Styrets beretning

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

Hovedtrekk per 30. september 2020

 • Resultat før skatt 1.823 millioner kroner (2.612 millioner)
 • Resultat 1.528 millioner kroner (2.217 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,4 prosent (16,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 17,6 prosent (15,1 prosent)
 • Vekst i utlån 8,5 prosent (4,8 prosent) og innskudd 14,0 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 8,7 prosent siste 12 måneder (5,8 prosent) og privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 8,1 prosent siste 12 måneder (2,8 prosent)
 • Netto resultat finansielle instrumenter 754 millioner kroner (1.185 millioner) inklusive forsikringsgevinst 340 millioner kroner (460 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 709 millioner kroner (198 millioner), 0,55 prosent (0,16 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,88 kroner (10,54). Bokført verdi per egenkapitalbevis 92,73 kroner (89,36)

Resultat tredje kvartal 2020

 • Resultat før skatt 621 millioner kroner (609 millioner)
 • Resultat 519 millioner kroner (488 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,5 prosent (10,2 prosent)
 • Vekst i utlån 2,5 prosent (1,1 prosent) og i innskudd 1,2 prosent (nedgang 3,4 prosent)
 • Utlån til privatkunder økte med 2,2 prosent i kvartalet (1,5 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 3,0 prosent (0,2 prosent) som var 0,3 prosentpoeng høyere enn i andre kvartal
 • Netto resultat finansielle instrumenter 205 millioner kroner (121 millioner)
 • Tap på utlån 231 millioner kroner (71 millioner), 0,52 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,35 kroner (2,30 kroner)

Hendelser i kvartalet

Bedrede økonomiske utsikter, men fortsatt stor usikkerhet

Situasjonen etter nedstenging i en rekke land ved utgangen av første kvartal var en bred internasjonal økonomisk krise med økt ledighet og dramatisk fall i etterspørselen. Norsk økonomi var også hardt rammet med redusert oljepris og svekket norske krone. Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 prosent med påfølgende rentenedsettelser i bankene. Arbeidsledigheten økte, og i april var 10 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige. Det makroøkonomiske bildet var preget av svært stor usikkerhet og myndighetene iverksatte en rekke tiltak for å bistå bedrifter og privatpersoner.

Aktiviteten har tatt seg opp gjennom sommeren og arbeidsledigheten har avtatt, men økt spredning av koronaviruset i høst kan bremse oppgangen. Det vil uansett ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene før pandemien. Lave renter stimulerer produksjon og sysselsetting, og bidrar til å holde arbeidsledigheten nede. Boligmarkedet har også bedret seg, men usikkerheten er fortsatt til stede. Enkeltnæringer som offshore og reiseliv har fortsatt utfordringer.

Ett SMN- Kundeorientert og forenklet distribusjon, økt digitalisering og effektivisert drift

SpareBank 1 SMN etablerer 17 regionsenter hvor forretningsområdene i konsernet blir samlokalisert, mens seks mindre kontor legges ned. I regionsentrene bygges sterke fagmiljøer slik at kundene får et bedre tilbud innen regnskap, eiendomsmegling og bank. Samtidig etableres felles støtte- og utviklingsmiljø i konsernet som skal levere tjenester med høy kvalitet og effektivitet.

Kundeorientert og forenklet distribusjon, økt digitalisering, samt effektivisering av støttefunksjoner gjør det mulig å redusere antall årsverk i konsernet med om lag 100 i løpet av 2021. Reduksjonen vil i hovedsak skje i banken og i støttefunksjoner i hele konsernet.

Endringene er en del av lønnsomhets- og forbedringsprogrammet Ett SMN. Programmet er sentralt i realiseringen av konsernets strategi frem mot 2023, og gir grunnlag for et samlet og fremtidsrettet konsern. Overordnede mål er bedre kundeopplevelser, styrket markedsposisjon og lønnsomhetsforbedring. SpareBank 1 SMN har identifisert tiltak med målsatt resultatforbedring på 400 millioner kroner før skatt gjennom økt synergiuttak, økte inntekter, kostnadseffektivisering og bedret kapitalutnyttelse. Ambisjonen er å levere enda bedre tjenester til kundene gjennom sterkere samhandling både i støttefunksjonene sentralt og ut mot kundene.

I tillegg til overnevnte endringer omfatter tiltakene nye kundetilbud og fornyede betjeningskonsepter til prioriterte segmenter, bedre prismodeller, økt anvendelse av analytisk innsikt i kundedialogen og reduksjon av drifts- og IT-kostnader.

SpareBank 1 SMN Spire Finans

SpareBank 1 SMN Spire Finans vil bli slått sammen med Sparebank 1 Finans Midt-Norge i fjerde kvartal. Fakturakjøp blir et tredje produktområde sammen med leasing og bilfinansiering. Hensikten er reduserte kostnader og styrket distribusjonskraft.

SpareBank 1 SMN Invest

SpareBank 1 SMN avvikler SpareBank 1 SMN Invest. Investering i aksjer er ikke lenger innenfor  konsernets strategi. Aksjeporteføljen på ca 400 mill kroner blir forvaltet sammen med andre anleggsaksjer i banken og vil bli nedtrappet over tid.

Resultat for tredje kvartal 519 millioner kroner (488 millioner)

SpareBank 1 SMN har i tredje kvartal et resultat på 519 millioner kroner (488 millioner), og en egenkapitalavkastning på 10,5 prosent (10,2 prosent). Resultatet i tredje kvartal er 199 millioner kroner lavere enn i andre kvartal 2020 som følge av økte tap og svakere avkastning på finansielle instrumenter. Resultatet per egenkapitalbevis i tredje kvartal ble 2,35 kroner (2,30) og bokført verdi per egenkapitalbevis 92,73 kroner (89,36).  

Driftsresultatet etter tap i tredje kvartal ble 417 millioner kroner (487 millioner) og 19 millioner kroner bedre enn andre kvartal 2020, som følge av økte inntekter og lavere kostnader, men økte tap. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019 er driftsresultatet etter tap svakere – grunnet høyere tap.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 695 millioner kroner (678 millioner), og er 29 millioner bedre enn andre kvartal. Norges Bank har siden mars satt ned styringsrenten med 150 punkter til null, og NIBOR har fra første til tredje kvartal falt med om lag 140 punkter. Det er i SMN gjennomført to rentenedsettelser på boliglån og innskudd i løpet av andre og tredje kvartal. Endringene i utlåns- og innskuddsmarginer, samt bankens finansieringskostnad, ble gjennomført på ulike tidspunkt, noe som medførte lav netto renteinntekter i andre kvartal. I tredje kvartal reflekterer netto renteinntekter de nye rentesatsene.

Netto provisjonsinntekter økte fra foregående kvartal med 31 millioner og ble 638 millioner kroner (554 millioner). Dette forklares med økte provisjonsinntekter på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Det er imidlertid reduserte inntekter på regnskapstjenester i ferieperioden.

Avkastning på finansielle investeringer var relativt svak i tredje kvartal og ble 32 millioner kroner (35 millioner) og med det 237 millioner kroner lavere enn i andre kvartal. I andre kvartal var gevinstene svært høye, dels på grunn av reversering av tap som følge av finansiell uro i første kvartal.

Resultat fra tilknyttede selskaper har en reduksjon på 7 millioner kroner fra andre kvartal og ble 170 millioner kroner (85 millioner). Resultatet i tredje kvartal er positivt påvirket av et godt forsikringsresultat i Fremtind Forsikring og som følge av gevinster på valuta og aksjer i SpareBank 1 Forsikring. 

Driftskostnadene er redusert med 22 millioner kroner fra andre til tredje kvartal og ble 685 millioner (673 millioner).

Tap på utlån i tredje kvartal ble 231 millioner kroner (71 millioner) og økte med 62 millioner kroner fra andre kvartal. På utlån til konsernets næringslivskunder var tapene i tredje kvartal 210 millioner kroner (49 millioner). På utlån til privatmarkedskunder ble tapene i tredje kvartal 21 millioner kroner (22 millioner). 

Utlånsveksten i tredje kvartal 2020 var 2,5 prosent (1,1 prosent). Vekst i utlån til privatkunder i tredje kvartal 2020 var 2,2 prosent (1,5 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 3,0 prosent (0,2 prosent) i tredje kvartal 2020.

Innskudd økte med 1,2 prosent (nedgang på 3,4 prosent) i tredje kvartal mot en vekst på 7,0 prosent i andre kvartal. Innskuddene i Privatmarked ble i tredje kvartal redusert med 1,1 prosent (reduksjon 2,4 prosent), mot vekst på 10,2 prosent i andre kvartal. Høy vekst i andre kvartal følger av utbetaling av feriepenger. Innskuddene i Næringsliv ble i tredje kvartal økt med 2,9 prosent (reduksjon 4,1 prosent), mot vekst på 4,6 prosent i andre kvartal.

Resultat per 30. september 2020 er 1.528 millioner

Resultatet før skatt per tredje kvartal 2020 ble 1.823 millioner kroner (2.612 millioner). Overskuddet er 1.528 millioner kroner (2.217 millioner) og avkastning på egenkapitalen 10,4 prosent (16,0 prosent). 

Samlede driftsinntekter per 30. september 2020 utgjorde 3.886 millioner kroner (3.702 millioner). Det gir en økning på 184 millioner kroner fra året før. Av inntektsveksten kommer 87 millioner kroner fra bankdriften og 97 millioner fra bankens datterselskaper.

Driftskostnadene ble 2.107 millioner kroner (2.077 millioner) per 30. september 2020. Av økningen på 30 millioner kroner kommer 46 millioner kroner fra bankdriften, mens det var nedgang på 16 millioner fra i datterselskapene.

Resultatandelen av eierinteresser og tilknyttede selskaper var 564 millioner kroner (871 millioner) inklusiv forsikringsgevinst på 340 millioner kroner (460 millioner). 

Avkastning på finansielle instrumenter inkludert utbytte ble 189 millioner kroner (314 millioner).

Tap på utlån og garantier ble på 709 millioner kroner (198 millioner).

Det er god vekst i utlån og innskudd, og samlede utlån økte med 8,5 prosent (4,8 prosent) og innskudd med 14,0 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder.

Ren kjernekapitaldekning var per 30. september 2020 17,6 prosent (15,1 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 15,4 prosent.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 84,30 kroner (98,50). Det er i 2020 utbetalt et kontantutbytte på 5,00 kroner (5,10) per egenkapitalbevis for 2019.

Resultatet per egenkapitalbevis var 6,88 kroner (10,54). Bokført verdi var 92,73 kroner (89,36) per egenkapitalbevis.

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter økte med 80 millioner kroner til 2.071 millioner (1.991 millioner) per 30. september 2020. Endringer i netto renteinntekter tilskrives i hovedsak

 • utlåns- og innskuddsvekst til privat- og næringslivskunder
 • økte utlånsmarginer 
 • reduserte innskuddsmarginer
 • NIBOR var 65 punkter lavere hittil i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019, noe som har gitt lavere forrentning på bankens egenkapital

Siden 13. mars 2020 har Norges Bank redusert styringsrenten fra 1,50 til 0. SpareBank 1 SMN satte ned renten på boliglån med inntil 125 punkter i løpet av andre kvartal. Innskuddsrentene er satt ned i andre og tredje kvartal. NIBOR har i løpet av 2020 blitt redusert med om lag 160 punkter.

Banken satte ned utlånsrentene tidligere enn den sedvanlige seksukersfristen, samtidig som endring i innskuddsrentene ble gjennomført innenfor vanlig åtteukersfrist. Det tar noe tid før redusert NIBOR gir effekt på kostnaden ved markedsfinansiering. Dette påvirket rentenetto i andre kvartal negativt. I tredje kvartal var det mer balanse mellom kostnaden ved markedsfinansiering og renter på utlån og innskudd, noe som har bidratt til økt rentenetto fra andre til tredje kvartal.

Norges Bank forventer uendret styringsrente de neste par årene. Deretter forventer Norges Bank en gradvis heving av renten etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

Økte andre inntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter per 30. september 2020 økte med 104 millioner kroner til 1.815 millioner (1.711 millioner).

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene for disse lånene utgjorde per 30. september 2020 samlet 282 millioner kroner (271 millioner). Provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt økte sterkt i tredje kvartal.

Andre provisjonsinntekter ble 1.533 millioner kroner (1.440 millioner). Veksten på 94 millioner kroner er i hovedsak drevet av økte inntekter på regnskapstjenester og verdipapirtjenester.

SpareBank 1 SMN har høy produktdekning blant kundene. Dette er viktig da det gir høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for banken.  

  Januar - September  
Provisjonsinntekter (mill. kr) 2020 2019 Endring
Betalingstjenester 163 167 -4
Kredittkort 45 44 1
Sparing og forvaltning 77 69 8
Forsikring 144 136 8
Garantiprovisjoner 42 37 5
Eiendomsmegling 300 298 2
Regnskapstjenester 395 371 24
Markets 332 285 47
Øvrige provisjoner 36 33 3
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1.533 1.440 94
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 272 259 13
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 9 12 -3
Sum provisjonsinntekter 1.815 1.711 104

Avkastning finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer ble 177 millioner kroner (300 millioner) per 30. september 2020. Dette fordeler seg slik:

 • Tap på aksjer i banken og datterselskaper var 2 millioner kroner (gevinst 108 millioner)
 • Gevinster på obligasjons- og sertifikatporteføljen på samlet 166 millioner kroner (22 millioner) som følge av reduserte kredittmarginer
 • Finansielle derivater har gitt tap på 78 millioner kroner (gevinst 92 millioner). Dette er i all hovedsak gevinster på renteinstrumenter og tilskrives rentenedgang gjennom første ni måneder og må ses i sammenheng med punktet over
 • Øvrige finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi inkluderer verdiendring på bankens portefølje av fastrentelån og har gitt tap på 14 millioner kroner (gevinst 10 millioner)
 • Inntekter fra valutaforretninger på 79 millioner kroner (32 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets og resultat av kurssvingninger på bankens finansiering i utenlandsk valuta
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 26 millioner kroner (36 millioner) 
 
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr)
Januar - September  
2020 2019 Endring
Gevinst/(tap) på aksjer -2 108 -110
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 166 22 145
Gevinst/(tap) på finansielle derivater -78 92 -170
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  0 -1 2
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) -14 10 -24
Gevinst/(tap) på valuta 79 32 47
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 26 36 -11
Netto resultat fra finansielle instrumenter 177 300 -122

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Gjennom produktselskapene får bankens kunder tilgang til et bredere produktspekter og banken får provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultat i produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 224 millioner kroner (411 millioner) per 30. september 2020. I tillegg inngår gevinst på 340 millioner kroner ved overføring av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring per 1. januar 2020. I første halvår 2019 inngikk en gevinst på 460 millioner kroner ved etablering av Fremtind Forsikring.  

  Januar - September  
Resultat fra eierinteresser 2020 2019 Endring
SpareBank 1 Gruppen 107 264 -157
Gevinst Fremtind 340 460 -120
SpareBank 1 Boligkreditt 22 26 -4
SpareBank 1 Næringskreditt 14 15 -1
SpareBank 1 Kreditt 2 13 -11
BN Bank 84 84 0
SpareBank 1 Betaling -3 7 -10
Andre selskaper -1 2 -3
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 564 871 -307

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen er 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Gruppen Finans. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av skadeforsikringsselskapet Fremtind som ble etablert per første januar 2019. DNB eier resten av Fremtind.

Resultatandel etter skatt fra SpareBank 1 Gruppen ble per tredje kvartal 2020 redusert med totalt 277 millioner kroner sammenlignet med samme periode 2019, hvorav 120 millioner kroner skyldes lavere fusjonsgevinst. Per tredje kvartal 2019 var det 460 millioner kroner i resultateffekt av fusjon Fremtind Forsikring, mens det i 2020 var 340 millioner kroner i resultateffekt av fusjon i Fremtind Livsforsikring. Resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble redusert med 157 millioner kroner fra 2019 til 107 millioner kroner i 2020.

I Fremtind forsikring er det per tredje kvartal 2020 inntekter fra reassurandør knyttet til Covid-19 skader, samt avviklingsgevinster. Resultatet er fortsatt preget av Covid-19 situasjonen med betydelige forsikringsmessige avsetninger og utbetalinger på reiseforsikring. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 30. september 2020 har banken solgt lån på samlet 44,2 milliarder kroner (39,7 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 36,0 prosent (35,2 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt i er 20,9 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet per tredje kvartal ble 22 millioner kroner (26 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 30. september 2020 er utlån på 1,6 milliarder kroner (1,7 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel er 31,0 prosent av selskapet og bankens andel av resultatet per 30. september 2020 ble 14 millioner kroner (15 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 Kredittkort har endret navn til SpareBank 1 Kreditt. Selskapet leverer nå produkter for alle typer usikret kreditt, herunder kredittkort, forbrukslån, refinansiering, delbetaling og betalingsutsettelser til privatkunder i Norge og har per i dag 48 ansatte. 

Resultatet per 30. september 2020 ble 9 millioner kroner (73 millioner). SpareBank 1 Kreditt eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 17,3 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet per 30. september 2020 er 2 millioner kroner (13 millioner), og andel av porteføljen er 856 millioner kroner (924 millioner).  Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig lavere forbruk – som for eksempel utenlandsreiser - blant publikum og dermed lavere kredittkortomsetning. 

SpareBank 1 Kreditt håndterer også kredittkortprogrammet i LOfavør.

BN Bank

SpareBank 1 SMN eier 35,0 prosent av BN Bank per 30. september 2020. BN Bank er en bank for boliglån og næringseiendom, og hovedmarkedet er Oslo og Østlandsområdet. 

Resultatet i BN Bank per 30. september 2020 ble 241 millioner kroner (232 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen per 30. september på 8,3 prosent (8,3 prosent). SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank per 30. september 2020 ble 84 millioner kroner (84 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps har mål om å være Nordens ledende finansteknologimiljø, og for SpareBank 1 SMN vil eierandel og tett samarbeid med Vipps være viktig for å holde på kunderelasjoner etter innføringen av PSD2.

SpareBank 1 Betaling fikk per 30. september 2020 et underskudd på 9 millioner kroner, og SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør 3 millioner kroner (overskudd 7 millioner). 

Driftskostnader

Samlede kostnader økte med 30 millioner kroner tilsvarende 1,4 prosent i 2020 og ble 2.107 millioner (2.077 millioner). 

I banken er kostnadene økt med 46 millioner kroner til 1.051 millioner kroner siste 12 måneder. Økningen tilsvarer 4,5 prosent. Satsing på LO segmentet har medført flere årsverk innenfor privatmarkedsvirksomheten i 2020. I tillegg er det økte kostnader knyttet til digitalisering og modernisering av banken.

Kostnader i datterselskapene er redusert med 15 millioner siste 12 måneder til 1.056 millioner kroner (1.071 millioner). Nedgangen tilskrives i stor grad at BN Bolig ble solgt i fjerde kvartal 2019 og redusert kostnadsvekst i øvrige datterselskaper. 

Konsernets kostnadsvekst er lavere enn målsatt nivå på to prosent, men kostnadsutviklingen i bankvirksomheten er ikke tilfredstillende, selv om den er avtagende. Lønnsomhetsforbedringsprosjektet «Ett SMN» prioriterer blant annet å ta ut gevinster gjennom effektivisering og generelle kostnadsreduksjoner i hele konsernet. En forenklet og mer konsernorientert organisering legger en vesentlig del av grunnlaget for å ta ut effektiviseringsgevinster. Målet er kostnadsreduksjoner på 200 millioner kroner på årsbasis som skal realiseres over en toårsperiode. Dette innebærer redusert bemanning, forenklet distribusjonsstruktur, samordning av støttefunksjoner, økt digitalisering og reduksjoner i IT- og andre driftskostnader.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 45 prosent (43 prosent), i morbanken 34 prosent (29 prosent).

Det vil i fjerde kvartal foretas en avsetning til restruktureringskostnad som et resultat av kostnader ved virkemiddelpakker knyttet til bemanningsreduksjoner og andre avviklingskostnader.

Høye tap, men lavt mislighold

Per 30. september 2020 ble netto tap på utlån 709 millioner kroner (198 millioner). Netto tap på utlån utgjør 0,55 prosent av totale utlån (0,16 prosent).

På utlån til konsernets næringslivskunder var det tapsført 637 millioner kroner (150 millioner) per 30. september 2020. Av dette er 163 millioner kroner knyttet til enkeltengasjement. Tap på offshore utgjør 296 millioner kroner.

I første kvartal 2020 endret banken forutsetningene for basisscenarioet i negativ retning. Dette er videreført i andre og tredje kvartal 2020. I tredje kvartal er også bankens eksponering mot hotell og reiseliv skilt ut i en egen portefølje med egne vurderinger av PD- og LGD-baner samt særskilte scenarier og vekting av disse for å reflektere denne bransjens utsatthet for effektene av korona. I tillegg er hele denne porteføljen lagt i trinn 2 eller 3. Se nærmere beskrivelse i note 2. Avsetningen for forventet tap på disse utlånene utgjør 54 millioner. Det er økte avsetninger som følge av negativ migrering i resterende næringslivsportefølje på 107 millioner. 

På utlån til privatmarkedskunder ble tapene per 30. september 2020 72 millioner kroner (47 millioner). 49 millioner kroner av dette er knyttet til de foretatte endringene i forutsetninger i bankens tapsmodell. 

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 30. september 2020 utgjør 1.630 millioner kroner (1.065 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 2.332 millioner kroner (2.123 millioner) tilsvarende 1,30 prosent (1,28 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Alle lån klassifisert i trinn 3 i forventet taps-modellen er definert som problemlån. 

Mislighold over 90 dager var 484 millioner kroner (424 millioner). I prosent av brutto utlån er samlet mislighold 0,27 prosent (0,26 prosent). Økningen er i all vesentlighet i privatmarkedsporteføljen.

Andre tapsutsatte engasjement utgjør 1.848 millioner kroner (1.700 millioner). Av brutto utlån utgjør totale andre tapsutsatte engasjement 1,03 prosent (1,03 prosent).

Av bankens samlede utlån er en lav andel tapsutsatt som følge av koronakrisen og oljepriskrisen.  Utlån i porteføljen hotell og reiseliv utgjør 1,7 milliarder, mens offshoreporteføljen utgjør 3,6 milliarder.  

Forvaltningskapital på 187 milliarder

Bankens forvaltningskapital per 30. september 2020 var 187 milliarder kroner (166 milliarder) og har økt med 20 milliarder tilsvarende 12 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt i hovedsak som følge av økte utlån og likviditetsreserver.

Per 30. september 2020 er utlån på til sammen 46 milliarder kroner (41 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Økt vekst i utlån

Totale utlån har økt med 14,0 milliarder kroner (7,6 milliarder), tilsvarende 8,5 prosent (4,8 prosent) siste 12 måneder og var 179,4 milliarder (165,4 milliarder) per 30. september 2020. 

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 9,8 milliarder kroner (6,1 milliarder) til 122,5 milliarder (112,8 milliarder). Vekst på 8,7 prosent (5,8 prosent) 
 • Utlån til bedriftskunder økte siste 12 måneder med 4,3 milliarder kroner (1,4 milliarder) til 56,9 milliarder (52,6 milliarder). Vekst på 8,1 prosent (2,8 prosent) 
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder per 30. september 2020

Konsernet har god vekst i privatmarked og styrker sin markedsposisjon. SpareBank 1 SMN har en samarbeidsavtale med LO, og en betydelig del av veksten er i LO segmentet. Veksten i utlån til næringslivskunder er i stor grad til små og mellomstore bedrifter. 

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5)

God vekst i innskudd og styrket innskuddsdekning

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 11,8 milliarder kroner (6,1 milliarder) til 95,4 milliarder (83,6 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 14,0 prosent (7,9 prosent). 

 • Innskudd fra personkunder økte med 5,2 milliarder kroner (1,7 milliarder) til 40,5 milliarder (35,3 milliarder), tilsvarende 14,7 prosent (5,1 prosent) 
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 6,5 milliarder kroner (4,4 milliarder) til 54,8 milliarder (48,3 milliarder), tilsvarende 13,6 prosent (10,0 prosent) 
 • Innskuddsdekningen i SpareBank 1 SMN var 71 prosent (67 prosent) eksklusiv SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt. Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt var 53 prosent (51 prosent)

Økt innskuddsvekst fra privatkunder er i stor grad konsekvens av redusert forbruk som følge av koronasituasjonen.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 11,7 milliarder kroner (11,0 milliarder) per 30. september 2020. Økningen på 0,7 milliarder kroner er et resultat av godt salg og verdiøkninger på aksjefond.  

  Januar - September  
Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2020 2019 Endring
Aksjefond 8.302 6.855 1.448
Spareforsikring 760 742 18
Aktiv forvaltning 2.625 3.417 -792
Totalt 11.687 11.013 674

Forsikring

Bankens forsikringsportefølje er økt med 8,2 prosent siste 12 måneder. Det har vært tilfredsstillende vekst både på skadeforsikring, personforsikring og tjenestepensjon.  

  Januar - September  
Forsikring, premievolum (mill. kr) 2020 2019 Endring
Skadeforsikring 950 868 82
Personforsikring 392 367 25
Tjenestepensjon 327 307 20
Totalt 1.669 1.542 127

Privatmarked

Utlån i privatmarkedet er 127 milliarder kroner (117 milliarder) og totale innskudd 48 milliarder kroner (42 milliarder) per 30. september 2020. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak.

I privatmarkedet ble samlede driftsinntekter 1.536 millioner kroner (1.612 millioner) per 30. september 2020. Netto renteinntekter utgjorde 926 millioner kroner (1.015 millioner) og provisjonsinntektene og avkastning på finansielle investeringer 609 millioner (597 millioner). Samlede inntekter ble redusert med 76 millioner kroner. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 12,6 prosent (13,7 prosent). Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,4 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Utlånsmarginen per 30. september 2020 har vært 1,83 prosent (1,55 prosent), mens innskuddsmarginen ble minus 0,04 prosent (0,57 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR var om lag 65 punkter lavere til og med tredje kvartal i 2020 enn tilsvarende periode i 2019.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 8,6 prosent (5,1 prosent) og 14,2 prosent (4,5 prosent).

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i lave tap på utlån. Låneporteføljen er i hovedsak sikret med pant i boligeiendom. I andre halvdel av mars økte antall avdragsutsettelser på boliglån betydelig, for så å normalisere seg fra april.

Næringsliv

Utlån til næringslivskunder i banken er 44 milliarder kroner (41 milliarder) og totale innskudd 46 milliarder (41 milliarder) per 30. september 2020. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Innen næringsliv ble driftsinntektene 1.079 millioner kroner (1.021 millioner) per 30. september 2020. Netto renteinntekter ble 896 millioner kroner (864 millioner) og provisjonsinntektene og avkastning på finansielle investeringer 183 millioner (157 millioner).

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,86 prosent (2,59 prosent) og minus 0,14 prosent (pluss 0,04 prosent) per tredje kvartal 2020.

Utlånene ble økt med 10,4 prosent (vekst 2,0 prosent) og innskuddene økte med 14,5 prosent (9,0 prosent) siste 12 måneder.

Netto samlede tap i næringslivssegmentet har økt betydelig og var 614 millioner kroner (140 millioner) per 30. september 2020. Av tapene er 163 millioner kroner på et enkeltengasjement og 296 millioner kroner på offshore. I tillegg er det både økte avsetninger som følge av lavere forventninger til norsk økonomi og generell negativ migrering i porteføljen. 

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet har vært 3,4 prosent (11,8 prosent) per 30. september 2020. Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,4 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning. 

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper per 30. september 2020 ble 351,3 millioner kroner (285,2 millioner) før skatt. 

  Januar - September  
Resultat før skatt (mill. kr) 2020 2019 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 49,8 31,2 18,6
BN Bolig - -23,6 23,6
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  88,1 81,3 6,7
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%)  151,6 115,1 36,5
SpareBank 1 Markets (66,7%) 89,7 39,2 50,5
SpareBank 1 SMN Invest (100%) -15,1 44,0 -59,1
SpareBank 1 SMN Spire Finans (100%) -19,2 -13,5 -5,7
Andre selskaper 6,5 11,5 -5,0
Sum 351,3 285,2 66,1

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene per tredje kvartal 2020 ble 300 millioner kroner (296 millioner), mens driftskostnadene var 251 millioner kroner (288 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt per 30. september 2020 ble 50 millioner kroner (31 millioner). Antall solgte boligenheter per 30. september 2020 var 5.497 mot 5.153 i samme periode 2019.

BN Bolig ble solgt i fjerde kvartal 2019. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 152 millioner kroner per tredje kvartal 2020 (115 millioner). Selskapet har hatt sterk inntektsvekst og inntektene ble samlet 255 millioner kroner (210 millioner). Det har vært moderat kostnadsvekst og driftskostnadene per 30. september 2020 ble 67 millioner kroner (62 millioner). Tap ble per 30. september 2020 36 millioner kroner (33 millioner).

Selskapets forretningsområder er hovedsakelig leasing til SMB-markedet og billån til privatkunder. Selskapet har leasing- og billånsavtaler for til sammen 9,5 milliarder kroner (8,4 milliarder), der leasingavtalene utgjør 3,9 milliarder kroner (3,4 milliarder) og billån 5,4 milliarder kroner (4,8 milliarder). Selskapet tilbyr også forbrukslån, og denne porteføljen var ved kvartalsskiftet 190 millioner kroner (250 millioner).

SamSpar-bankene i SpareBank 1 hadde per 30. september 2020 en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 27,9 prosent og Sparebanken Sogn og Fjordane en eierandel på 7,5 prosent. SpareBank 1 SMN eier 61,2 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Etter kvartalsskiftet er det inngått intensjonsavtale med lokalbankalliansen om at de skal distribuere selskapets produkter og at de samtidig skal kjøpe seg inn med en eierandel på 6 prosent

SpareBank 1 Spire Finans tilbyr fakturakjøp til småbedriftssegmentet, og hadde per tredje kvartal 2020 et underskudd på 19 millioner kroner (underskudd 14 millioner). Det er besluttet å fusjonere selskapet med SpareBank 1 Finans Midt-Norge i løpet av fjerde kvartal 2020. 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde per 30. september 2020 et overskudd før skatt på 88,1 millioner kroner (81,3 millioner). Driftsinntektene økte til 415 millioner kroner (390 millioner), en vekst på 6,4 prosent. Kostnadene ble 327 millioner kroner (309 millioner).

Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig:  

 • Igangsatte effektiviseringsprosjekter har bidratt til økte driftsinntekter per årsverk 
 • Sterkt kostnadsfokus har bidratt til lav vekst i andre driftskostnader        

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent, en økning på over 2 prosentpoeng siste år. 

Selskapet kan med dette vise til en vesentlig høyere vekst og lønnsomhet enn bransjesnittet. I tillegg er selskapet godt i gang med å skape nye inntektsstrømmer utover den tradisjonelle regnskapsbransjen. 

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt per 30. september 2020 på minus 15,1 millioner kroner (pluss 44,0 millioner). 

Selskapet har aksjer til en verdi av 390 millioner kroner (414 millioner) per 30. september 2020. Porteføljeresultatet fra selskapets aksjebeholdning utgjør minus 10,2 millioner kroner (51,7 millioner) av selskapets resultat per 30. september 2020. 

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel på 66,7 prosent. Øvrige eiere er SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR Bank, SpareBank 1 Østlandet og SamSpar-bankene. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 142 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets eier SpareBank 1 Kapitalforvaltning 100 prosent. Selskapet er sentralt i SpareBank 1 Markets sin satsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på 18,5 milliarder kroner. Selskapet har 18 ansatte.

SpareBank 1 Markets sitt konsernresultat før skatt per 30. september 2020 ble et overskudd på 89,6 millioner kroner (39,2 millioner). Det har vært høy aktivitet innen flere områder som har gitt høyere inntekter enn et normal tredjekvartal. Inntektene fra Investment Banking har vært sterke med flere store rådgivningsoppdrag og emisjoner. Inntekter fra førstehånds aksjehandel har vært høye. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har inntekter på nivå med de foregående kvartalene. Samlede inntekter i konsernet ble 511 millioner kroner (452 millioner) pr tredje kvartal 2020, en vekst på 59 millioner kroner tilsvarende 13,1 prosent. Driftskostnadene var 421 millioner kroner (412 millioner), en vekst på 9 millioner kroner tilsvarende 2,2 prosent.

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor konsernet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi som legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Konsernet har likviditetsreserver på 32 milliarder kroner og er finansiert i 30 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 140 prosent per 30. september 2020 (181 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 30. september 2020 inklusive SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt var 53 prosent (51 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 80 prosent (89 prosent) per 30. september 2020.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 44 milliarder kroner (40 milliarder) er solgt per 30. september 2020.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2020 ble 17,6 prosent (15,1 prosent), og godt over det målsatte nivået på 15,4 prosent.

Motsyklisk buffer ble i mars redusert fra 2,5 prosent til 1 prosent, som medførte at bankens mål for ren kjernekapitaldekning ble redusert fra 16,9 prosent til 15,4 prosent.

Krav til ren kjernekapital er 11 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav. Pilar 2-kravet er 1,9 prosent og det samlede myndighetskrav 12,9 prosent. Finanstilsynet har varslet at de ikke vil fastsette nye pilar 2-krav for SMN før i 2021.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag 1 prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat. Finansdepartementet har varslet at systemrisikobufferen for IRB-banker vil øke med 1,5 prosent til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020. Kravet til ren kjernekapital vil derfor øke til 14,4 prosent ved utgangen av 2020, inklusive ledelsesbuffer er målet på 15,4 prosent. En økning av motsyklisk buffer krever minst 12 måneders varslingstid. I den nåværende situasjon vurderer styret at sannsynligheten for en økning av motsyklisk buffer er lav.

Ren kjernekapitaldekning økte med 0,4 prosentpoeng i tredje kvartal. Beregningsgrunnlaget ble redusert med 1 prosentpoeng i tredje kvartal, hovedsakelig som følge av reduksjon av innskudd i andre finansinstitusjoner, samt redusert obligasjonsbeholdning. Resultatet i tredje kvartal har bidratt til at ren kjernekapital er styrket med 1 prosent. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av resultatet.

Uvektet kjernekapitalandel er 7,1 prosent (7,4 prosent) og viser at banken er meget solid. Banken vil fortsette arbeidet med kapitaleffektivisering for å styrke lønnsomhet og soliditet.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. september 2020 var 92,73 kroner (89,36), og resultatet per egenkapitalbevis ble 6,88 kroner (10,54).

Pris/Inntjening var 9,19 (7,01) og pris/bok 0,91 (1,10).

Kursen ved kvartalsskiftet var 84,30 kroner og det er i 2020 utbetalt 5,10 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2019.

Risikoforhold

Vekstutsiktene i verdensøkonomien er betydelig svekket som følge av koronaepidemien. Smittevernstiltakene som ble innført i en rekke land medførte nedstengning av samfunnsliv og arbeidsplasser, som igjen har gitt betydelig redusert økonomisk aktivitet. I løpet av andre kvartal startet mange land med en gradvis gjenåpning av samfunnet, som ga seg utslag i økt økonomisk aktivitet. Fortsatte smitteutbrudd og nedstenginger gjør imidlertid at det er stor usikkerhet om utviklingen fremover.

Fortsatt er det knyttet stor usikkerhet til hvor dyp krisen blir og hvor lenge den vil vare. Det er derfor store variasjoner i makroøkonomiske anslag, men de fleste forventer at veksten tar seg gradvis opp igjen mot slutten av 2020 og begynnelsen 2021, etter det kraftige tilbakeslaget i vår. Usikkerhet om nye smittebølger, økt sparerate og endrede forbruksmønster kan bidra til å dempe oppgangen. SSB anslår at aktiviteten blant norske handelspartnere vil falle med 6,9 prosent inneværende år, og øke med 5,2 prosent igjen i 2021.

Siden utgangen av andre kvartal er oljeprisen styrket, og den norske kronen har styrket seg siden uroen i mars. Den rekordhøye arbeidsledigheten er halvert, men en kan frykte at arbeidsledigheten vil ligge på et høyere nivå enn før koronakrisen. I enkelte bransjer som reiseliv og transport er ledigheten fortsatt svært høy. Styringsrenten ble satt ned til null i mai, og Norges Bank forventer at styringsrenten vil bli liggende på dagens nivå en god stund.

Da bedriftene i Norges Banks regionale nettverk ble intervjuet i august, rapporterte over halvparten av bedriftene at koronapandemien fortsatt hadde en dempende effekt på økonomien. For 2021 forventer enda flere av bedriftene at de vil bli negativt påvirket. Usikkerheten gir seg utslag i nedjusterte investeringsplaner for 2021. De økonomiske effektene av virusutbruddet og smitteverntiltakene har blitt dempet av meget omfattende støttetiltak og ekspansiv pengepolitikk. Bedret smittesporing og håndtering gjør at aktivitetsnivået påvirkes mindre av smitteverntiltakene. SSB endret i sine siste prognoser fallet i Fastlands-BNP fra 4 prosent til 3,2 prosent for inneværende år. Banken legger til grunn at Norges meget sterke finansielle posisjon gir myndighetene gode muligheter til å gjennomføre kompenserende tiltak. Det vil bidra til å dempe de negative effektene av koronakrisen.

Regional økonomi er også klart påvirket av de negative effektene av smitteverntiltakene. Arbeidsledigheten i Trøndelag og Møre og Romsdal var på rett over 9 prosent ved utgangen av første kvartal, men er mer enn halvert og var 3,1 prosent i Trøndelag og 3,7 prosent i Møre og Romsdal i september 2020. Etter et boligprisfall i slutten av første kvartal har boligprisene igjen steget noe, godt hjulpet av rekordlave boliglånsrenter.

Pågangen av kunder som ønsker avdragsutsettelse har falt gjennom andre og tredje kvartal, både for privatmarked og næringsliv. Bruk av virkemidler omfatter primært avdragsutsettelser samt statsgarantilån. Rundt 1,7 milliarder av utlånene til  næringsliv er knyttet til bransjer som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Etter bankens vurdering, vil en høy PM-andel ha en positiv effekt på de forventede tapsnivåene. 

Konsernets resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Konsernets finansieringssituasjon er god, med en LCR på 140 prosent og en NSFR på 121 prosent. Banken har god tilgang til finansiering via SpareBank 1 Boligkreditt, og vil vurdere valg av finansieringskilde, avhengig av markedsprisene.

Ved utgangen av tredje kvartal 2020 er konsernets rene kjernekapitaldekning på 17,6 prosent, mot regulatoriske krav på 12,9 prosent. Dette representerer en betydelig buffer. Finansdepartementet reduserte motsyklisk buffer fra 2,5 prosent til 1 prosent den 13. mars 2020.

Selv om utviklingen gjennom andre og tredje kvartal har vært positiv, vurderer styret at usikkerheten fortsatt er høy, men at bankens kapitalsituasjon, samt gode likviditet gjør at banken er godt rustet til å hjelpe levedyktige kunder gjennom krisen. 

Utsikter

Styret vurderer at konsernets strategier legger et godt grunnlag for å styrke markedsposisjonen, forbedre effektiviteten, og over tid oppnå målet om en egenkapitalavkastning på 12 prosent. SpareBank 1 SMN har en sterk kapitalisering og god likviditet. Konsernets robuste og diversifiserte forretningsmodell viser styrke. SpareBank 1 SMN skal være en av de best presterende bankene i Norden.

Ett SMN er en sentral  del av strategien og går nå over i en gjennomføringsfase. Ett SMN skal gi en resultatforbedring på 400 millioner kroner. Konsernets effektivitet skal styrkes gjennom en kundeorientert og forenklet distribusjon med større grad av digitalt salg og service og effektivisering av konsernets stabs- og støttefunksjoner. SpareBank 1 SMN skal være fysisk tilstede lokalt med alle forretningsområder.

SpareBank 1 SMN opplever sterk vekst og tar markedsandeler innenfor alle forretningsområder. En styrket markedsposisjon og forbedret kundetilbud gir grunnlag for ytterligere vekst. 

Styret forventer at driften i konsernets forretningsområder vil utvikle seg positivt i 2021. Usikkerheten som følge av koronasituasjonen kan imidlertid gi relativt høye tap også neste år.

I konsernets nedskrivningsvurderinger er det lagt til grunn en gradvis normalisering i de fleste bransjer, men banken vurderer at reiselivsnæringen er særlig utsatt og har foretatt egne tapsvurderinger for denne næringen. Situasjonen i offshorenæringen påvirkes negativt av lave oljepriser og tilsier fortsatt en egen tapsvurdering for denne bransjen.

Styret vurderer at soliditeten er god med en ren kjernekapitaldekning godt over målsatt nivå. Dette er viktig i en situasjon med stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen og langsiktige konsekvenser av pandemien.

Trondheim, 29. oktober 2020
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Bård Benum Christian Stav
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
Tonje Eskeland Foss Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN