Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018
Renteinntekter 1.250 1.235 1.190 1.127 1.075 1.082 1.025 989 962
Rentekostnader 540 538 512 463 426 438 414 408 394
Netto renteinntekter 710 697 678 664 649 644 610 581 568
Provisjonsinntekter 349 371 374 363 329 343 344 361 339
Provisjonskostnader 50 47 55 51 40 42 45 45 36
Andre driftsinntekter 271 255 235 294 262 242 186 291 239
Netto provisjons- og andre inntekter 570 579 554 606 551 543 486 607 542
Utbytte 8 1 1 11 2 2 0 4 2
Netto resultat fra eierinteresser 217 8 85 231 555 130 105 102 79
Netto resultat fra finansielle instrumenter -124 8 35 95 169 -37 77 195 99
Netto avk. på finansielle investeringer 101 17 121 336 727 95 182 300 180
Sum inntekter 1.381 1.292 1.353 1.607 1.926 1.282 1.277 1.488 1.290
Personalkostnader 443 411 404 438 447 391 376 413 403
Andre driftskostnader 273 309 269 263 257 311 240 248 241
Sum driftskostnader 716 720 673 701 704 701 616 661 645
Resultat før tap 665 572 680 907 1.223 580 661 827 645
Tap på utlån, garantier m.v. 308 103 71 59 67 67 69 78 48
Resultat før skatt  357 469 609 848 1.155 513 592 748 596
Skattekostnad 67 123 121 165 109 104 119 156 131
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 -0 0 0 -8 6 150 1
Periodens resultat 290 346 488 683 1.046 401 480 743 466

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN