Hovedtall

  1. halvår   
  2020 2019 2019
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 1.376 1,52 1.313 1,60 2.687 1,63
Netto provisjons- og andre inntekter 1.177 1,30 1.157 1,41 2.290 1,39
Netto avk. på finansielle investeringer 549 0,61 1.063 1,29 1.201 0,73
Sum inntekter 3.102 3,43 3.533 4,30 6.178 3,74
Sum driftskostnader 1.422 1,57 1.404 1,71 2.797 1,69
Resultat før tap 1.680 1,86 2.129 2,59 3.380 2,05
Tap på utlån, garantier m.v. 478 0,53 126 0,15 299 0,18
Resultat før skatt  1.202 1,33 2.003 2,44 3.081 1,87
Skattekostnad 193 0,21 274 0,33 518 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Periodens resultat 1.008 1,12 1.729 2,11 2.563 1,55
Renter hybridkapital 38   29   49  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 970   1.700   2.514  
             
Nøkkeltall 30.6.20   30.6.19   31.12.19  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 10,3 %   19,0 %   13,7 %  
Kostnadsprosent 2) 46 %   40 %   45 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 130.627   121.895   126.277  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 175.100   163.627   167.777  
Innskudd fra kunder 94.289   86.553   85.917  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 72 %   71 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 54 %   53 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 7,0 %   5,7 %   4,7 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 8,9 %   7,7 %   6,6 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 180.776   164.211   165.154  
Forvaltningskapital 190.484   167.289   166.662  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,56 %   0,16 %   0,18 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,39 %   0,22 %   0,26 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 0,97 %   1,00 %   1,00 %  
Soliditet 3)            
Kapitaldekningsprosent  21,1 %   18,8 %   21,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  18,9 %   16,6 %   19,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 17,2 %   15,0 %   17,2 %  
Kjernekapital 18.182   17.284   17.742  
Netto ansvarlig kapital 20.266   19.634   19.854  
Likviditetsreserve (LCR) 163 %   165 %   148 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 %   7,5 %   7,5 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 46   48   46  
Antall årsverk 1.515   1.556   1.509  
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
3) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019

  

Egenkapitalbevis (EKB)  30.6.20 30.6.19 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,39 129,66 129,30 129,62 129,38 129,64
Børskurs 78,30 97,70 100,20 84,20 82,25 64,75
Børsverdi (mill. kroner) 10.131 12.668 12.956 10.914 10.679 8.407
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 90,37 87,04 90,75 83,87 78,81 73,35
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 4,53 8,23 12,14 9,97 8,71 7,93
Utbytte per EKB 3)     6,50 5,10 4,40 3,00
Pris / Resultat per EKB 2) 8,65 5,94 8,26 8,44 9,44 8,17
Pris / Bokført egenkapital 2) 0,87 1,12 1,10 1,00 1,04 0,88
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
3) Utbytte for 2019 ble redusert fra 6,5 til 5,0, se beskrivelse i note 1

 

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN