Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                       
                       
Egenkapital per 1.1.19 2.597 895   5.126 5.602 1.034 155 - 1.000 16.409
Periodens resultat - -   313 555 1.314 34 - 47 2.263
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 6 - 6
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -18 - -18
Totalresultat for perioden - -   313 555 1.314 34 -18 47 2.245
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - 250 250
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -47 -47
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 18 - -1
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -7 -12 -1.034 - 18 203 -832
Egenkapital per 31.12.19 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822

  

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                       
                       
Egenkapital per 1.1.20 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822
Periodens resultat - -   - - - - 106 - 106
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 3 - 3
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -30 - -30
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -27 - -27
Totalresultat for perioden - -   - - - - 79 - 79
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - -364
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -23 -23
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -       - - - - -
Sum transaksjoner med eierne -0 -   109 194 -1.314 - - -23 -1.034
Egenkapital per 31.03.20 2.597 895   5.541 6.338 - 189 79 1.227 16.866

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.19 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
Periodens resultat - -   313 555 1.314 34 242 49 56 2.563
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 9 - - 9
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 6 - - 6
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -9 - - -9
Totalresultat for perioden - -   313 555 1.314 34 232 49 56 2.554
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - 250 - 250
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -49 - -49
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets1) -6 -   - -14 - - -12 - - -33
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 22 -   3
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -24 - - -24
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 67 67
Sum transaksjoner med eierne -6 -   -7 -27 -1.034 - -14 201 67 -820
Egenkapital per 31.12.19 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
1) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.20 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
Periodens resultat - -   - - - - 278 - 12 290
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 11 - - 11
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 3 - - 3
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -30 - - -30
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -16 - - -16
Totalresultat for perioden - -   - - - - 262 - 12 274
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - - -364
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -24 - -24
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets1) -2 -   - -6 - - 5 - - -2
Andre egenkapitalføringer - -       - - -4 -   -4
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -40 - - -40
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -13 -13
Sum transaksjoner med eierne -2 -   109 188 -1.314 - -39 -24 -13 -1.094
Egenkapital per 31.03.20 2.584 895   5.541 6.311 - 189 2.050 1.268 760 19.600
1) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN