1. kvartal 2020

Første kvartal 2020

 • Driftsresultat før tap og avkastning finansielle eiendeler 564 millioner kroner (496 millioner)
 • Resultat før skatt 357 millioner kroner (1.155 millioner)
 • Resultat 290 millioner kroner (1.046 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 5,7 prosent (23,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 16,3 prosent (14,8 prosent)
 • Vekst i utlån 6,0 prosent (6,6 prosent) og innskudd 8,7 prosent (6,8 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 69 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 308 millioner kroner (67 millioner)
 • Gevinst på 340 millioner kroner fra salg av personrisikoprodukter til Fremtind Forsikring (460 millioner)
 • Negativ avkastning finansielle investeringer etter økte kredittpåslag i likviditetsporteføljen på 124 millioner (pluss 169 millioner)
 • Andel av underskudd i SpareBank 1 Gruppen på 115 millioner kroner (overskudd 38 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,26 kroner (5,02). Bokført verdi per egenkapitalbevis 86,85 kroner (83,86)

SpareBank 1 SMN har god likviditet og er solid kapitalisert. Konsernet har et sterkt fundament i en bred og veldiversifisert inntjeningsplattform. Kjernevirksomheten eksklusive tap på utlån leverte gode resultater i første kvartal med sterk inntektsutvikling og moderat kostnadsvekst. Resultatet er like fullt preget av koronakrisen med økte tap på utlån, kurstap på verdipapirer og underskudd i SpareBank 1 Gruppen.

 

© SpareBank 1 SMN