Resultatregnskap

Morbank     Konsern
      Januar - September     Januar - September      
2019 3.kv.19 3.kv.20 2019 2020 (mill. kr) Note 2020 2019 3.kv.20 3.kv.19 2019
3.732 964 753 2.742 2.541 Renteinntekter effektiv rentes metode   2.868 3.031 871 1.063 4.121
509 127 101 363 387 Andre renteinntekter   384 361 100 126 505
1.916 506 274 1.384 1.170 Rentekostnader   1.181 1.401 276 512 1.939
2.325 586 579 1.721 1.758 Netto renteinntekter 10 2.071 1.991 695 678 2.687
1.127 296 330 834 869 Provisjonsinntekter   1.094 1.066 414 374 1.437
95 29 26 73 68 Provisjonskostnader   149 146 52 55 193
30 7 8 20 30 Andre driftsinntekter   870 791 277 235 1.046
1.061 274 312 781 831 Netto provisjons- og andre inntekter   1.815 1.711 638 554 2.290
884 1 73 813 489 Utbytte   12 14 2 1 15
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 564 871 170 85 879
54 3 -1 98 27 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 177 300 32 35 307
937 4 72 912 516 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 754 1.185 205 121 1.201
4.324 864 964 3.414 3.106 Sum inntekter   4.640 4.886 1.538 1.353 6.178
614 149 161 463 492 Personalkostnader   1.314 1.288 422 404 1.699
750 191 185 543 560 Andre driftskostnader   793 789 263 269 1.098
1.364 340 346 1.006 1.051 Sum driftskostnader 11 2.107 2.077 685 673 2.797
2.960 524 618 2.408 2.054 Resultat før tap   2.532 2.809 853 680 3.380
245 59 219 163 672 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 709 198 231 71  299
2.715 465 399 2.245 1.382 Resultat før skatt  3 1.823 2.612 621 609 3.081
452 117 79 352 228 Skattekostnad   296 395 102 121 518
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 0 0 0 -0 0
2.263 349 320 1.893 1.155 Periodens resultat   1.528 2.217 519 488 2.563
47 9 10 37 47 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   49 39 11 10 49
1.417 217 198 1.187 708 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   890 1.365 304 299 1.572
799 122 112 669 399 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   501 769 172 168 886
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   88 44 33 11 56
2.263 349 320 1.893 1.155 Periodens resultat   1.528 2.217 519 488 2.563
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 6,88 10,54 2,35 2,30 12,14

 

Utvidet resultatregnskap 

               Morbank                 Konsern  
      Januar - September   Januar - September      
2019 3.kv.19 3.kv.20 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 3.kv.20 3.kv.19 2019
2.263 349 320 1.893 1.155 Periodens resultat 1.528 2.217 519 488 2.563
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-33 - - - -62 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -62 - - - -33
8 - - - 16 Skatt på estimatavvik pensjon 16 - - - 8
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 9 3 3 1 21
-25 - - - -47 Sum  -37 3 3 1 -4
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - - -
6 -2 2 -2 7 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 7 -2 2 -2 6
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 6 -14 -10 -5 -12
- - - - -  Skatt  - - - - -
6 -2 2 -2 7  Sum  13 -16 -8 -6 -5
-18 -2 2 -2 -40  Sum andre inntekter og kostnader    -24 -13 -6 -6 -9
2.245 347 321 1.891 1.115 Totalresultat 1.503 2.204 513 482 2.554
47 9 10 37 47 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 49 39 11 10 49
1.405 216 199 1.185 683 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 874 1.356 301 295 1.566
792 122 112 668 385 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 493 764 169 166 883
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 88 44 33 11 56
2.245 347 321 1.891 1.115 Totalresultat 1.503 2.204 513 482 2.554

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN