Hovedtall

 

  Januar - Desember
  2020 2019
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 2.759 1,50 2.687 1,63
Netto provisjons- og andre inntekter 2.572 1,40 2.290 1,39
Netto avk. på finansielle investeringer 951 0,52 1.201 0,73
Sum inntekter 6.281 3,42 6.178 3,74
Sum driftskostnader 2.952 1,61 2.797 1,69
Resultat før tap 3.329 1,81 3.380 2,05
Tap på utlån, garantier m.v. 951 0,52 299 0,18
Resultat før skatt  2.378 1,30 3.081 1,87
Skattekostnad 400 0,22 518 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 0,00 0 0,00
Periodens resultat 1.978 1,08 2.563 1,55
Renter hybridkapital 59   49  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 1.919   2.514  
         
Nøkkeltall 31.12.20   31.12.19  
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning 2) 10,0 %   13,7 %  
Kostnadsprosent 2) 47 %   45 %  
Balansetall        
Brutto utlån til kunder 134.648   126.277  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 182.801   167.777  
Innskudd fra kunder 97.529   85.917  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 72 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 53 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 9,0 %   4,7 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 13,5 %   6,6 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 183.428   165.154  
Forvaltningskapital 187.912   166.662  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 2) 0,54 %   0,18 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,25 %   0,26 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 0,98 %   1,00 %  
Soliditet 3)        
Kapitaldekningsprosent  22,3 %   21,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  20,0 %   19,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 18,3 %   17,2 %  
Kjernekapital 18.636   17.742  
Netto ansvarlig kapital 20.759   19.854  
Likviditetsreserve (LCR) 171 %   148 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 %   7,5 %  
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor 45   46  
Antall årsverk 1.560   1.509  
         
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital        
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten        
3) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019        

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,39 129,30 129,62 129,38 129,64
Børskurs 97,60 100,20 84,20 82,25 64,75
Børsverdi (mill. kroner) 12.629 12.956 10.914 10.679 8.407
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 94,71 90,75 83,87 78,81 73,35
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 8,87 12,14 9,97 8,71 7,93
Utbytte per EKB 3)  4,40 6,50 5,10 4,40 3,00
Pris / Resultat per EKB 2) 11,01 8,26 8,44 9,44 8,17
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,03 1,10 1,00 1,04 0,88
           
 2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten          
 3) Utbytte for 2019 ble redusert fra 6,5 til 5,0. For 2020 foreslås et utbytte per bevis på 4,4 kroner hvorav kun 1,3 utbetales før 30.september i tråd med føringer fra Finansdepartementet. Se beskrivelse i note 1

                                 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN