Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018
Renteinntekter 1.031 1.250 1.235 1.190 1.127 1.075 1.082 1.025 989
Rentekostnader 365 540 538 512 463 426 438 414 408
Netto renteinntekter 666 710 697 678 664 649 644 610 581
Provisjonsinntekter 331 349 371 374 363 329 343 344 361
Provisjonskostnader 47 50 47 55 51 40 42 45 45
Andre driftsinntekter 323 271 255 235 294 262 242 186 291
Netto provisjons- og andre inntekter 607 570 579 554 606 551 543 486 607
Utbytte 2 8 1 1 11 2 2 0 4
Netto resultat fra eierinteresser 177 217 8 85 231 555 130 105 102
Netto resultat fra finansielle instrumenter 269 -124 8 35 95 169 -37 77 195
Netto avk. på finansielle investeringer 448 101 17 121 336 727 95 182 300
Sum inntekter 1.721 1.381 1.292 1.353 1.607 1.926 1.282 1.277 1.488
Personalkostnader 449 443 411 404 438 447 391 376 413
Andre driftskostnader 258 273 309 269 263 257 311 240 248
Sum driftskostnader 706 716 720 673 701 704 701 616 661
Resultat før tap 1.015 665 572 680 907 1.223 580 661 827
Tap på utlån, garantier m.v. 170 308 103 71 59 67 67 69 78
Resultat før skatt  845 357 469 609 848 1.155 513 592 748
Skattekostnad 126 67 123 121 165 109 104 119 156
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 0 0 -0 0 0 -8 6 150
Periodens resultat 719 290 346 488 683 1.046 401 480 743

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN