Balanse

 Morbank     Konsern  
31.12.19 30.6.19 30.6.20 (mill. kr) Note 30.6.20 30.6.19 31.12.19
761 1.278 4.115 Kontanter og fordringer på sentralbanker   4.115 1.278 761
9.181 15.167 12.851 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   5.252 8.612 2.110
117.033 113.250 120.677 Netto utlån til kunder 5 129.360 121.025 125.279
23.195 19.950 29.034 Sertifikater og obligasjoner  15 28.955 19.870 23.115
2.872 3.646 9.927 Derivater 15 10.069 3.767 2.972
355 364 456 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.673 2.202 2.953
4.526 4.560 4.724 Investering i eierinteresser   6.810 6.406 6.468
2.309 2.752 2.406 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 82 Virksomhet holdt for salg 2 42 41 40
512 519 501 Immaterielle eiendeler   873 878 872
1.241 1.774 2.089 Øvrige eiendeler 12 3.335 3.210 2.092
162.066 163.343 186.862 Eiendeler   190.484 167.289 166.662
7.585 10.753 13.760 Innskudd fra kredittinstitusjoner   13.845 11.793 8.853
86.870 87.597 94.871 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 94.289 86.553 85.917
43.014 39.578 46.129 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 46.129 39.578 43.014
3.159 3.316 8.548 Derivater 15 8.644 3.479 3.528
1.570 2.990 4.237 Annen gjeld 13 5.459 4.172 2.841
- - - Virksomhet holdt for salg 2 1 0 0
2.047 2.219 1.752  Ansvarlig lånekapital  14 1.797 2.263 2.090
144.245 146.453 169.297 Sum gjeld   170.164 147.839 146.243
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -9 -3 -11
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
6.144 5.602 6.338  Utjevningsfond    6.320 5.591 6.123
840 - -  Avsatt utbytte   - - 840
474 - -  Avsatt gaver    - - 474
5.432 5.126 5.541  Grunnfondskapital    5.541 5.126 5.432
189 155 189  Fond for urealiserte gevinster    189 155 189
- -1 -44  Annen egenkapital    1.757 1.566 1.827
1.250 972 1.213  Hybridkapital    1.254 1.013 1.293
- 1.544 835  Ordinært resultat    1.008 1.729 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    768 781 761
17.822 16.889 17.565  Sum egenkapital    20.320 19.450 20.420
162.066 163.343 186.862  Gjeld og egenkapital    190.484 167.289 166.662

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN