Styrets beretning

Første kvartal 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Driftsresultat før tap og avkastning finansielle eiendeler 564 millioner kroner (496 millioner)
 • Resultat før skatt 357 millioner kroner (1.155 millioner)
 • Resultat 290 millioner kroner (1.046 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 5,7 prosent (23,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 16,3 prosent (14,8 prosent)
 • Vekst i utlån 6,0 prosent (6,6 prosent) og innskudd 8,7 prosent (6,8 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 69 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 308 millioner kroner (67 millioner)
 • Gevinst på 340 millioner kroner fra salg av personrisikoprodukter til Fremtind Forsikring (460 millioner)
 • Negativ avkastning finansielle investeringer etter økte kredittpåslag i likviditetsporteføljen på 124 millioner (pluss 169 millioner)
 • Andel av underskudd i SpareBank 1 Gruppen på 115 millioner kroner (overskudd 38 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,26 kroner (5,02). Bokført verdi per egenkapitalbevis 86,85 kroner (83,86)

SpareBank 1 SMN har god likviditet og er solid kapitalisert. Konsernet har et sterkt fundament i en bred og veldiversifisert inntjeningsplattform. Kjernevirksomheten eksklusive tap på utlån leverte gode resultater i første kvartal med sterk inntektsutvikling og moderat kostnadsvekst. Resultatet er like fullt preget av krisetider med økte tap på utlån, kurstap på verdipapirer og underskudd i SpareBank 1 Gruppen.

 

Hendelser i kvartalet

Koronakrise og oljeprisfall

Krisen har utløst en bred internasjonal økonomisk krise med økt ledighet og dramatisk fall i etterspørselen tross en svært ekspansiv finanspolitikk i de fleste land. Etter at nasjonen ble stengt ned 12. mars har også norsk økonomi blitt hardt rammet, selv om Norge har en mer robust økonomi enn de fleste. Oljeprisen er sterkt redusert. SpareBank 1 SMN har lav eksponering mot bransjer som er direkte påvirket av oljeprisfallet. Den norske kronen har svekket seg betydelig i første kvartal. Norges Bank har satt ned styringsrenten til 0,25 prosent siden 12. mars. Det har vært en bølge av permitteringer i flere bransjer og den 21. april var 15 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere og 10 prosent registrert som helt ledige. For å motvirke krisen har norske myndigheter iverksatt et sett av tiltak for å bistå bedrifter og privatpersoner.

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanshus og tar ansvar i en svært krevende situasjon. Det er satt i verk en rekke tiltak for å komme bedrifter og privatkunder i møte. Konsernet tilbyr blant annet avdragsutsettelser på lån til bedrifter og private, og forskuttering av dagpenger til privatkunder. Konsernet bidrar også med rådgivning omkring støtteordninger og aktuelle tiltak til personkunder, bedrifter og myndigheter. SpareBank 1 SMN har blitt tildelt 1,5 milliarder kroner i statsgaranterte lån til formidling til næringslivskunder i landsdelen.

Gjennom konsernets samfunnsutbyttemodell er det disponert 364 millioner kroner av overskuddet til samfunnskapitalen. Av dette deles 200 millioner kroner ut som samfunnets andel av utbyttet. 100 millioner kroner er øremerket til å hjelpe frivillige, lag og foreninger i regionen gjennom krisen.

Ambisjonen og strategiene står fast. SMN skal fortsatt være blant de best presterende bankene i Norden.

Endret disponering for 2019

Styret i SpareBank 1 SMN har med bakgrunn i de økonomiske utsikter besluttet å endre disponeringen for 2019 og reduserer utdelingsgraden fra 53,5 % til 41,2 %. Nytt utbytte er 5,00 kroner per egenkapitalbevis, ned fra 6,50 kroner i årsregnskapet for 2019.

Utdeling til samfunnskapitalen reduseres tilsvarende fra 474 millioner kroner til 364 millioner kroner, mens andelen som går til utbetaling av samfunnsutbytte opprettholdes med 200 millioner kroner.

SpareBank 1 SMN er ubestridt solid. Endret disponering reflekterer en god balanse mellom behovet for stabilitet og forutsigbarhet for bankens eiere, og det samfunnsansvar konsernet har overfor kunder og lokalsamfunn.

Solid bankdrift, men negativ påvirkning av koronakrisen 

Resultat før skatt ble i første kvartal 2020 357 millioner kroner (1.155 millioner). Overskuddet er 290 millioner kroner (1.046 millioner) og avkastning på egenkapitalen 5,7 prosent (23,3 prosent). I resultatet inngår gevinst på 340 millioner kroner ved overføring av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring per 1. januar 2020. I første kvartal 2019 inngikk en gevinst på 460 millioner kroner ved etablering av Fremtind Forsikring.

Samlede driftsinntekter i første kvartal 2020 utgjorde 1.280 millioner kroner (1.200 millioner). Det gir en økning på 80 millioner kroner fra året før. Bankdriften står for det vesentlige av økningen

Avkastning på finansielle eiendeler var 101 millioner kroner (727 millioner). Av dette var resultatandelen av eierinteresser og tilknyttede selskaper 217 millioner kroner (555 millioner), inklusive gevinst 340 millioner kroner ved overføring av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring (460 millioner). Resultatet uten gevinsten er et samlet underskudd i tilknyttede selskaper på 123 millioner kroner, samt et kurstap på verdipapirer på 124 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 716 millioner kroner (704 millioner) i første kvartal 2020.

Tap på utlån og garantier ble 308 millioner kroner (67 millioner). 143 millioner kroner er nedskrivninger på et enkeltstående engasjement. Nedskrivninger i trinn 1 og 2 er økt med 102 millioner kroner, av dette er 80 millioner knyttet til endrede forutsetningene for økonomisk utvikling i tapsmodellen. 

Det har vært god vekst i utlån og innskudd. Samlede utlån økte med 6,0 prosent (6,6 prosent) og innskuddene med 8,7 prosent (6,8 prosent) siste 12 måneder.

Ren kjernekapitaldekning var per 31. mars 2020 16,3 prosent (14,8 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 15,4 prosent.

Resultatet per egenkapitalbevis var 1,26 kroner (5,02). Bokført verdi var 86,85 kroner (83,86) per egenkapitalbevis.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 67,60 kroner (87,40). Det er i 2020 utbetalt et kontantutbytte på 5,00 kroner (5,10) per egenkapitalbevis for 2019.

Økte netto renteinntekter
Netto renteinntekter økte med 61 millioner kroner til 710 millioner (649 millioner) i første kvartal 2020. Økningen sammenlignet med første kvartal 2019 skyldes i all hovedsak økt utlånsvolum, og økte markedsrenter som har gitt bedre forrentning på bankens egenkapital.

Tremåneders NIBOR var omtrent 35 punkter høyere i første kvartal 2020 enn i første kvartal 2019. Banken gjennomførte renteøkninger i løpet av 2019 for å kompensere for stigende markedsrente. Som følge av renteendringene har utlånsmarginene falt og innskuddsmarginene økt i 2019.  

Siden 13. mars 2020 har Norges Bank redusert styringsrenten fra 1,50 til 0,25. SpareBank 1 SMN satte ned renten på boliglån med inntil 0,85 punkter med virkning fra 5. april 2020.

Redusert rentenivå gir lavere forrentning på konsernets egenkapital og reduserte netto renteinntekter.

Økte andre inntekter
Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte i 2020 med 19 millioner kroner til 570 millioner (551 millioner).

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde i første kvartal 2020 samlet 91 millioner kroner (87 millioner).

Økning i øvrige provisjonsinntekter på 15 millioner kroner er i hovedsak et resultat av kundevekst i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset og økte inntekter fra betalingstjenester.

En viktig strategi for SpareBank 1 SMN er å ha et bredt produkttilbud. Dette for å sikre gode provisjonsinntekter og høy produktdekning hos kundene. Høy produktdekning gir god kundetilfredshet samt en høyere og mer diversifisert inntektsstrøm for banken. 

  Januar - Mars  
Provisjonsinntekter (mill. kr) 2020 2019 Endring
Betalingstjenester 59 50 9
Kredittkort 16 15 1
Sparing og forvaltning 22 24 -2
Forsikring 47 44 3
Garantiprovisjoner 13 13 -0
Eiendomsmegling 83 84 -1
Regnskapstjenester 148 131 17
Markets 81 87 -7
Øvrige provisjoner 10 15 -5
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 479 464 15
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 88 83 5
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 -0
Sum provisjonsinntekter 570 551 19

 

 

Avkastning finansielle investeringer 

Samlet avkastning på finansielle investeringer i første kvartal ble minus 124 millioner kroner (pluss 169 millioner). Dette fordeler seg slik:

 • Kurstap på aksjer ble 42 millioner kroner (gevinst 84 millioner)  
 • Økte kredittmarginer på likviditetsporteføljen har medført et betydelig tap i første kvartal, og netto kurstap ble 104 millioner kroner (gevinst 51 millioner)
 • Øvrige finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi inkluderer verdiendring på bankens portefølje av fastrentelån og har gitt et tap på 57 millioner kroner (gevinst 10 millioner)
 • Inntekter fra valutaforretninger på 65 millioner kroner (9 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets og resultat av kurssvingninger på bankens finansiering i utenlandsk valuta
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 14 millioner kroner (15 millioner)
  Januar - Mars  
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2020 2019 Endring
Gevinst/(tap) på aksjer -42 84 -126
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 50 32 18
Gevinst/(tap) på finansielle derivater -148 23 -171
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring (ineffektivitet) -6 -4 -2
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) -57 10 -67
Gevinst/(tap) på valuta 65 9 55
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 14 15 -1
Netto resultat fra finansielle instrumenter -124 169 -293

 

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Gjennom produktselskapene får bankene tilgang til et bredere produktspekter og dermed provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultat i produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et underskudd på 123 millioner kroner (overskudd 95 millioner) i 1. kvartal 2020. I tillegg inngår gevinst på 340 millioner kroner ved overføring av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring per 1. januar 2020. I første kvartal 2019 inngikk en gevinst på 460 millioner kroner ved etablering av Fremtind Forsikring. 

  Januar - Mars  
Resultat fra eierinteresser 2020 2019 Endring
SpareBank 1 Gruppen -115 38 -153
Gevinst Fremtind 340 460 -120
SpareBank 1 Boligkreditt -31 14 -45
SpareBank 1 Næringskreditt 2 8 -6
SpareBank 1 Kredittkort 0 3 -3
BN Bank 23 24 -1
SpareBank 1 Betaling -2 12 -14
Andre selskaper -0 -4 4
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 217 555 -338

 

SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen er 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Gruppen Finans. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av Fremtind som ble etablert per første januar 2019. DNB eier resten av Fremtind.

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2020 ble minus 780 millioner kroner (overskudd 240 millioner). Koronakrisen har påvirket resultatene sterkt med betydelige forsikringsmessige avsetninger, høye kostnader og negativ finansavkastning på samtlige aktivaklasser, samt nedskrivninger på eiendomsporteføljer.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet for første kvartal 2020 ble minus 115 millioner kroner (overskudd 38 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt
SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. mars 2020 har banken solgt lån på samlet 42,0 milliarder kroner (39,2 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 35,9 prosent (36,1 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt i er 20,9 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første kvartal 2020 ble minus 31 millioner kroner (overskudd 14 millioner). Svakt resultat skyldes kurstap i likviditetsporteføljen.

SpareBank 1 Næringskreditt
SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. mars 2020 er utlån på 1,5 milliarder kroner (1,8 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel er 31,0 prosent av selskapet og bankens andel av resultatet for første kvartal 2020 ble 2 millioner kroner (8 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Av utlånene i SpareBank 1 Næringskreditt er 43 prosent overført fra BN Bank.   

SpareBank 1 Kredittkort
Resultatet i første kvartal 2020 ble 2,4 millioner kroner (18 millioner). SpareBank 1 Kredittkort eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 17,3 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første kvartal 2020 ble 0,4 millioner kroner (3 millioner), og andel av porteføljen er 882 millioner kroner (910 millioner).

SpareBank 1 Kredittkort håndterer kredittkortprogrammet i LOfavør. Denne har forsterket det forretningsmessige forholdet mellom LO og SpareBank 1-alliansen.

BN Bank
SpareBank 1 SMN eier 35,0 prosent av BN Bank per 31. mars 2020.  BN Bank skal primært være en bank for boliglån og næringseiendom, og hovedmarkedet er Oslo og Østlandsområdet.

Resultatet i BN Bank i første kvartal 2020 ble 69 millioner kroner (74 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 6,5 prosent (7,5 prosent). SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første kvartal 2020 ble 23 millioner kroner (24 millioner) justert for renter hybridkapital.

SpareBank 1 Betaling (Vipps)
SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps har mål om å være Nordens ledende finansteknologimiljø, og for SpareBank 1 SMN vil eierandel og tett samarbeid med Vipps være viktig for å holde på kunderelasjoner etter innføringen av PSD2. Vipps lanserte i 2019 flere tjenester som forenkler bankkundenes hverdag.

SpareBank 1 Betaling fikk i første kvartal 2020 et underskudd på 11 millioner kroner, og SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør 2,3 millioner kroner (overskudd 12 millioner).

Driftskostnader
Samlede kostnader i konsernet i første kvartal 2020 ble 716 millioner (704 millioner), en økning på 12 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019, tilsvarende 1,8 prosent.

I morbanken er kostnadene økt med 34 millioner kroner til 367 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2019. Økningen er 10,2 prosent. Økningen tilskrives flere ansatte i kunderettet virksomhet og ressursbruk for å møte regulatoriske krav. 

Samlede kostnader i datterselskapene er redusert med 21 millioner kroner siste 12 måneder, til 350 millioner (371 millioner). Det er nedgang i kostnader på grunn av at BN Bolig ble solgt i fjerde kvartal 2019 og SpareBank 1 Markets har redusert kostnadene som følge av lavere aktivitetsnivå. SpareBank Regnskapshuset SMN har økte kostnader etter flere selskapsoppkjøp i 2019.

Den underliggende kostnadsutviklingen i konsernet er ikke tilfredsstillende og det er målsatt at kostnadsveksten skal begrenses til to prosent årlig. Det er etablert et lønnsomhetsforbedringsprosjekt under navnet «Ett SMN». Prosjektet vil prioritere synergier mellom konsernets forretningsområder, digitalisering, prosesseffektivisering og generelle kostnadsreduksjoner i hele konsernet. Som en konsekvens av lavere aktivitet etter nedstengningen skjerpes kostnadsmålet for 2020, og kostnadsveksten i 2020 målsettes lavere enn 2 prosent.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 52 prosent (37 prosent), i morbanken 44 prosent (27 prosent).

Tap og mislighold
I første kvartal 2020 ble tap på utlån 308 millioner kroner (67 millioner). Netto tap på utlån utgjør 0,73 prosent (0,17 prosent) av totale utlån.

På utlån til konsernets næringslivskunder er det tap på 259 millioner kroner (57 millioner). Av dette er 143 millioner kroner knyttet til et enkeltengasjement. I tillegg er det økte avsetninger i trinn en og to som følge av svekkede utsikter for norsk økonomi på 34 millioner og 38 millioner som følge av negativ migrering i porteføljen. Utover dette er det trinn tre-nedskrivninger innenfor offshore med 25 millioner kroner og øvrige bransjer på 26 millioner kroner.  

Samlede utlånstap til privatmarkedskunder er 49 millioner kroner (tap 11 millioner). 43 millioner kroner av dette er knyttet til endrede forutsetninger som følge av  i bankens tapsmodell.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 31. mars 2020 utgjør 1.276 millioner kroner (971 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 2.746 millioner kroner (1.880 millioner) tilsvarende 1,61 prosent (1,17 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. 

Mislighold over 90 dager var 649 millioner kroner (288 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,38 prosent (0,18 prosent). Økningen har vært størst på mislighold av boliglån.

Andre tapsutsatte engasjement utgjør 2.097 millioner kroner (1.591 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 1,23 prosent (0,99 prosent). 

En lav andel av bankens samlede utlånseksponering er i utsatte næringer som følge av koronakrisen og oljepriskrisen, og kun fem prosent av eksponeringen er i næringer som regnes som svært utsatt – olje, offshore, varehandel, hotell og tjenesteytende næringer. 

Forvaltningskapital 185 milliarder
Bankens forvaltningskapital per første kvartal 2020 var 185 milliarder kroner (165 milliarder) og har økt med 20 milliarder tilsvarende 12,1 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av høyere utlånsvolum og høyere likviditetsbeholdning, samt økt markedsverdi på derivater.

Per 31. mars 2020 er utlån på til sammen 43 milliarder kroner (41 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån
Totale utlån har økt med 9,7 milliarder kroner (10,0 milliarder), tilsvarende 6,0 prosent (6,6 prosent) siste 12 måneder og var 170,8 milliarder (161,1 milliarder) per 31. mars 2020.

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,3 milliarder kroner (8,3 milliarder) til 117,0 milliarder (108,7 milliarder). Vekst på 7,6 prosent (8,3 prosent).
 • Utlån til bedriftskunder økte siste 12 måneder med 1,4 milliarder kroner (1,7 milliarder) til 53,8 milliarder 52,4 milliarder). Vekst på 2,7 prosent (3,4 prosent).
 • Utlån til personkunder utgjorde 69 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder per 31. mars 2020

Konsernet har god vekst i privatmarked og styrker sin markedsposisjon, og det er særlig god vekst i utlån til LO medlemmer.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5)

Innskudd
Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 7,0 milliarder kroner (5,2 milliarder) til 88,2 milliarder (81,1 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 8,7 prosent (6,8 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 3,1 milliarder kroner (2,0 milliarder) til 37,2 milliarder, tilsvarende 9,2 prosent (6,3 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 3,9 milliarder kroner (3,2 milliarder) til 51,0 milliarder, tilsvarende 8,3 prosent (7,2 prosent)
 • Innskuddsdekningen i SpareBank 1 SMN var 69 prosent (68 prosent) eksklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 52 prosent (50 prosent)

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Investeringsprodukter
Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 10,0 milliarder kroner (9,8 milliarder) per første kvartal 2020. Salget har vært godt, men motvirkes av verdiendringer. 

  Januar - Mars  
Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2020 2019 Endring
Aksjefond 6.165 5.932 233
Spareforsikring 766 755 11
Aktiv forvaltning 3.083 3.147 -64
Totalt 10.014 9.834 180

Forsikring 
Bankens forsikringsportefølje er økt med 11 prosent siste 12 måneder. Det har vært tilfredsstillende vekst både på skade- og personforsikringer.

  Januar - Mars  
Forsikring, premievolum (mill. kr) 2020 2019 Endring
Skadeforsikring 904 812 92
Personforsikring 379 351 28
Tjenestepensjon 326 289 37
Totalt 1.609 1.452 157

Privatmarked
Totale utlån i privatmarkedet er 121 milliarder kroner (113 milliarder) og totale innskudd 44 milliarder kroner (41 milliarder) per 31. mars 2020. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak.

I privatmarkedet ble samlede driftsinntekter 550 millioner kroner (518 millioner) i første kvartal 2020. Netto renteinntekter utgjorde 354 millioner kroner (330 millioner) og provisjonsinntektene 198 millioner (188 millioner). Inntektene har økt i hovedsak som følge av økte utlån og bedre innskuddsmarginer. Samlede inntekter økte med 32 millioner kroner. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 9,5 prosent (12,7 prosent). Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,4 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Utlånsmarginen i første kvartal 2020 ble 1,63 prosent (1,60 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,50 prosent (0,46 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR var 35 punkter høyere i første kvartal i 2020 enn i første kvartal 2019, selv om NIBOR falt betydelig i mars måned.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,3 prosent (7,6 prosent) og 7,9 prosent (7,9 prosent).

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom. I andre halvdel av mars økte antall avdragsutsettelser på boliglån betydelig, for så å normalisere seg i løpet av april.

Næringsliv
Totale utlån til næringslivskunder er 41 milliarder kroner (39 milliarder) og totale innskudd 43 milliarder (39 milliarder) per 31. mars 2020. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra i næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Innen næringsliv ble driftsinntektene 373 millioner kroner (340 millioner) i første kvartal 2020. Netto renteinntekter ble 308 millioner kroner (284 millioner) og provisjonsinntektene og avkastning på finansielle investeringer 65 millioner (57 millioner). Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,67 prosent (2,69 prosent) og 0,06 prosent (minus 0,02 prosent) i første kvartal 2020. Utlånene økte med 1,2 prosent (1,6 prosent) og innskuddene økte med 8,2 prosent (6,8 prosent) siste 12 måneder.

Netto samlede tap i næringslivssegmentet er 258 millioner kroner (57 millioner) i første kvartal 2020. Av tapene er 143 millioner kroner på et enkeltengasjement. I tillegg er det både økte avsetninger som følge av lavere forventninger til norsk økonomi og generell negativ migrering i porteføljen. Bankens næringslivskunder ble innvilget avdragsutsettelser på et betydelig høyere nivå enn vanlig i mars. I april har antallet falt, men er fortsatt på et nivå som er langt over nivået i en normalsituasjon.

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 0,2 prosent (10,9 prosent) i første kvartal 2020. Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,4 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Datterselskaper
Samlet resultat i bankens datterselskaper i første kvartal 2020 ble 35,5 millioner kroner (79,3 millioner) før skatt.   

  Januar - Mars  
Resultat før skatt (mill. kr) 2020 2019 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87,0%) -0,0 -0,4 0,4
BN Bolig -8,6 8,6
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%) 27,3 20,7 6,6
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%) 46,7 39,6 7,2
SpareBank 1 Markets (66,7%) -15,5 2,2 -17,6
SpareBank 1 SMN Invest (100%) -18,8 26,0 -44,8
SpareBank 1 SMN Spire Finans (100%) -7,5 -4,9 -2,6
Andre selskaper 3,3 4,8 -1,6
Sum 35,5 79,3 -43,8

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal med ambisjon om fortsatt å styrke markedsandelen. Driftsinntektene i første kvartal 2020 ble 83 millioner kroner (83 millioner), mens driftskostnadene var 83 millioner kroner (83 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt i første kvartal 2020 ble i likhet med 1. kvartal 2019 om lag null. Antall solgte boligenheter i første kvartal 2020 var 1.459 mot 1.447 i samme periode 2019. Selskapets markedsandel per 31. mars 2019 var 36,9 prosent (37,0 prosent).

Selskapet etablerte i 2016 BN Bolig i samarbeid med BN Bank, hvor EiendomsMegler 1 Midt-Norge og BN Bank eide 50 prosent hver. Selskapets resultater var ikke i tråd med forventningene, og selskapet ble i fjerde kvartal 2019 solgt.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 46,7 millioner kroner i første kvartal 2020 (39,6 millioner). Selskapet har hatt god inntektsvekst og inntektene ble samlet 76,0 millioner kroner (68,8 millioner). Det har også vært moderat kostnadsvekst og driftskostnadene i første kvartal 2020 ble 24,4 millioner kroner (21,6 millioner). Tap ble i første kvartal 2020 4,9 millioner kroner (7,6 millioner).

Selskapets forretningsområder er hovedsakelig leasing til SMB-markedet og billån til privatkunder. Selskapet har leasing- og billånsavtaler for til sammen 8,7 milliarder kroner (7,8 milliarder), der leasingavtalene utgjør 3,5 milliarder kroner (3,4 milliarder) og billån 5,2 milliarder kroner (4,4 milliarder). Selskapet tilbyr også forbrukslån, og denne porteføljen var ved kvartalsskiftet 216 millioner kroner (272 millioner).

Det har vært god vekst og spesielt på billån til privatkunder hvor veksten siste 12 måneder har vært 19 prosent. Veksten i leasing til SMB markedet var 6 prosent. Situasjonen rundt koronakrisen fra midten av mars forventes å påvirke selskapet negativt gjennom lavere etterspørsel og salg. Dette vil først og fremst påvirke topplinjen. Kombinert med noe høyere mislighold og tap vil dette kunne gi lavere lønnsomhet.

SamSpar-bankene i SpareBank 1 hadde per 31. desember 2019 en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 27,9 prosent og Sparebanken Sogn og Fjordane en eierandel på 7,5 prosent. SpareBank 1 SMN eier 61,2 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i første kvartal 2020 et overskudd før skatt på 27,3 millioner kroner (20,7 millioner), og med dette en resultatforbedring 32 prosent i forhold til første kvartal 2019. Driftsinntektene økte til 156,3 millioner kroner, en vekst på 11,7 prosent fordelt på 2,5 prosent organisk vekst og 9,2 prosent vekst som følge av oppkjøp.

En sterk resultatforbedring skyldes hovedsakelig følgende:  

 • Igangsatte effektiviseringsprosjekter har bidratt til økte driftsinntekter per årsverk (andel personalkostnad er redusert fra 70,7 prosent til 68,9 prosent)
 • Fortsatt sterk kostnadsfokus har bidratt til en vesentlig reduksjon i driftskostnader (andel driftskostnader er redusert fra 11,2 prosent til 10,5 prosent)       

 Med 12 prosent vekst fra første kvartal 2019 styrker selskapet markedsposisjonen til 25 prosent, en økning på over 2 prosentpoeng siste år. Dette er beregnet som selskapets omsetning av regnskapsbransjens totale omsetning i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal.

Selskapet kan med dette vise til en vesentlig høyere vekst og lønnsomhet enn bransjesnittet. I tillegg er selskapet godt i gang med å skape nye inntektsstrømmer utover den tradisjonelle regnskapsbransjen. 

Selskapet fortsetter med tilnærmet samme aktivtetsnivå som før utbruddet av koroanaviruset og det forventes ingen vesentlige langsiktige effekter som følge av dette. Selskapets ambisjoner om fortsatt sterk vekst står fast.          

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et negativt resultat før skatt i første kvartal 2020 på 18,8 millioner kroner (overskudd 26,0 millioner). 

Selskapet har aksjer til en verdi av 405 millioner kroner (447 millioner) per 31. mars 2020.

Verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets aksjebeholdning utgjør netto tap på 17,4 millioner kroner av selskapet netto totale inntekter. 

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel på 66,7 prosent. Øvrige eiere er SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR Bank, SpareBank 1 Østlandet og SamSpar-bankene. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 151 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets eier SpareBank 1 Kapitalforvaltning 100 prosent. Selskapet er sentralt i SpareBank 1 Markets sin satsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på 17 milliarder kroner. Selskapet har 17 ansatte.

SpareBank 1 Markets' konsernresultat før skatt i første kvartal 2020 ble et underskudd på 15,5 millioner kroner (overskudd 2,2 millioner). Første kvartals inntekter har vært preget av effekter av koronaviruset. Inntektene fra Investment Banking og egenhandel har falt, samtidig som inntekter fra annenhånds aksjehandel og valutahandel steg kraftig. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har også lavere provisjonsinntekter etter børsfallet. Samlede inntekter inklusive SpareBank 1 Kapitalforvaltning ble 105 millioner kroner (144 millioner).

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor konsernet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene

SpareBank 1 SMN Spire Finans (tidligere DeBank)

SpareBank 1 SMN eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 SMN Spire Finans. SpareBank 1 SMN Spire Finans er en rendyrket bank for små- og mellomstore bedrifter som spesialiserer seg på fordringsfinansiering. SpareBank 1 SMN Spire Finans har hovedkontor i Trondheim og 19 ansatte. Per første kvartal 2020 hadde selskapet en utlånskapital på 76 millioner kroner, driftsinntekter i på 3,7 millioner kroner og resultat før skatt i 2019 på minus 7,5 millioner kroner (minus 4,9 millioner). SpareBank 1 SMN Spire Finans vil drives som et datterselskap i SpareBank 1 SMN. SpareBank 1 SMN øker satsingen på små og mellomstore bedrifter og vil gjennom dette oppkjøpet styrke sitt tilbud innen fordringsfinansiering.  

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet 
Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 30 milliarder kroner ved kvartalsskiftet og er finansiert i 26 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering. Det har i første kvartal 2020 vært kurstap på likviditetsporteføljen på 104 millioner kroner som følge av økte kredittmarginer.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 185 prosent per 31. mars 2020 (180 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. mars 2020 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 52 prosent (50 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 89 prosent (89 prosent) per 31. mars 2020.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 39 milliarder kroner (36 millarder) er solgt per 31. mars 2020.

SpareBank 1 SMN har etablert og offentliggjort et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er godkjent av ratingbyrået Sustain Analytics.

Rating
Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook stable) og A- (outlook negative). 

Soliditet
Per 13. mars 2020 ble motsyklisk buffer redusert fra 2,5 prosent til 1 prosent slik at krav til ren kjernekapital falt til 11 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav. Inklusive et pilar 2-krav på 1,9 prosent er det samlede myndighetskrav 12,9 prosent. Påslaget er hovedsakelig knyttet til eierrisiko, markedsrisiko og konsentrasjonsrisiko på kreditt. Dette tillegget er gjenstand for vurdering fra Finanstilsynet hvert andre år.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag 1 prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat. Finansdepartementet har varslet at systemrisikobufferen for IRB-banker vil øke med 1,5 prosent til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020. Kravet til ren kjernekapital vil derfor øke til 14,4 prosent ved utgangen av 2020, inklusive ledelsesbuffer 15,4 prosent. En økning av motsyklisk buffer krever minst 12 måneders varslingstid. I den nåværende situasjon, vurderer styret at sannsynligheten for en økning av motsyklisk buffer er lav.

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2020 ble 16,3 prosent (14,8 prosent), og i tråd med målsatt nivå. Myndighetskravet til ren kjernekapitaldekning er 14,4 prosent.

Ren kjernekapitaldekning har falt med 0,9 prosent i første kvartal. Endret utdeling av årsoverskuddet for 2019 har styrket ren kjernekapital med 0,3 prosent. I kapitaldekningsberegningen er hele overskuddet i første kvartal inkludert. Risikoveid balanse (beregningsgrunnlaget) har økt med 7 prosent per 31. mars 2020. En vesentlig del av veksten, rundt 4 prosent, er knyttet til økte markedsverdier på derivatposisjoner. Samt økning i kapitalbehov knyttet til CVA-risiko på de samme posisjonene. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er 6,9 prosent (7,4 prosent) viser at banken er meget solid. Banken vil fortsatt arbeide med kapitaleffektivisering for å styrke lønnsomhet og soliditet.

Bankens egenkapitalbevis (MING)
Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2020 var 86,85 kroner (83,86) og resultatet per egenkapitalbevis ble 1,26 kroner (5,02).

Pris/Inntjening var 13,46 (4,35) og pris/bok 0,78 (1,04).

Kursen ved kvartalsskiftet var 67,60 kroner og det er i 2020 utbetalt 5,00 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2019.

Overføring av personforsikringsprodukter fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring
Fisjonen av personrisikoproduktene 1. januar 2020 har medført en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå.  Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er ca. 1,7 mrd. kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør 340 millioner kroner og er inntektsført i første kvartal 2020.

SpareBank 1 Gruppen (morselskapet) har hatt en skattefri gevinst på 937 mill. kroner som følge av denne fisjonen. SpareBank 1 Gruppen sitt utbyttegrunnlag øker tilsvarende denne gevinsten.  SpareBank 1 SMN andel av et eventuelt fremtidig utbytte på 937 millioner kroner (19,5 prosent), utgjør 183 millioner kroner.

Grunnet omstendighetene knyttet til koronasituasjonen valgte DNB å ikke utøve opsjonen som gikk ut 31. mars 2020 for å kjøpe seg opp fra 35 prosent til 40 prosent i Fremtind Forsikring.

DNB har opplyst at de er fornøyd med samarbeidet og utviklingen i Fremtind Forsikring, og har interesse av å øke sin eierandel i selskapet på sikt.

Risikoforhold
Vekstutsiktene i verdensøkonomien er betydelig svekket som følge av koronaepidemien. Smittevernstiltakene som er innført i en rekke land har ført til nedstengning av samfunnsliv og arbeidsplasser, som igjen har gitt redusert økonomisk aktivitet. Usikkerhetene har gitt vesentlig reduserte verdier i verdipapirmarkedene, noe som har gitt både direkte, og indirekte effekt i konsernets resultat i første kvartal 2020.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor dyp krisen blir og hvor lenge den vil vare, og det er store variasjoner i makroøkonomiske anslag. De fleste venter et kraftig økonomisk tilbakeslag inneværende år før veksten tar seg gradvis opp igjen mot slutten av 2020 og i 2021. Frykt for nye smittebølger, økt sparerate og endrede forbruksmønster kan bidra til å dempe oppgangen. IMF anslår at aktiviteten i industrilandene vil falle med 6 prosent inneværende år, og øke med 4,5 prosent igjen i 2021.

I tillegg til effekten av smitteverntiltakene, har det store fallet i oljeprisen forsterket de negative effektene for norsk økonomi. Norges Bank har redusert styringsrenten til 0,25 prosent, og kronekursen har svekket seg markant. Arbeidsledigheten i Norge har økt til i overkant av 10 prosent. Da bedriftene i Norges Banks regionale nettverk ble intervjuet i april, rapporterte over en tredel av bedriftene om svekkede vekstutsikter som følge av virusutbruddet, tiltakene for å begrense smitten og oljeprisfallet. De økonomiske skadevirkningene av virusutbruddet og smitteverntiltakene dempes av meget omfattende støttetiltak og ekspansiv pengepolitikk, men vil likevel blir svært store. SSB anslår i sine siste prognoser et fall i Fastlands-BNP på 5,5 prosent inneværende år. Banken legger til grunn at Norges meget sterke finansielle posisjon gir myndighetene unike muligheter til å gjennomføre kompenserende tiltak. Det vil bidra til å dempe de negative effektene.

Regional økonomi er også sterkt preget av de negative effektene av smitteverntiltakene. Arbeidsledigheten i Trøndelag og Møre og Romsdal er på rett over 9 prosent, og boligprisene falt i mars måned. SpareBank 1 SMNs forventningsbarometer per mars 2020 viser et bratt stemningsskifte i hele Midt-Norge, hvor 75 prosent av bedriftslederne frykter negative konsekvenser av koronakrisen.

Den markerte nedgangen i aktivitet har ført til større usikkerhet og svakere lønnsomhet også for deler av SMNs kunder. Bankens rådgivere er i tett dialog med kundene, og har foretatt kartlegging av omfanget av utsatte virksomheter. Bruk av virkemidler omfatter primært avdragsutsettelser samt innvilgelse av lån med statsgaranti. SpareBank 1 SMN har en robust utlånsportefølje med 69 prosent andel privatmarkedslån. Rundt 8 milliarder kroner av utlånene til næringsliv er knyttet til bransjer som er sterkt rammet av smitteverntiltakene og den lave oljeprisen. 

Utsikter
Det er betydelig usikkerhet om utviklingen som følge av koronakrisen og den lave oljeprisen. Konsernet legger til grunn at aktivitetsnivået gradvis normaliseres gjennom året. Effekten av smitteverntiltakene, både i Norge og i verden for øvrig, vil likevel ha en negativ effekt på norsk økonomi de nærmeste årene. Konsernet legger til grunn at arbeidsledigheten vil holde seg på et høyere nivå fremover. Kombinert med en antakelse om lavere lønnsvekst, og risikoen for negativ reallønnsvekst, vurderer banken at det er økt usikkerhet om boligprisutviklingen. Det vil kunne påvirke kredittetterspørselen. Banken overvåker situasjonen i kredittmarkedene nøye og er i stand til å tilpasse virksomheten til ulike scenarier. 

I konsernets nedskrivningsvurderinger er det lagt til grunn at det vil bli en gradvis normalisering i de fleste bransjene, men at utviklingen i basisscenarioet er noe svakere enn forutsetningene som var lagt til grunn ved utgangen av fjerde kvartal 2019. Gode kompensasjonsordninger fra myndighetene vil avdempe konsekvensene. Situasjonen i offshorenæringen påvirkes negativt av lave oljepriser og tilsier fortsatt en egen tapsvurdering for denne bransjen.

Styret anbefalte å redusere utdelingsgraden ved disponering av årsresultatet for 2019 fra 53,4 prosent til 41,2 prosent på grunn av den usikre makroøkonomiske situasjonen. Endret disponering reflekterer en god balanse mellom behovet for stabilitet og forutsigbarhet for bankens eiere, og det samfunnsansvar konsernet har overfor kunder og lokalsamfunn.

Ved utgangen av første kvartal 2020 er konsernets rene kjernekapitaldekning på 16,3 prosent, mot regulatoriske krav på 12,9 prosent. Dette representerer en betydelig buffer. Finansdepartementet reduserte motsyklisk buffer fra 2,5 prosent til 1 prosent den 13. mars 2020.

Konsernets finansieringssituasjon er god, med en LCR på 185 prosent og en NSFR på 123 prosent. Banken har god tilgang til finansiering via SpareBank 1 Boligkreditt, og vil vurdere valg av finansieringskilde, avhengig av finansieringskostnad.

Konsernets kapitalsituasjon, samt gode likviditetssituasjon gjør at banken er godt rustet til å hjelpe levedyktige kunder gjennom krisen, og SpareBank 1 SMN er i posisjon til å styrke markedsposisjon og skape finansielle verdier for eierne. Det er etablert et lønnsomhetsforbedringsprosjekt under navnet «Ett SMN» som skal økte synergier mellom konsernets forretningsområder, digitalisering, prosesseffektivisering og generelle kostnadsreduksjoner.  

Styret vurderer at usikkerheten er høyere enn ved utgangen av 2019.  Styret forventer at 2020 blir et krevende år med økte kredittap og lavere kredittetterspørsel. Det forventes også lavere inntjening i deler av konsernet, og lavere driftskostnader som følge av redusert aktivitetsnivå og tiltak fra "Ett SMN".  

Konsernet er bevisst på sin sentrale rolle som en viktig samfunnsaktør i regionen, og velger derfor å bruke betydelige deler av samfunnsutbyttet for å støtte den frivillige aktiviteten i egen region.

 

 

           Trondheim, 7. mai 2020
           Styret i SpareBank 1 SMN  
     
     
Kjell Bjordal   Bård Benum Christian Stav
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
 Tonje Eskeland Foss   Inge Lindseth Christina Straub
   Ansatterepresentant  Ansatterepresentant 
     
     
     
    Jan-Frode Janson 
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN