Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.19 31.3.19 31.3.20 (mill. kr) 31.3.20 31.3.19 31.12.19
3.064 3.382 3.578 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.578 3.382 3.064
645 985 923 Havbruk 923 985 645
1.582 1.544 1.525 Industri og bergverk 1.525 1.544 1.582
3.363 3.200 3.026 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.026 3.200 3.363
4.197 3.857 3.810 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.810 3.857 4.197
1.059 1.127 295 Sjøfart og offshore 295 1.127 1.059
5.027 4.911 5.631 Eiendomsdrift 5.318 4.606 4.718
7.643 6.912 7.633 Forretningsmessig tjenesteyting 7.633 6.912 7.643
8.186 7.487 9.847 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9.479 6.979 7.819
13.162 11.680 12.004 Offentlig forvaltning 12.004 11.680 13.162
3.278 3.058 3.545 Øvrige sektorer 3.370 2.787 3.001
51.206 48.143 51.817 Sum næring  50.962 47.059 50.253
35.664 34.052 37.190 Lønnstakere 37.190 34.052 35.664
86.870 82.195 89.007 Sum innskudd 88.152 81.111 85.917

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN