Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
    Januar - Desember     Januar - Desember    
4.kv.19 4.kv.20 2019 2020 (mill. kr) Note 2020 2019 4.kv.20 4.kv.19
991 733 3.732 3.274 Renteinntekter effektiv rentes metode   3.722 4.121 855 1.091
146 91 509 478 Andre renteinntekter   475 505 90 145
532 253 1.916 1.423 Rentekostnader   1.439 1.939 258 538
605 571 2.325 2.329 Netto renteinntekter 10 2.759 2.687 688 697
294 335 1.127 1.205 Provisjonsinntekter   1.510 1.437 416 371
23 28 95 97 Provisjonskostnader   207 193 58 47
10 11 30 41 Andre driftsinntekter   1.269 1.046 399 255
280 318 1.061 1.149 Netto provisjons- og andre inntekter   2.572 2.290 757 579
70 39 884 528 Utbytte   39 15 27 1
- - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 681 879 117 8
-45 -14 54 14 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 230 307 53 8
25 25 937 542 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   951 1.201 197 17
911 914 4.324 4.019 Sum inntekter   6.281 6.178 1.642 1.292
151 241 614 732 Personalkostnader   1.883 1.699 570 411
207 185 750 744 Andre driftskostnader   1.069 1.098 275 309
358 426 1.364 1.477 Sum driftskostnader 11 2.952 2.797 845 720
553 488 2.960 2.543 Resultat før tap   3.329 3.380 797 572
83 230 245 902 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 951 299 242 103
470 258 2.715 1.641 Resultat før skatt  3 2.378 3.081 554 469
99 57 452 284 Skattekostnad   400 518 104 123
- - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 1 0 0 0
370 202 2.263 1.356 Periodens resultat   1.978 2.563 450 346
10 9 47 56 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   59 49 10 10
231 123 1.417 831 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.147 1.572 257 207
130 69 799 469 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   646 886 145 117
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   126 56 38 12
370 202 2.263 1.356 Periodens resultat   1.978 2.563 450 346
        Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 8,87 12,14 1,99 1,60


 Totalresultat 

Morbank    Konsern
    Januar - Desember   Januar - Desember    
4.kv.19 4.kv.20 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 4.kv.20 4.kv.19
370 202 2.263 1.356 Periodens resultat 1.978 2.563 450 346
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
-33 29 -33 -34 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -34 -33 29 -33
8 -7 8 8 Skatt på estimatavvik pensjon 8 8 -7 8
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 15 21 5 18
-25 22 -25 -25 Sum  -11 -4 27 -6
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
- - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - -
8 2 6 9 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 9 6 2 8
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 16 -12 11 2
- - - -  Skatt  - - - -
8 2 6 9  Sum  25 -5 12 10
-16 23 -18 -16  Sum andre inntekter og kostnader 15 -9 39 4
354 225 2.245 1.340 Totalresultat 1.993 2.554 490 350
10 9 47 56 Hybridkapitaleiernes andel av periodens totalresultat 59 49 10 10
220 138 1.405 821 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.156 1.566 282 209
124 78 792 463 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 652 883 159 118
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 126 56 38 12
354 225 2.245 1.340 Totalresultat 1.993 2.554 490 350
                 
Andre inntekter og kostnader består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN