422 millioner (1.404 millioner).

I banken har kostnadene økt med 40 millioner kroner til 706 millioner kroner (666 millioner) sammenlignet med 1. halvår 2019. Økningen tilsvarer 5,9 prosent. Satsing på LO segmentet har medført flere årsverk innenfor privatmarkedsvirksomheten i 1. halvår 2020. I tillegg er det økte kostnader knyttet til digitalisering og modernisering av banken.  

Kostnadene i datterselskapene er redusert med 22 millioner kroner siste 12 måneder, til 717 millioner (739 millioner). Det er nedgang i kostnader på grunn av at BN Bolig ble solgt i fjerde kvartal 2019. Datterselskapene har hatt lav kostnadsvekst sammenlignet med tilsvarende periode ifjor.

Konsernets kostnadsvekst er lavere enn målsatt nivå på to prosent, men kostnadsutviklingen i bankvirksomheten er ikke tilfredstillende. Lønnsomhetsforbedringsprosjektet «Ett SMN» prioriterer blant annet å ta ut gevinster gjennom effektivisering og generelle kostnadsreduksjoner i hele konsernet. En forenklet og mer konsernorientert organisering skal legge en vesentlig del av grunnlaget for å ta ut effektiviseringsgevinster. Målet er kostnadsreduksjoner på 200 millioner kroner på årsbasis som skal realiseres over en toårsperiode. Dette innebærer redusert bemanning, forenklet distribusjonsstruktur, økt digitalisering og reduksjoner i IT-kostnader og andre driftskostnader.

Som en konsekvens av lavere aktivitet etter nedstengningen skjerpes kostnadsmålet for 2020, og kostnadsveksten i 2020 målsettes lavere enn 2 prosent.  

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 46 prosent (40 prosent), i banken 33 prosent (26 prosent).

Tap og mislighold

I første halvår 2020 ble tap på utlån 478 millioner kroner (126 millioner). Tap på utlån utgjør 0,56 prosent av totale utlån (0,16 prosent).

Tap på utlån til konsernets næringslivskunder er 427 millioner kroner (231 millioner). Av dette er 163 millioner kroner knyttet til et enkeltengasjement. Tap på offshore utgjør 167 millioner kroner. Det er økte avsetninger i trinn en og to som følge av svekkede utsikter for norsk økonomi på 41 millioner og 56 millioner grunnet negativ migrering i resterende næringslivsportefølje. 

Samlede utlånstap på privatmarkedskunder er i første halvår 2020 51 millioner kroner (25 millioner). 43 millioner kroner av dette er knyttet til endrede forutsetninger som følge av endringer i bankens tapsmodell i første kvartal. Det er ikke funnet grunnlag for å endre forutsetningene i andre kvartal.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 30. juni 2020 utgjør 1.415 millioner kroner (1.008 millioner). Samlede problemlån (misligholdte og andre tapsutsatte) utgjør 2.370 millioner kroner (1.998 millioner) tilsvarende 1,35 prosent (1,22 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Alle lån klassifisert i trinn 3 i forventet taps-modellen er definert som problemlån. Mislighold over 90 dager var 678 millioner kroner (356 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,39 prosent (0,22 prosent). 

Andre tapsutsatte engasjement utgjør 1.692 millioner kroner (1.641 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,97 prosent (1,00 prosent).

Av bankens samlede utlånseksponering er en lav andel i utsatte næringer som følge av koronakrisen og oljepriskrisen, og kun 4,5 prosent av eksponeringen er i næringer som regnes som svært utsatt – olje, offshore, varehandel, hotell og tjenesteytende næringer.  

Forvaltningskapital på 190 milliarder

Bankens forvaltningskapital per første halvår 2020 var 190 milliarder kroner (167 milliarder) og har økt med 23 milliarder tilsvarende 13,9 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt i som følge av økte likviditetsbeholdninger og høyere utlånsvolum.

Per 30. juni 2020 er utlån på til sammen 44 milliarder kroner (42 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Totale utlån har økt med 11,5 milliarder kroner (8,8 milliarder), tilsvarende 7,0 prosent (5,7 prosent) siste 12 måneder og var 175,1 milliarder (163,6 milliarder) per 30. juni 2020. Veksten i første halvår var 4,4 prosent (4,0 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,7 milliarder kroner (7,0 milliarder) til 119,9 milliarder (111,1 milliarder). Vekst på 7,9 prosent (6,7 prosent). Veksten i første halvår var 4,2 prosent (2,8 prosent).
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 2,7 milliarder kroner (1,8 milliarder) til 55,2 milliarder (52,5 milliarder). Vekst på 5,2 prosent (3,6 prosent). Utlån til næringslivskunder økte i første halvår 2020 med 4,7 prosent (0,6 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder per 30. juni 2020

Konsernet har god vekst i privatmarked og styrker sin markedsposisjon, og det er særlig god vekst i utlån til LO medlemmer. Veksten i utlån til næringslivskunder er i stor grad til små og mellomstore bedrifter. 

Fordelt i henhold til sektor – se note 5)

God innskuddsvekst og styrket innskuddsdekning

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 7,7 milliarder kroner (6,2 milliarder) til 94,3 milliarder (86,6 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 8,9 prosent (7,7 prosent). Innskuddsveksten i første halvår 2020 var 9,7 prosent (7,4 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 4,8 milliarder kroner (1,8 milliarder) til 41,0 milliarder, tilsvarende 13,2 prosent (5,4 prosent). I første halvår økte innskuddene i Privatmarked med 14,9 prosent (9,5 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 2,9 milliarder kroner (4,4 milliarder) til 53,3 milliarder, tilsvarende 5,9 prosent (9,5 prosent). I første halvår økte innskuddene i Næringsliv med 6,1 prosent (vekst 5,9 prosent)
 • Innskuddsdekningen i SpareBank 1 SMN var 72 prosent (71 prosent). Innskuddsdekningen inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 54 prosent (53 prosent)

Økt innskuddsvekst fra privatkunder er konsekvens av redusert forbruk som følge av koronarestriksjoner.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 10,9 milliarder kroner (10,9 milliarder) per første halvår 2020. Det er vekst i aksjefond, men tilsvarende nedgang på aktiv forvaltningsprodukter

  1. halvår   
Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2020 2019 Endring
Aksjefond 7.478 6.790 688
Spareforsikring 742 752 -10
Aktiv forvaltning 2.649 3.372 -723
Totalt 10.869 10.914

-45

Forsikring

  1. halvår   
Forsikring, premievolum (mill. kr) 2020 2019 Endring
Skadeforsikring 929 846 83
Personforsikring 386 363 23
Tjenestepensjon 314 296 18
Totalt 1.629 1.505 124

Bankens samlede forsikringsporteføljer er økt med 8 prosent siste 12 måneder. Det har vært tilfredsstillende vekst både på skade- og personforsikringer. 

Privatmarked

Utlån i privatmarkedet er 124 milliarder kroner (115 milliarder) og innskudd 48 milliarder kroner (43 milliarder) per 30. juni 2020. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak i banken.

I privatmarkedet ble samlede driftsinntekter 992 millioner kroner (1.049 millioner) i første halvår 2020, en nedgang på 57 millioner kroner. Netto renteinntekter utgjorde 622 millioner kroner (664 millioner) og provisjonsinntektene 369 millioner (385 millioner). Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 11,4 prosent (13,8 prosent). Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,4 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Utlånsmarginen i første halvår 2020 ble 1,81 prosent (1,58 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,02 prosent (0,52 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR var om lag 30 punkter lavere i første halvår i 2020 enn i første halvår 2019.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,7 prosent (6,1 prosent) og 12,4 prosent (6,0 prosent).

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom. I andre halvdel av mars økte antall avdragsutsettelser på boliglån betydelig, for så å normalisere seg fra april.

Næringsliv

Utlån til næringslivskunder er 42 milliarder kroner (38 milliarder) og innskudd 45 milliarder (42 milliarder) per 30. juni 2020. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Innen næringsliv ble driftsinntektene 747 millioner kroner (681 millioner) i første halvår 2020. Netto renteinntekter ble 619 millioner kroner (576 millioner) og provisjonsinntektene og avkastning på finansielle investeringer 128 millioner (105 millioner). Inntektsveksten tilskrives økte utlån og bedre utlånsmarginer, samt økte garantiprovisjoner, valuta- og betalingsinntekter. 

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,88 prosent (2,61 prosent) og minus 0,10 prosent (0,02 prosent) i første halvår 2020.

Utlånene økte med 5,5 prosent (1,3 prosent) og innskuddene økte med 5,5 prosent (10,4 prosent) siste 12 måneder.

Netto samlede tap i næringslivssegmentet er 410 millioner kroner (93 millioner) i første halvår 2020. Av tapene er 163 millioner kroner på et enkeltengasjement og 167 millioner kroner på offshore. I tillegg er det både økte avsetninger som følge av lavere forventninger til norsk økonomi og generell negativ migrering i porteføljen. 

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 4,1 prosent (11,8 prosent) i første halvår 2020. Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,4 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i første halvår 2020 ble 226,4 millioner kroner (226,5 millioner) før skatt.  

  1. halvår   
Resultat før skatt (mill. kr) 2020 2019 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 30,4 31,0 0,7
BN Bolig -16,8 16,8 
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  66,9 61,8 5,1
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%)  92,9 74,4 18,5
SpareBank 1 Markets (66,7%) 55,1 28,6 26,5
SpareBank 1 SMN Invest (100%) -12,0 47,3 -59,3
SpareBank 1 SMN Spire Finans (100%) -12,3 -8,2 -4,1
Andre selskaper 5,4 8,4 -3,0
Sum 226,4 226,5 -0,1

 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene i første halvår 2020 ble 188 millioner kroner (199 millioner), mens driftskostnadene var 158 millioner kroner (184 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt i første halvår 2020 ble 30,4 millioner kroner (31,0 millioner). Antall solgte boligenheter i første halvår 2020 var 3.368 mot 3.354 i samme periode 2019. Selskapets markedsandel per 30. juni 2020 var 36,5 prosent (37,1 prosent).

BN Bolig ble solgt i fjerde kvartal 2019.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i første halvår 2020 et overskudd før skatt på 66,9 millioner kroner (61,8 millioner). Driftsinntektene økte til 303,5 millioner kroner (290,5), en vekst på 4,4 prosent.

Resultatforbedring skyldes hovedsakelig:  

 • Igangsatte effektiviseringsprosjekter har bidratt til økte driftsinntekter per årsverk 
 • Fortsatt sterkt kostnadsfokus har bidratt til reduksjon i andre driftskostnader        

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent, en økning på over 2 prosentpoeng siste år. 

Selskapet kan med dette vise til en vesentlig høyere vekst og lønnsomhet enn bransjesnittet. I tillegg er selskapet godt i gang med å skape nye inntektsstrømmer utover den tradisjonelle regnskapsbransjen. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 92,9 millioner kroner i første halvår 2020 (74,4 millioner). Selskapet har hatt god inntektsvekst og inntektene ble samlet 162,1 millioner kroner (138,5 millioner). Det har også vært moderat kostnadsvekst og driftskostnadene i første halvår 2020 ble 44,8 millioner kroner (43,3 millioner). Tap ble i første halvår 2020 24,5 millioner kroner (20,9 millioner).

Selskapets forretningsområder er hovedsakelig leasing til SMB-markedet og billån til privatkunder. Selskapet har leasing- og billånsavtaler for til sammen 9,3 milliarder kroner (8,4 milliarder), der leasingavtalene utgjør 3,8 milliarder kroner (3,4 milliarder) og billån 5,3 milliarder kroner (4,7 milliarder). Selskapet tilbyr også forbrukslån, og denne porteføljen var ved kvartalsskiftet 203 millioner kroner (282 millioner).

Det har vært god vekst både på leasing og på billån til privatkunder siste 12 måneder med henholdsvis 12 og 11 prosent. 

SamSpar-bankene i SpareBank 1 hadde per 31. desember 2019 en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 32,1 prosent og Sparebanken Sogn og Fjordane en eierandel på 6,7 prosent. SpareBank 1 SMN eier 61,2 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et negativt resultat før skatt i første halvår 2020 på 12,0 millioner kroner (overskudd 47,3 millioner). 

Selskapet har aksjer til en verdi av 418 millioner kroner (443 millioner) per 30. juni 2020.

Verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets aksjebeholdning utgjør netto tap på 8,4 millioner kroner av selskapet netto totale inntekter. 

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel på 66,7 prosent. Øvrige eiere er SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR Bank, SpareBank 1 Østlandet og SamSpar-bankene. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 124 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets eier SpareBank 1 Kapitalforvaltning 100 prosent. Selskapet er sentralt i SpareBank 1 Markets sin satsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på 17,5 milliarder kroner. Selskapet har 18 ansatte.

SpareBank 1 Markets sitt konsernresultat før skatt per 30. juni 2020 ble et overskudd på 55,1 millioner kroner (overskudd 28,6 millioner). Høy aktivitet innen flere områder i andre kvartal har styrket inntektene, samtidig som tap på egenhandel i første kvartal er reversert. Inntektene fra Investment Banking har vært sterke med flere store rådgivningsoppdrag og emisjoner. Inntekter fra annenhånds aksjehandel og valutahandel har vært høye. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har noe lavere provisjonsinntekter etter børsfallet.

Samlede inntekter i konsernet ble 341 millioner kroner (313 millioner) i første halvår.

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor konsernet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi som legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 38 milliarder kroner og er finansiert i 36 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.Ved inngangen til koronakrisen ble det gjennomført tiltak for å styrke likviditeten. Dette er årsaken til fortsatt meget sterk likviditet.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 163 prosent per 30. juni 2020 (165 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 30. juni 2020 inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 54 prosent (53 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 75 prosent (83 prosent) per 30. juni 2020.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 43 milliarder kroner er solgt per 30. juni 2020.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable). 

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. juni 2020 ble 17,2 prosent (15,0 prosent), og godt over det målsatte nivået på 15,4 prosent.

Motsyklisk buffer ble i mars redusert fra 2,5 prosent til 1 prosent, som medførte at bankens mål for ren kjernekapitaldekning ble redusert fra 16,9 prosent til 15,4 prosent.

Krav til ren kjernekapital er 11 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav. Pilar 2-kravet er 1,9 prosent og det samlede myndighetskrav 12,9 prosent. Finanstilsynet har varslet at de ikke vil fastsette nye pilar 2-krav for SMN før i 2021.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag 1 prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat. Finansdepartementet har varslet at systemrisikobufferen for IRB-banker vil øke med 1,5 prosent til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020. Kravet til ren kjernekapital vil derfor øke til 14,4 prosent ved utgangen av 2020, inklusive ledelsesbuffer 15,4 prosent. En økning av motsyklisk buffer krever minst 12 måneders varslingstid. I den nåværende situasjon vurderer styret at sannsynligheten for en økning av motsyklisk buffer er lav.

Ren kjernekapitaldekning økte med 0,9 prosentpoeng i andre kvartal. Beregningsgrunnlaget ble redusert med 2,7 prosent i andre kvartal, hovedsakelig som følge av reduserte risikovekter i deler av IRB-porteføljen. Videre har kapitalkrav knyttet til CVA blitt redusert gjennom kvartalet i tråd med forventningene. Resultatet i andre kvartal er vesentlig bedre enn for første kvartal, og har bidratt til at ren kjernekapital er styrket med 2,4 prosent. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av resultatet for andre kvartal.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er 6,9 prosent (7,4 prosent) og viser at banken er meget solid. Banken vil fortsatt arbeide med kapitaleffektivisering for å styrke lønnsomhet og soliditet.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. juni 2020 var 90,37 kroner (87,04), og resultatet per egenkapitalbevis ble 4,53 kroner (8,23).

Pris/Inntjening var 8,65 (5,94) og pris/bok 0,87 (1,12).

Kursen ved halvårsskiftet var 78,30 kroner og det er i 2020 utbetalt 5,00 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2019.

Forsikringsgevinst 340 millioner kroner i første kvartal

Fisjonen av personrisikoproduktene 1. januar 2020 har medført en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå.  Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen var ca. 1,7 milliarder kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjorde 340 millioner kroner og ble inntektsført i første kvartal 2020.

Risikoforhold

Vekstutsiktene i verdensøkonomien er betydelig svekket som følge av koronaepidemien. Smittevernstiltakene som ble innført i en rekke land medførte nedstengning av samfunnsliv og arbeidsplasser, som igjen har gitt betydelig redusert økonomisk aktivitet. I løpet av andre kvartal har mange land startet med en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Fortsatt er det knyttet stor usikkerhet til hvor dyp krisen blir og hvor lenge den vil vare. Det er derfor store variasjoner i makroøkonomiske anslag, men de fleste forventer at veksten tar seg gradvis opp igjen mot slutten av 2020 og begynnelsen 2021, etter det kraftige tilbakeslaget i vår.  Usikkerhet om nye smittebølger, økt sparerate og endrede forbruksmønster kan bidra til å dempe oppgangen. IMF anslår at aktiviteten i industrilandene vil falle med 8 prosent inneværende år, og øke med 4,8 prosent igjen i 2021.

Siden utgangen av første kvartal er oljeprisen betydelig styrket, den norske kronen styrket, samt den rekordhøye arbeidsledigheten halvert. Norges Bank har redusert rentene i flere omganger, og styringsrenten ble satt ned til null i mai. Det forventes at styringsrenten vil bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Da bedriftene i Norges Banks regionale nettverk ble intervjuet i april og mai, rapporterte over en tredel av bedriftene om svekkede vekstutsikter som følge av virusutbruddet, tiltakene for å begrense smitten og oljeprisfallet. De økonomiske skadevirkningene av virusutbruddet og smitteverntiltakene dempes av meget omfattende støttetiltak og ekspansiv pengepolitikk, men vil likevel bli store. SSB endret i sine siste prognoser fallet i Fastlands-BNP fra 5,5 prosent til 4 prosent for inneværende år. Banken legger til grunn at Norges meget sterke finansielle posisjon gir myndighetene unike muligheter til å gjennomføre kompenserende tiltak. Det vil bidra til å dempe de negative effektene av koronakrisen.

Regional økonomi er også klart påvirket av de negative effektene av smitteverntiltakene. Arbeidsledigheten i Trøndelag og Møre og Romsdal var på rett over 9 prosent ved utgangen av første kvartal, men har blitt halvert og var 3,9 prosent i Trøndelag og 4,2 prosent i Møre og Romsdal i juli 2020. Etter et boligprisfall i slutten av første kvartal har boligprisene igjen steget noe, godt hjulpet av rekordlave boliglånsrenter.

Pågangen av kunder som ønsker avdragsutsettelse har falt gjennom andre kvartal, både for privatmarked og næringsliv. Bruk av virkemidler omfatter primært avdragsutsettelser samt statsgarantilån. Rundt 2,6 milliarder av utlånene til  næringsliv er knyttet til bransjer som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Etter bankens vurdering, vil en høy PM-andel ha en positiv effekt på de forventede tapsnivåene. 

Konsernets resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Konsernets finansieringssituasjon er god, med en LCR på 163 prosent og en NSFR på 122 prosent. Banken har god tilgang til finansiering via SpareBank 1 Boligkreditt, og vil vurdere valg av finansieringskilde, avhengig av markedsprisene.

Ved utgangen av andre kvartal 2020 er konsernets rene kjernekapitaldekning på 17,2 prosent, mot regulatoriske krav på 12,9 prosent. Dette representerer en betydelig buffer. Finansdepartementet reduserte motsyklisk buffer fra 2,5 prosent til 1 prosent den 13. mars 2020.

Selv om utviklingen gjennom andre kvartal har vært positiv, vurderer styret at usikkerheten er høyere enn ved utgangen av 2019, men at bankens kapitalsituasjon, samt gode likviditetssituasjon gjør at banken er godt rustet til å hjelpe levedyktige kunder gjennom krisen. 

Utsikter 

Styret vurderer at konsernets strategier legger et godt grunnlag for å styrke markedsposisjonen, forbedre effektiviteten, og over tid oppnå målet om en egenkapitalavkastning på 12 prosent. SpareBank 1 SMN har en sterk kapitalisering og god likviditet. Konsernets robuste og diversifiserte forretningsmodell viser styrke, særlig i krisetider. SpareBank 1 SMN skal være en av de best presterende bankene i Norden.

Prosjektet Ett SMN er første etappe i realisering av strategien. Det etableres en mer konsernorientert forretningsmodell og gjøres tilpasninger i ledergruppen som legger grunnlaget for at gevinstpotensialet realiseres. Konsernets effektivitet skal styrkes gjennom en kundeorientert og forenklet distribusjon med større grad av digitalt salg og service. SpareBank 1 SMN skal være fysisk tilstede lokalt, og kontorene skal dekke alle konsernets forretningsområder. Videre skal stabs- og støttefunksjoner i hele konsernet effektiviseres.

Inntektssiden skal styrkes gjennom bedre prismodeller. Økt bruk av kundedata skal bidra til høyere produktdekning blant konsernets kunder. Konsernets markedsandeler på de ulike forretningsområdene skal økes.

Selv om smittesituasjonen så langt er godt håndtert i Norge er det betydelig usikkerhet om utviklingen som følge av koronakrisen og den lave oljeprisen. Konsernet legger til grunn at aktivitetsnivået gradvis normaliseres gjennom året. Effekten av smitteverntiltakene, både i Norge og i verden for øvrig, vil likevel ha en negativ effekt på norsk økonomi de nærmeste årene. Konsernet overvåker situasjonen i økonomien nøye, og er i stand til å tilpasse virksomheten til ulike scenarier. 

I konsernets nedskrivningsvurderinger er det lagt til grunn en gradvis normalisering i de fleste bransjer, men at utviklingen i basisscenarioet er svakere enn forutsetningene som var lagt til grunn ved utgangen av fjerde kvartal 2019. Gode kompensasjonsordninger fra myndighetene vil avdempe konsekvensene. Situasjonen i offshorenæringen påvirkes negativt av lave oljepriser og tilsier fortsatt en egen tapsvurdering for denne bransjen.

Styret vurderer at soliditeten er god med en ren kjernekapitaldekning godt over målsatt nivå ved halvårsskiftet, og dette er viktig i en situasjon med stor usikkerhet om økonomisk utvikling og mer langsiktige konsekvenser av korona.

SpareBank 1 SMN er bevisst på sin sentrale rolle som en viktig samfunnsaktør i regionen. Gjennom sin solide finansielle situasjon er konsernet godt rustet til å hjelpe levedyktige kunder. SpareBank 1 SMN er i posisjon til å styrke markedsposisjon og skape finansielle verdier for eierne. Eiermodellen muliggjør et samfunnsutbytte som støtter den frivillige aktiviteten i regionen.

Styret vurderer at usikkerheten er høyere enn ved utgangen av 2019. Styret forventer at 2020 blir et krevende år med økte kredittap og volatile verdipapirmarkeder. 

 

Trondheim, 11. august 2020
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Bård Benum Christian Stav
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
Tonje Eskeland Foss Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN