Balanse

 

  Morbank     Konsern   
31.12.19 31.3.19 31.3.20 (mill. kr) Note 31.3.20 31.3.19 31.12.19
761 647 5.848 Kontanter og fordringer på sentralbanker   5.848 647 761
9.181 14.713 9.408 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.239 8.387 2.110
117.033 111.949 117.784 Netto utlån til kunder 5 126.128 119.285 125.279
23.195 20.885 27.473 Sertifikater og obligasjoner  15 27.395 20.806 23.115
2.872 3.008 11.379 Derivater 15 11.757 3.181 2.972
355 359 358 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.437 2.015 2.953
4.526 4.399 4.525 Investering i eierinteresser   6.652 6.386 6.468
2.309 2.630 2.362 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 82 Virksomhet holdt for salg 2 40 42 40
512 525 507 Immaterielle eiendeler   876 846 872
1.241 1.647 1.654 Øvrige eiendeler 12 2.810 3.047 2.092
162.066 160.844 181.379 Eiendeler   185.182 164.641 166.662
7.585 10.667 12.740 Innskudd fra kredittinstitusjoner   13.150 11.601 8.853
86.870 82.195 89.007 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 88.152 81.111 85.917
43.014 43.172 49.303 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 49.303 43.172 43.014
3.159 3.069 7.932 Derivater 15 8.004 3.178 3.528
1.570 3.408 3.503 Annen gjeld 13 4.900 4.632 2.841
- - - Virksomhet holdt for salg 2 1 0 0
2.047 2.229 2.026  Ansvarlig lånekapital  14 2.071 2.273 2.090
144.245 144.741 164.513 Sum gjeld   165.582 145.968 146.243
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -12 -9 -11
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
6.144 5.602 6.338  Utjevningsfond    6.311 5.580 6.123
840 - -  Avsatt utbytte   - - 840
474 - -  Avsatt gaver    - - 474
5.432 5.126 5.541  Grunnfondskapital    5.541 5.126 5.432
189 155 189  Fond for urealiserte gevinster    189 155 189
- 0 -27  Annen egenkapital    1.760 1.595 1.827
1.250 981 1.227  Hybridkapital    1.268 1.023 1.293
- 747 106  Ordinært resultat    290 1.046 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    760 665 761
17.822 16.103 16.866  Sum egenkapital    19.600 18.673 20.420
162.066 160.844 181.379  Gjeld og egenkapital    185.182 164.641 166.662

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN