Hovedtall

 

  Januar - September  
  2020 2019 2019
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 2.071 1,51 1.991 1,61 2.687 1,63
Netto provisjons- og andre inntekter 1.815 1,33 1.711 1,38 2.290 1,39
Netto avk. på finansielle investeringer 754 0,55 1.185 0,96 1.201 0,73
Sum inntekter 4.640 3,39 4.886 3,95 6.178 3,74
Sum driftskostnader 2.107 1,54 2.077 1,68 2.797 1,69
Resultat før tap 2.532 1,85 2.809 2,27 3.380 2,05
Tap på utlån, garantier m.v. 709 0,52 198 0,16 299 0,18
Resultat før skatt  1.823 1,33 2.612 2,11 3.081 1,87
Skattekostnad 296 0,22 395 0,32 518 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Periodens resultat 1.528 1,12 2.217 1,79 2.563 1,55
Renter hybridkapital 49   39   49  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 1.479   2.178   2.514  
             
Nøkkeltall 30.9.20   30.9.19   31.12.19  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 10,4 %   16,0 %   13,7 %  
Kostnadsprosent 2) 45 %   43 %   45 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 133.640   123.967   126.277  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 179.423   165.380   167.777  
Innskudd fra kunder 95.391   83.641   85.917  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 71 %   67 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 53 %   51 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 8,5 %   4,8 %   4,7 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 14,0 %   7,9 %   6,6 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 182.307   164.777   165.154  
Forvaltningskapital 186.900   166.475   166.662  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,55 %   0,16 %   0,18 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,27 %   0,26 %   0,26 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 1,03 %   1,03 %   1,00 %  
Soliditet 3)            
Kapitaldekningsprosent  21,4 %   18,9 %   21,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  19,2 %   16,7 %   19,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 17,6 %   15,1 %   17,2 %  
Kjernekapital 18.290   17.417   17.742  
Netto ansvarlig kapital 20.373   19.765   19.854  
Likviditetsreserve (LCR) 140 %   181 %   148 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 %   7,4 %   7,5 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 46   46   46  
Antall årsverk 1.528   1.639   1.509  
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2)
Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
3) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019      

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.9.20 30.9.19 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,44 129,48 129,30 129,62 129,38 129,64
Børskurs 84,30 98,50 100,20 84,20 82,25 64,75
Børsverdi (mill. kroner) 10.912 12.754 12.956 10.914 10.679 8.407
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 92,73 89,36 90,75 83,87 78,81 73,35
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 6,88 10,54 12,14 9,97 8,71 7,93
Utbytte per EKB 3)     6,50 5,10 4,40 3,00
Pris / Resultat per EKB 2) 9,19 7,01 8,26 8,44 9,44 8,17
Pris / Bokført egenkapital 2) 0,91 1,10 1,10 1,00 1,04 0,88
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
3) Utbytte for 2019 ble redusert fra 6,5 til 5,0, se beskrivelse i note 1      
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN