Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.19 31.3.19 31.3.20 (mill. kr) 31.3.20 31.3.19 31.12.19
13.203 12.327 13.477 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 13.853 12.658 13.558
833 866 756 Havbruk 1.053 1.176 1.132
2.212 3.148 1.870 Industri og bergverk 2.255 3.507 2.595
3.157 2.938 3.025 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.837 3.703 3.970
2.181 2.683 2.266 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.607 3.014 2.517
4.660 4.609 5.177 Sjøfart og offshore 5.177 4.609 4.660
14.800 14.840 14.614 Eiendomsdrift 14.689 14.915 14.878
2.445 2.410 2.454 Forretningsmessig tjenesteyting 2.158 2.060 2.146
4.542 4.158 5.546 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.379 4.977 5.409
2 3 6 Offentlig forvaltning 17 15 12
1.890 1.771 1.718 Øvrige sektorer 1.742 1.720 1.863
49.926 49.754 50.909 Sum næring  53.767 52.354 52.740
109.544 103.949 111.460 Lønnstakere 117.004 108.738 115.036
159.470 153.703 162.369 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 170.771 161.091 167.777
39.833 39.220 41.972 Herav Boligkreditt  41.972 39.220 39.833
1.667 1.771 1.526 Herav Næringskreditt 1.526 1.771 1.667
117.970 112.712 118.871 Brutto utlån til kunder 127.272 120.100 126.277
850 717 964 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 1.019 769 911
87 46 123 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 125 46 87
117.033 111.949 117.784 Netto utlån til kunder 126.128 119.285 125.279

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN